Search result for

humorvoll

(56 entries)
(0.2437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humorvoll-, *humorvoll*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา humorvoll มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *humorvoll*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- He is so beautiful, so intelligent, so humorous, he is divine!- Er ist so schön, so intelligent, so humorvoll, so göttlich! Downtown 81 (1981)
She was so wonderfully funny, so very generous...Sie war so humorvoll und großzügig. Evil Under the Sun (1982)
Well, he turned out to be quite intelligent and humorous and... ... tall.Er erwies sich als intelligent und humorvoll und... groß. To Be or Not to Be (1983)
When she works, Miss Davies is always dead serious, but here at this fabulous playground, she shows us her fun side.Bei der Arbeit ist Miss Davies immer todernst, aber an diesem fantastischen Ort zeigt sie sich von ihrer humorvollen Seite. Zelig (1983)
I have never felt less humorous in my life.Ich habe mich noch nie weniger humorvoll gefühlt. The Holcroft Covenant (1985)
Very humorous.Sehr humorvollDo You Take This Spy? (1987)
She's a sweetheart, good sense of humour.- Humorvoll. Einfach Spitzenklasse! Blind Date (1987)
Humorous: "Laugh, and the world laughs with you.Humorvoll. "Lache und die Welt lacht mit dir. Roxanne (1987)
Must have sense of humour."Muss humorvoll sein." See No Evil, Hear No Evil (1989)
"Must have sense of humour." Not many people would do that."Muss humorvoll sein." Das täten nicht viele Leute. See No Evil, Hear No Evil (1989)
Judging from their laughter, the children found my remarks humorous.Danach zu urteilen, fanden sie meine Bemerkungen humorvollThe Offspring (1990)
Couldn't she just take his abuse with gentle good humor?Könnte sie seine Misshandlungen nicht humorvoll hinnehmen? A Streetcar Named Marge (1992)
The only answer I had for violence was violence, yet humor can be just as effective...Die einzige Antwort, die mir einfällt, wenn ich mit einer aggressiven Person konfrontiert bin, ist Gewalt. Man könnte auch humorvoll reagieren, aber ich hab nicht viel Humor. The Jodorowsky Constellation (1994)
And he's got a great sense of humor.- Er ist sehr humorvollMighty Aphrodite (1995)
- I don't need a reason to miss her.Sie ist humorvoll. Sie ist klug. Sie ist groß. The Curse of Zoey (1995)
That's good, because we ate most of it on the way.Humorvoll, groß, klug und sarkastisch. The Curse of Zoey (1995)
You're so smart and funny and you throw such great Academy Award parties!Du bist doch immer so humorvoll und witzig warst auf allen Superpartys zu Gast und hast schon mal moderiert! The One with Phoebe's Husband (1995)
Uh, Chandler, quick, say something funny.Äh, Chandler, sag was Lustiges, bist doch so humorvollThe One with the Boobies (1995)
He seems really nice.Er ist humorvoll, nett, oder? The One with the Hypnosis Tape (1997)
Your attempts at humor are hardly constructive, Mr. Paris.Ihre Versuche, humorvoll zu sein, sind nicht sehr konstruktiv. Worst Case Scenario (1997)
You are being humorous.Du bist humorvoll'Til Death Do Us Part (1999)
He's great-looking, he's fun, he's great with babies...Er ist gut aussehend, humorvoll, kann gut mit Babys... Reckless Abandon (2000)
As in pretty, great body, very funny, outgoing'...Im Sinne von gut aussehend, tolle Figur, humorvoll, kontaktfreudig... 411 on the DL (2000)
I'm outgoing, I'm fun, I'm 6-foot-ish.Ich bin aufgeschlossen und humorvoll. Ich bin ungefähr 1,80. Valentine (2001)
"Beauty, intelligence, charm, a sense of humour...Sie ist schön, intelligent, unglaublich charmant und humorvollA Hell of a Day (2001)
and Linus said in his joking way said "Oh Absolutely!".Und Linus sagte in seiner humorvollen Art: "Aber natürlich!". Revolution OS (2001)
- They have a funny sense of humor.- Ist wohl eine humorvolle Kanzlei. Dead End (2001)
Bruce, what... What I'm doing here is contrast in a humorous fashion.Bruce, ich versuche, humorvollen Kontrast darzustellen. Big Trouble (2002)
And yet, if two lean, mean, play-by-their-own-rules... motorcycle-riding men strolled up to this booth... and beat the shit out of us two humorous guys, right... and asked you out for a ride, you would be weak at the knees.Aber wenn zwei muskelbepackte, unkonventionelle Motorradfahrer hier auftauchen und uns zwei humorvolle Jungs zusammenschlagen? Werdet ihr dann nicht weich? Roger Dodger (2002)
My attempt at humour.Mein Versuch, humorvoll zu sein. Fallen Hero (2002)
They thought it caught, humorously, something of the horror and absurdity of trench warfare.Sie dachten, er fing auf humorvolle Art einiges von dem Horror und der Absurdität des Kampfes in Schützengräben ein. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
How did you keep the show humorous all the way along?Wie hast du 's geschafft, die Show so humorvoll zu gestalten? Politics (2003)
It was a humorous comparison.Ein humorvoller Vergleich. Die, Jerk (2003)
I think I'm funny and charming and sensitive.Also, ich halte mich für humorvoll und charmant, sensibel. The Friendly Skies (2003)
He was handsome, smart funny, sophisticated and charming.Er war gut aussehend, intelligent, humorvoll, kultiviert und charmant. The Notebook (2004)
My funny daughter.Mein humorvolles Töchterchen. G.O.R.A. (2004)
But if you choose me you'll be getting some comedy.Aber wenn du mich auswählst, dann wird es auch humorvollThe One with Phoebe's Wedding (2004)
You're fun.Sie sind humorvollThe One with Princess Consuela (2004)
I'm sorry, I'm not used to a priest with a sense of humour.Verzeihung, bin nicht an humorvolle Priester gewöhnt. A Weak Link (2004)
- Sensible, good-humoured...- Vernünftig, humorvoll ... Pride & Prejudice (2005)
Okay, I'll look for a hot fudge sundae girl for you, and you look for a guy for me... - who is deep and sensitive and funny. - Okay.Ich such dir eine Eisbecherfrau... und du mir einen Mann, der feinsinnig und humorvoll ist. Gray Matters (2006)
Oh, fine, go find yourself a nice little garret on the Left Bank, be witty and starve.Na dann, such dir eine Dachkammer, sei humorvoll und verhungere. Paris, je t'aime (2006)
Buck up, son. That may be my very last humorous remark.Mitschreiben, Sohn, das ist meine letzte humorvolle Bemerkung. Netherbeast Incorporated (2007)
- It's not what I need.Doch du bist hübsch und cool drauf, so jung und humorvoll. Hör bloß auf damit, das bringt mir nichts! Fatso (2008)
I fell in love with her because she was smart and beautiful and fun.Ich habe mich in sie verliebt, weil sie klug, schön und humorvoll war. Definitely, Maybe (2008)
It comes from a place of humor.Aber auf humorvolle Art. Das ist gut. Burn After Reading (2008)
He's tender and sweet and smart and funny, a million things that you aren't.Humorvoll und klug. Dinge, die Sie nicht sind. Solitary Man (2009)
I know Humphrey, the fun-loving Omega, not Humphrey, the lone wolf.Na, ich kenne nur Humphrey, den Wolf, der sehr humorvoll ist. Keinen Humphrey, der sich einsam fühlt. Alpha and Omega (2010)
A sense of humor.Der humorvoll ist. Jack Goes Boating (2010)
I'm pretty sure he doesn't even think you're that funny, which I happen to find to be one of your best qualities.Er hält dich vermutlich nicht mal für humorvoll. Für mich eine deiner besten Eigenschaften. Ceremony (2010)

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
humoristisch; humorvoll {adj}humorous [Add to Longdo]
humoristisch; humorvoll {adv}humorously [Add to Longdo]
irre; unkonventionell; humorvoll exzentrisch; funky {adj}funky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  humorvoll [huːmoːrfɔl]
     humorous; humorously
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top