Search result for

illus

(143 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illus-, *illus*, illu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illusion[N] ความเข้าใจผิด, See also: ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ, Syn. confusion, delusion, false impression
illusion[N] ภาพหลอน, See also: ภาพมายา, ภาพลวงตา, Syn. fancy, hallucination
illusive[ADJ] ซี่งหลอกลวง, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusory, unreal
illusory[ADJ] จอมปลอม, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวงตา, ลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusive, unreal
illustrate[VT] เป็นตัวอย่างของ, See also: เป็นลักษณะของ, มีคุณสมบัติของ
illustrate[VI] แสดงตัวอย่าง, See also: อธิบายด้วยตัวอย่าง, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate[VT] แสดงตัวอย่าง, See also: ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate[VT] ใส่ภาพประกอบ, See also: ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบายสีสัน, Syn. adorn, embellish, illuminate, paint, color
illusionist[ADJ] นักมายากล, See also: นักแสดง, คนเล่นกล
illustrator[N] ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร, See also: คนวาดรูปประกอบ, Syn. artist, cartoonist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illusion(อิลู'เชิน) n. มายา,สิ่งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ด้ายบาง., Syn. aberration,
illusionary(อิลู'เชินนะรี) adj. เป็นมายา,ลวงตา,หลอกลวง, Syn. illusional
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ,ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) ,อธิบาย,ยกตัวอย่าง,ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict,picture
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
illustrativeadj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ,ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble
aspergillusฤแอสเพอจิ'ลัส) n., (pl. -li) เชื้อราจำพวก Aspergillus ตระกูล Aspergillaceae

English-Thai: Nontri Dictionary
illusion(n) ความหลอกลวง,มายา,สิ่งลวงตา,ภาพหลอน
illusive(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
illusory(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,แสดง,ยกตัวอย่าง
illustration(n) การแสดง,ภาพประกอบ,อุทาหรณ์,การยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,ผู้แสดง,ผู้วาดภาพประกอบ
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illusionการแปลสิ่งเร้าผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
illusionมายา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illusory promiseคำมั่นที่กำกวม, คำมั่นที่ไม่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illustrationนิทัศน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
illustration, medicalเวชนิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]
Illusions, Visualประสาทลวงทางตา [การแพทย์]
Illusory Failureเครื่องไม่เสียแต่วิธีการใช้ไม่ถูกต้อง [การแพทย์]
Illustrationภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Illustration of booksภาพประกอบหนังสือ [TU Subject Heading]
Illustratorผู้วาดภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Illustratorsนักวาดภาพประกอบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
illusionist (n ) นักมายากล (เป็นคำนามนะครับ)
illusionistนักเนรมิตภาพลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gives you the illusion of control.ทำให้คุณทำไป ด้วยความเชื่อผิดๆ Last Resort (2008)
These are illusions.แต่นั้นเป็นการเข้าใจผิด Beethoven Virus (2008)
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น Heartbreak Library (2008)
It was all an illusion and an obsession.มันคือเรื่องหลอกลวงและทำให้เราว้าวุ่นใจ Heartbreak Library (2008)
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้ Kung Fu Panda (2008)
Illusion?ภาพลวงเหรอ ? Kung Fu Panda (2008)
That is no illusion, Master.นั่นไม่ใช่ภาพลวง อาจารย์ Kung Fu Panda (2008)
- It's like the illustration in the book.-เหมือนภาพประกอบในหนังสือเลย Inkheart (2008)
I'm sorry to interrupt. You have to let the folks at home see this illustration.ผมอยากให้ผู้ชมเห็นภาพด้วย Burn After Reading (2008)
Or Is it just an illusion?หรือมันจะเป็นเพียงแค่การเข้าใจผิด? Cyborg Girl (2008)
This is an illustration Dr. Gray of why I hate doing it.มันเป็นการแสดง ดร เกรย์ ซึ่งผมไม่อยากทำเลย Pathology (2008)
"The way you're moving in your sleep, the way you look before you leap the strange illusions that you keep, you don't know, but I'm noticing. ""ท่าทางเธอขยับยามหลับไหล สายตาเธอมองมายามเคลื่อนไหว..." "... ภาพมายาต่างๆนาๆเธอซ่อนไว้ หารู้ไม่ ฉันคนนี้ที่แลเห็น" Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illus60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
illusA mirage is said to be an illusion.
illusAn illustration may make the point clear.
illusHe had the illusion that he was a genius.
illusHe has the illusion that he is the smartest in his class.
illusHe illustrated him theory with examples.
illusHe illustrated his theory with diagrams.
illusHe illustrated the problem with an example.
illusHe illustrated the theory with facts.
illusHere's an illustration at the top of this page.
illusI illustrated his biography with some pictures.
illusIn my opinion, permanent peace is nothing but illusion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
สิ่งลวงตา[N] illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
รูปประกอบ[N] illustration, Syn. ภาพประกอบ, Example: เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแสดงบทความจากบุคคลต่างๆ ประกอบด้วยประวัติ ผลงาน คำไว้อาลัย และรูปประกอบ, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่จัดทำเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่นำเสนอมากขึ้น
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
ภาพประกอบ[N] illustration, Syn. ภาพอธิบาย, Example: ภาพประกอบมีหน้าที่ในการสื่อสารพอๆ กับตัวหนังสือ โดยเรียกความสนใจจากผู้อ่านและบรรยายบรรยากาศในแนวของเรื่องได้ดี, Count unit: ภาพ, รูป, Thai definition: รูปภาพหรือภาพวาดที่นำมาแสดงเพื่อประกอบเรื่อง
ภาพลวง[N] illusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพหลอน, Example: เขามักจะวาดภาพลวงจากอดีตที่สวยงามเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อบกพร่องในปัจจุบัน, Thai definition: ความนึกคิดในสมองที่หลงคิดว่าเป็นจริงทั้งๆ ที่เป็นสิ่งไม่จริง
ภาพหลอน[N] hallucination, See also: illusion, delusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพลวง, สิ่งหลอน, Example: อาการของโรคนี้จะทำให้เห็นภาพหลอนที่ไม่มีตัวคนจริง และผู้ป่วยจะยึดติดกับภาพหลอนนั้น, Thai definition: ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
ภาพอธิบาย[N] illustration, Syn. ภาพประกอบ, Example: พจนานุกรมเล่มนี้มีภาพอธิบายคำศัพท์เยอะกว่าเล่มอื่นๆ, Count unit: ภสพ, รูป, Thai definition: รูปภาพหรือภาพวาดที่นำมาแสดงเพื่อประกอบการอธิบายเรื่องให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
มายาการ[N] illusion, See also: supernatural, Syn. ของขลัง, สิ่งลี้ลับ, Example: เขาไม่คิดว่าตัวเองจะเชื่อเรื่องราวในลักษณะที่เหมือนจะเป็นมายาการเช่นนี้, Thai definition: ความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion   FR: se bercer d'illusions
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheun nā kheun tā) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious   
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive   FR: illusoire ; trompeur
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles   FR: artifice [m] ; illusion [f]
โมห = โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness   FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression   
นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่[n. exp.] (nakwitthayāsāt phū yingyai) FR: scientifique illustre [m] ; célèbre homme de science [m]
หนังสือการ์ตูน[n. exp.] (nangseū kātūn) FR: illustré [m] ; bande dessinée [f] ; bédé [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUSION    IH2 L UW1 ZH AH0 N
ILLUSIVE    IH2 L UW1 S IH0 V
ILLUSORY    IH2 L UW1 S ER0 IY0
ILLUSIONS    IH2 L UW1 ZH AH0 N Z
ILLUSTRATE    IH1 L AH0 S T R EY2 T
ILLUSIONIST    IH2 L UW1 ZH AH0 N AH0 S T
ILLUSIONISM    IH2 L UW1 ZH AH0 N IH2 Z AH0 M
ILLUSTRIOUS    AH0 L AH1 S T R IY0 AH0 S
ILLUSTRATED    IH1 L AH0 S T R EY2 T AH0 D
ILLUSIONARY    IH2 L UW1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illusion    (n) (i1 l uu1 zh n)
illusive    (j) (i1 l uu1 s i v)
illusory    (j) (i1 l uu1 s @ r ii)
illusions    (n) (i1 l uu1 zh n z)
illustrate    (v) (i1 l @ s t r ei t)
illusionist    (n) (i1 l uu1 zh @ n i s t)
illustrated    (v) (i1 l @ s t r ei t i d)
illustrates    (v) (i1 l @ s t r ei t s)
illustrator    (n) (i1 l @ s t r ei t @ r)
illustrious    (j) (i1 l uh1 s t r i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illusion {f}rope of sand [Add to Longdo]
Illusion {f}; Täuschung {f} | Illusionen {pl} | sich einer Illusion hingebenillusion | illusions | to cherish an illusion [Add to Longdo]
Illustration {f}; Abbildung {f}illustration [Add to Longdo]
Illustrationsvermerk {m}statement of illustrations [Add to Longdo]
Illustrator {m}illustrator [Add to Longdo]
Illustrierte {f}glossy; magazine; mag [Add to Longdo]
illusorisch {adj}illusory; illusive [Add to Longdo]
illusorisch {adv}illusorily; illusively [Add to Longdo]
illuster {adj}illustrious [Add to Longdo]
illuster {adv}illustriously [Add to Longdo]
illustrieren; bebildern; veranschaulichen | illustrierend; bebildernd; veranschaulichend | illustriert; bebildert; veranschaulicht | illustriert; bebildert; veranschaulicht | illustrierte; bebilderte; veranschaulichteto illustrate | illustrating | illustrated | illustrates | illustrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ小雀[アメリカこがら;アメリカコガラ, amerika kogara ; amerikakogara] (n) (uk) black-capped chickadee (Parus atricapillus) [Add to Longdo]
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P) [Add to Longdo]
イラストマップ[, irasutomappu] (n) illustrated map [Add to Longdo]
イラストラ[, irasutora] (n) {comp} Illustra [Add to Longdo]
イラストレーション[, irasutore-shon] (n) illustration [Add to Longdo]
イラストレーター[, irasutore-ta-] (n) illustrator; (P) [Add to Longdo]
イリュージョン[, iryu-jon] (n) illusion; (P) [Add to Longdo]
イルージョン[, iru-jon] (n) illusion [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
チフス菌[チフスきん, chifusu kin] (n) typhoid bacillus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son [Add to Longdo]
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious [Add to Longdo]
图解说明[tú jiě shuō míng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] illustrate [Add to Longdo]
梦幻[mèng huàn, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] illusion [Add to Longdo]
幻象[huàn xiàng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, ] illusion [Add to Longdo]
插图[chā tú, ㄔㄚ ㄊㄨˊ, / ] illustration [Add to Longdo]
插画[chā huà, ㄔㄚ ㄏㄨㄚˋ, / ] illustration [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] illustrious; manifest [Add to Longdo]
画插图者[huà chā tú zhě, ㄏㄨㄚˋ ㄔㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄜˇ, / ] illustrator [Add to Longdo]
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, / ] illustrious and influential; well-known [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations [Add to Longdo]
イラストラ[いらすとら, irasutora] Illustra [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幻想[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
挿絵[さしえ, sashie] Illustration, Abbildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top