ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iberian

AY0 B IH1 R IY0 AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iberian-, *iberian*
Possible hiragana form: いべりあん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I truly believe they will, and soon. Andalusia, the Iberian Peninsula. Mm.ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะเชื่อในเร็วๆนี้ อันดาลูเซีย คาบสมุทรไอบีเรียน ปลายศตวรรษที่ 9 ใช่ไหม ช่างมันเถอะ Hitting the Ground (2010)
And Puck failed his big geography exam about Iberian precipitation, which means he's not gonna graduate.พัคสอบตกวิชาภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับแหลมไอเบเรี่ยน แปลว่าเขาจะไม่จบการศึกษา Prom-asaurus (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเดินดงสีเทาดำ[n. exp.] (nok doēn dong sī thao dam) EN: Siberian Thrush   FR: Grive de Sibérie [f] ; Merle sibérien [m] ; Grive sibérienne [f] ; Merle de Sibérie [m] ; Merle à sourcils blancs [m]
นกเขนน้อยไซบีเรีย[n. exp.] (nok khēn nøi Saibīrīa) EN: Siberian Blue Robin   FR: Rossignol bleu [m] ; Rossignol de Sibérie [m] ; Rossignol bleu de Chine [m] ; Rossignol bleu du Japon [m] ; Rossignol azuré [m]
นกคอทับทิม[n. exp.] (nok khø thapthim) EN: Siberian Rubythroat   FR: Rossignol calliope [m] ; Calliope sibérienne [f] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [f] ; Calliope de Sibérie [f] ; Calliope du Kamtchatka [f]
นกอุ้มบาตรแถบตาดำ[n. exp.] (nok um bāt thaēp tā dam) EN: East Siberian Wagtail   FR: Bergeronnette (grise) de Sibérie [f]
นกยอดหญ้าหัวดำ[n. exp.] (nok yøt yā hūa dam) EN: Siberian Stonechat   FR: Tarier de Sibérie [m]
เพียงพอนเหลือง [n. exp.] (phīengphøn leūang) EN: Siberian Weasel   

CMU English Pronouncing Dictionary
IBERIAN AY0 B IH1 R IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊比利亚半岛[Yī bǐ lì yà bàn dǎo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Ibérian peninsula, #110,888 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iberischer Zilpzalp {m} [ornith.]Iberian Chiff-chaff (Phylloscopus ibericus) [Add to Longdo]
Pyrenäenhalbinsel {f}; iberische Halbinsel {f}Iberian Peninsula [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シベリアヤツメ[, shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
シベリアンハスキー[, shiberianhasuki-] (n) Siberian husky [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
シベリア縞栗鼠[シベリアしまりす, shiberia shimarisu] (n) (uk) Siberian chipmunk (Tamias sibiricus) [Add to Longdo]
蝦夷鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido) [Add to Longdo]
蝦夷縞栗鼠[えぞしまりす, ezoshimarisu] (n) (uk) Tamias sibiricus lineatus (subspecies of Siberian chipmunk native to Hokkaido) [Add to Longdo]
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower) [Add to Longdo]
鋸草[のこぎりそう;ノコギリソウ, nokogirisou ; nokogirisou] (n) (1) (uk) Siberian yarrow (Achillea sibirica); (2) (See アキレア) achillea [Add to Longdo]
高嶺七竈[たかねななかまど;タカネナナカマド, takanenanakamado ; takanenanakamado] (n) (uk) Siberian mountain ash (Sorbus sambucifolia) [Add to Longdo]
縞栗鼠[しまりす;シマリス, shimarisu ; shimarisu] (n) (uk) chipmunk (esp. the Siberian chipmunk, Tamias sibiricus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iberian \I*be"ri*an\, a.
   Of or pertaining to Iberia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Iberian
   adj 1: of or relating to the Iberian Peninsula or its
       inhabitants
   n 1: a native or inhabitant of Iberia in the Caucasus
   2: a native or inhabitant of the Iberian Peninsula (especially
     in ancient times)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top