Search result for

humpeln

(55 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humpeln-, *humpeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา humpeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *humpeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw him limping.Ich sah ihn humpelnSeems Like Old Times (1980)
Limpers always tell the truth!Humpelnde Leute sagen immer die Wahrheit! Seems Like Old Times (1980)
Who'll notice a limping robber with his picture in the newspapers?Wem fällt ein humpelnder Bankräuber auf, dessen Bild in den Zeitungen ist? Seems Like Old Times (1980)
Oxenby, limping as Edmund.Oxenby, humpelnd als Edmund. The Dresser (1983)
I'd like to enjoy my vacation too, and not just limp around.Ich möcht meinen Urlaub auch genießen, nicht nur rumhumpelnTeil 6 (1984)
I'll probably never walk right again, and all because they were chasing Sam Spade here... up and down the stairs with machine guns.Ich kann nur noch humpeln. Nur, weil Sam Spade hier mit Maschinenpistolen gejagt wurde. Lofty Steele (1984)
They already told me I'd be a gimp the rest of my life.Der Arzt hat sowieso gesagt, dass ich ewig humpeln werde. Once Upon a Time in America (1984)
I'm not quite used to my new shoes yet, and I still feel a little pain but step by step I'm going to break them in so that I can move closer to you.Die neuen Schuhe sind noch etwas eng. Ein leichter Schmerz lässt mich ein wenig humpeln. Doch mit jedem Schritt gewöhne ich mich mehr an sie, so dass ich dir näher kommen kann. Sukeban deka (1987)
Roy's gonna get us the duffel bag a wheelchair and skis out of lost luggage to cover your limp.Roy besorgt uns eine Tasche, einen Rollstuhl und Skier aus dem Fundbüro gegen dein HumpelnQuick Change (1990)
'But if he can't turn their hearts... may he turn their ankles so we'll know them by their limping.'Und wenn er's nicht umdrehen kann... Möge er ihre Knöchel umdrehen, so dass wir sie am Humpeln erkennen! Blown Away (1994)
Unless that hobbling with a cane is just an act.Es sei denn, das Humpeln auf Krücken ist nur gespielt. Chi of Steel (1995)
The Romanian coach and the limping gymnast?Der rumänische Trainer und die humpelnde Turnerin? The Juggs Have Left the Building (1996)
The Cardassians can limp their way home in a day or two.Die Cardassianer können auch ein, zwei Tage nach Hause humpelnFor the Uniform (1997)
Maybe a little limp, but that could be romantic.Vielleicht werde ich humpeln, aber das kann romantisch sein. Liberty Heights (1999)
Hunchbacked gimp, missing an eye he's the one who'll wear the crownBuckelig, humpelnd und einaugig ihn werden wir erwahlen Notre-Dame de Paris (1998)
Rapist!Humpelnder! Notre-Dame de Paris (1998)
In a manner of speaking.- Sie humpeln nach Hause. Dark Frontier, Part I (1999)
And if He cannot turn their hearts... may He turn their ankles... so that we may know them by their limping.Und wenn Er ihr Herz nicht drehen kann, möge Er ihnen den Fuß verdrehen, damit wir sie an ihrem Humpeln erkennen. Keeping the Faith (2000)
You know, next time I was thinking about trying it with a limp.Weißt du was? Nächstes Mal versuch ich's mit HumpelnBoys and Girls (2000)
He could hobble.(Produzent 4) Er könnte humpelnThe Majestic (2001)
The car for your boat Teing IslandEr würde gerne wissen, wo der humpelnde Kerl ist der so dumm war, sein Auto gegen das Boot einzutauschen. Killer Tattoo (2001)
Tim, if there's trouble, I need my C.O. S to be agile, to be able to move, not... hobble.Tim, wenn dort Chaos herrscht, müssen meine Wärter agil sein, sie müssen sich bewegen können, nicht... humpelnLaws of Gravity (2002)
And then we take 28 men, women and children and we hump for a day.Dann nehmen wir 28 Männer, Frauen und Kinder... und humpeln einen Tag lang. Tears of the Sun (2003)
Oh, limp a little if you can.Kannst du ein bisschen humpelnFace-Off (2003)
What malady do I have that makes me limp and lose ability to feed myself?Was für ein Leiden habe ich denn, dass ich humpeln muss und nicht essen kann? Face-Off (2003)
She couldn't even hobble away.Sie hätte nicht mal humpeln können. Mr. Monk Goes to the Circus (2003)
- It was brilliant to play Henry with a limp.- Es war brillant, Henry humpelnd zu spielen. Melinda and Melinda (2004)
I played it with a limp.Ich habe ihn humpelnd gespielt. Melinda and Melinda (2004)
Dr. Do-right doesn't trust me with his antibiotics so I gotta hump it up here every day to get my meds.Dr. Do-Right vertraut mir seine Antibiotika nicht an also muß ich jeden Tag hier herhumpeln, um meine Medizin zu kriegen. All the Best Cowboys Have Daddy Issues (2004)
You know... with the limp.Mit dem ... mit dem HumpelnThe Upside of Anger (2005)
What did you do, and why are you limping?Wo waren Sie? Und warum humpeln Sie? My Lucky Charm (2005)
- I know that limp.- Ich kenn diese Art HumpelnMy Lucky Charm (2005)
Yeah, limp it off, Madlock. Hey, Coach.Humpeln lindert den Schmerz. Gridiron Gang (2006)
Forgive my limp, there's a price of having the faith in Allah to fight in the front lines. Perhaps you remember?Verzeih mein Humpeln, es gibt einen Preis Glauben in Allah zu haben und an der Frontlinie zu kämpfen. Faith (2006)
- What happened to you?- Sie humpeln ja. In a Different Light (2007)
Just limp away.Humpeln Sie einfach weg. The Jerk (2007)
A lot of people walk with limps.Es gibt 'ne Menge Leute, die humpeln, oder? A Very Supernatural Christmas (2007)
I can't do nothing but limp around with this fucking stick.Ich kann nur mit einem verfluchten Stock herumhumpelnThe Condemned (2007)
- Did I overdo it with the limp?- Ist das Humpeln übertrieben? - Nein. RocknRolla (2008)
- No, the limp was good.Nein, das Humpeln war gut. RocknRolla (2008)
- Broke my left ankle.Hat mir meinen rechten Knöchel gebrochen und hinterließ mich humpelnd bis ich 15 war. Episode #3.1 (2008)
If it was a real memory, you'd be limping and you wouldn't be talking to me.Wenn es eine reale Erinnerung wäre, würden Sie humpeln und Sie würden nicht mit mir reden. House's Head (2008)
I refuse to recognize it. What are you doing with a gimpy chess bum who has to sleep with the light on? How'd he get that limp?Was willst du mit einem humpelnden Schachidioten, der nur bei Licht schlafen kann? Whatever Works (2009)
- Someone can hobble around.Die Anderen humpeln durch die Gegend! Cracks (2009)
I saw you limping out there.- Ich habe Sie da draußen humpeln sehen. Moving the Chains (2010)
Do you mind walking with a limp?Würde es dir was ausmachen beim Gehen zu humpeln. Mm. Modern Warfare (2010)
It corrects limps.Sie korrigiert das HumpelnEpisode #1.3 (2010)
You adjust this to the right height, to minimise the limp.Sie stellen die richtige Größe ein, um das Humpeln zu vermindern. Episode #1.3 (2010)
Well, he did have blood on his wallet, and you said you saw him limping.Nun, es war Blut auf seiner Brieftasche und du sagtest, du hast ihn humpeln sehen. Double Identity (2010)
Frederik, if you can limp, then let's get over to that building.Frederik, wenn du humpeln kannst gehen wir zum Haus da. Armadillo (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinken {n}; Humpeln {n}limp [Add to Longdo]
hinken; humpeln; lahmen | hinkend; humpelnd; lahmend | gehinkt; gehumpelt; gelahmt | er/sie hinkt; er/sie humpelt; er/sie lahmt | ich/er/sie hinkte; ich/er/sie humpelte; ich/er/sie lahmte | er/sie hat/hatte gehinkt; er/sie hat/hatte gehumpelt; er/sie hat/hatte gelahmtto limp; to walk with a limp | limping | limped | he/she limps | I/he/she limped | he/she has/had limped [Add to Longdo]
humpeln; hinken | humpelnd; hinkend | gehumpelt; gehinkt | er/sie humpelt | ich/er/sie humpelte | er/sie ist/war gehumpeltto hobble | hobbling | hobbled | he/she hobbles | I/he/she hobbled | he/she has/had hobbled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  humpeln [humpəln]
     hobble
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top