ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurdles

HH ER1 D AH0 L Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurdles-, *hurdles*, hurdle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe it was because we wanted to receive the images first... when they were still new, still fresh... before they cleared the hurdles of the rows behind us... before they'd been relayed back from row to row, spectator to spectator... until worn-out, secondhand, the size of a postage stamp... it returned to the projectionist's cabin.อาจเป็นเพราะ เราต้องการที่จะได้ซึมซับ ภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ ในตอนที่มันยังใหม่ ยังสด ก่อนที่พวกเขา จะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา The Dreamers (2003)
He hurdles Pikes Peak.เขาข้ามปลายหอก Up (2009)
He hurdles the Grand Canyon.เขาข้ามแกรนด์ แคนยอน Up (2009)
He hurdles Mount Everest.เขาข้ามเทือกเขาเอเวอเรสต์ Up (2009)
We prepare the newly-unemployed for the emotional and physical hurdles of job hunting, while minimising legal blowback.เรามาเตรียมความพร้อมบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ให้พวกเขามีอารมณ์และสุขภาพดีสำหรับการหางานใหม่ ในขณะที่ลดผลกระทบทางกฎหมายให้น้อยที่สุด Up in the Air (2009)
You still got a couple of hurdles.คุณยังมีอุปสรรคอีกสองสามอย่าง Everybody Says Don't (2009)
Oliver's gotten over bigger hurdles in his life than his friends dating.โอลิเวอร์เจออะไรมากมาย ในชีวิต มากกว่าแค่การ ที่เพื่อนของเขาเป็นแฟนกัน Disciple (2010)
I jumped 14 hurdles in the rain with walking pneumonia.ฉันกระโดดตากฝนข้ามรั้ว 14 รั้ว พร้อมกับโรคปอดบวม And the Hidden Stash (2012)
Wow. After all the hurdles you went through to get them together,ว้าว หลังจากฟันฝ่าอุปสรรค จนทำให้เขาได้อยู่ด้วยกันแล้ว Hot Water (2013)
24 hours ago, you were talking like this was a done deal, and now you're walking away because of some regulatory hurdles?24 ชม. ที่แล้ว คุณพูดเหมือนกับ มันเรียบร้อยแล้ว แล้วตอนนี้กลับบอกยกเลิก Union (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurdlesOne of the greatest hurdles facing middle school students learning English is relative pronouns.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิ่งกระโดดข้ามรั้ว[N] hurdle race, See also: hurdles, Syn. วิ่งข้ามรั้ว, Example: โรงเรียนจัดให้มีการแข่งวิ่งกระโดดข้ามรั้วเป็นรายการแรก, Thai definition: การแข่งขันชนิดหนึ่ง ผู้แข่งขันต้องวิ่งเร็วแล้วกระโดดข้ามรั้วที่วางไว้เป็นระยะๆ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ใครถึงหลักชัยก่อนถือว่าชนะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร[n. exp.] (wing khām rūa neung røi mēt) EN: 100 m hurdles ; 100 metres hurdles ; women's 100 metres hurdles   FR: 100 mètres haies [m]
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร[n. exp.] (wing khām rūa neung røi sip mēt) EN: 110 m hurdles ; 110 metres hurdles ; men's 110 metres hurdle   FR: 110 mètres haies [m]
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร[n. exp.] (wing khām rūa sī røi mēt) EN: 400 m hurdles ; 400 metres hurdles   FR: 400 mètres haies [m]
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิง[n. exp.] (wing khām rūa sī røi mēt ying) EN: women's 100 metres hurdles   FR: 400 mètres haies féminin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HURDLES    HH ER1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurdles    (v) hˈɜːʳdlz (h @@1 d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨栏[kuà lán, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] hurdles; hurdle race (athletics), #35,810 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイハードル[, haiha-doru] (n) high hurdles [Add to Longdo]
ローハードル[, ro-ha-doru] (n) low hurdles [Add to Longdo]
高障害[こうしょうがい, koushougai] (n) high hurdles [Add to Longdo]
低障碍[ていしょうがい, teishougai] (n) low hurdles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hurdles
      n 1: a footrace in which contestants must negotiate a series of
           hurdles [syn: {hurdles}, {hurdling}, {hurdle race}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top