ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humorvoll

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humorvoll-, *humorvoll*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา humorvoll มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *humorvoll*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a good sense of humour, but nice.Nicht sehr humorvoll, aber nett. Bonjour Tristesse (1958)
- Hello.- Ja. Und so humorvollA Fistful of Dollars (1964)
Eh, look, lady, you caught me on a bad day.Ach. Ich hab nicht gerade 'ne humorvolle Stunde. The Battle of Stalag 13 (1966)
Oh, that's very nice of them.Das ist echt humorvoll und witzig. A Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
I don't mind being knocked about with a touch of humor, sir.Gegen eine humorvolle Schelte habe ich nichts einzuwenden. The Well (1969)
I should probably have said that I'm noted for having a sense of humour although I've kept to myself over the last two years notwithstanding as it were, and it's only recently that I have begun to realize, well...Ich hätte erwähnen sollen, dass ich sehr humorvoll bin... obwohl ich mich in den letzten zwei Jahren sehr zurückgezogen habe... aber ungeachtet dessen habe ich in letzter Zeit... erkannt, na ja... Sex and Violence (1969)
Well, in every way. A girl of barely 19 years, so... mature of bearing, wit, and manners.Nun, in jeder Beziehung, ein Mädchen von 19 Jahren und dann so erwachsen, so humorvoll und gut erzogen. Countess Dracula (1971)
That is a skit, spoof or humorous vignette Of an unconventional nature With intent to cause grievous mental confusionDas kann ein Sketch, ein Witz, ein humorvolles Verulken sein... was bei der britischen Bevölkerung große mentale Verwirrung hervorruft. The Money Programme (1972)
Today over lunch I tried to improve moral and build a sense of comradery among the men by holding a humorous round robin discussion of the early days of the mission.Heute versuchte ich während des Essens etwas für die Verbesserung der Moral zu tun und einen Kameradschaftssinn bei den Männern zu wecken indem ich eine humorvolle Reihum-Rede über die Anfänge der Mission begann. Dark Star (1974)
That Yancy's such a humorous man.Dieser Yancy ist ein so humorvoller Mann. The Comeback (1976)
Well, no, it's humorous.Na ja, es ist humorvollThe Quilting (1976)
-lf this is your idea of humor...- Sie halten sich wohl für humorvollThe Enforcer (1976)
It adds a little humor to the workouts.So wird das Training ein bisschen humorvoller. Stay Hungry (1976)
- He is so beautiful, so intelligent, so humorous, he is divine!- Er ist so schön, so intelligent, so humorvoll, so göttlich! Downtown 81 (1981)
She was so wonderfully funny, so very generous...Sie war so humorvoll und großzügig. Evil Under the Sun (1982)
Well, he turned out to be quite intelligent and humorous and... ... tall.Er erwies sich als intelligent und humorvoll und... groß. To Be or Not to Be (1983)
When she works, Miss Davies is always dead serious, but here at this fabulous playground, she shows us her fun side.Bei der Arbeit ist Miss Davies immer todernst, aber an diesem fantastischen Ort zeigt sie sich von ihrer humorvollen Seite. Zelig (1983)
I have never felt less humorous in my life.Ich habe mich noch nie weniger humorvoll gefühlt. The Holcroft Covenant (1985)
Very humorous.Sehr humorvollDo You Take This Spy? (1987)
She's a sweetheart, good sense of humour.- Humorvoll. Einfach Spitzenklasse! Blind Date (1987)
Humorous: "Laugh, and the world laughs with you.Humorvoll. "Lache und die Welt lacht mit dir. Roxanne (1987)
Must have sense of humour."Muss humorvoll sein." See No Evil, Hear No Evil (1989)
"Must have sense of humour." Not many people would do that."Muss humorvoll sein." Das täten nicht viele Leute. See No Evil, Hear No Evil (1989)
Judging from their laughter, the children found my remarks humorous.Danach zu urteilen, fanden sie meine Bemerkungen humorvollThe Offspring (1990)
Couldn't she just take his abuse with gentle good humor?Könnte sie seine Misshandlungen nicht humorvoll hinnehmen? A Streetcar Named Marge (1992)
The only answer I had for violence was violence, yet humor can be just as effective...Die einzige Antwort, die mir einfällt, wenn ich mit einer aggressiven Person konfrontiert bin, ist Gewalt. Man könnte auch humorvoll reagieren, aber ich hab nicht viel Humor. The Jodorowsky Constellation (1994)
And he's got a great sense of humor.- Er ist sehr humorvollMighty Aphrodite (1995)
- I don't need a reason to miss her.Sie ist humorvoll. Sie ist klug. Sie ist groß. The Curse of Zoey (1995)
That's good, because we ate most of it on the way.Humorvoll, groß, klug und sarkastisch. The Curse of Zoey (1995)
You're so smart and funny and you throw such great Academy Award parties!Du bist doch immer so humorvoll und witzig warst auf allen Superpartys zu Gast und hast schon mal moderiert! The One with Phoebe's Husband (1995)
Uh, Chandler, quick, say something funny.Äh, Chandler, sag was Lustiges, bist doch so humorvollThe One with the Boobies (1995)
He seems really nice.Er ist humorvoll, nett, oder? The One with the Hypnosis Tape (1997)
Your attempts at humor are hardly constructive, Mr. Paris.Ihre Versuche, humorvoll zu sein, sind nicht sehr konstruktiv. Worst Case Scenario (1997)
You are being humorous.Du bist humorvoll'Til Death Do Us Part (1999)
He's great-looking, he's fun, he's great with babies...Er ist gut aussehend, humorvoll, kann gut mit Babys... Reckless Abandon (2000)
As in pretty, great body, very funny, outgoing'...Im Sinne von gut aussehend, tolle Figur, humorvoll, kontaktfreudig... 411 on the DL (2000)
I'm outgoing, I'm fun, I'm 6-foot-ish.Ich bin aufgeschlossen und humorvoll. Ich bin ungefähr 1,80. Valentine (2001)
"Beauty, intelligence, charm, a sense of humour...Sie ist schön, intelligent, unglaublich charmant und humorvollA Hell of a Day (2001)
and Linus said in his joking way said "Oh Absolutely!".Und Linus sagte in seiner humorvollen Art: "Aber natürlich!". Revolution OS (2001)
- They have a funny sense of humor.- Ist wohl eine humorvolle Kanzlei. Dead End (2001)
Bruce, what... What I'm doing here is contrast in a humorous fashion.Bruce, ich versuche, humorvollen Kontrast darzustellen. Big Trouble (2002)
And yet, if two lean, mean, play-by-their-own-rules... motorcycle-riding men strolled up to this booth... and beat the shit out of us two humorous guys, right... and asked you out for a ride, you would be weak at the knees.Aber wenn zwei muskelbepackte, unkonventionelle Motorradfahrer hier auftauchen und uns zwei humorvolle Jungs zusammenschlagen? Werdet ihr dann nicht weich? Roger Dodger (2002)
My attempt at humour.Mein Versuch, humorvoll zu sein. Fallen Hero (2002)
They thought it caught, humorously, something of the horror and absurdity of trench warfare.Sie dachten, er fing auf humorvolle Art einiges von dem Horror und der Absurdität des Kampfes in Schützengräben ein. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
How did you keep the show humorous all the way along?Wie hast du 's geschafft, die Show so humorvoll zu gestalten? Politics (2003)
It was a humorous comparison.Ein humorvoller Vergleich. Die, Jerk (2003)
I think I'm funny and charming and sensitive.Also, ich halte mich für humorvoll und charmant, sensibel. The Friendly Skies (2003)
He was handsome, smart funny, sophisticated and charming.Er war gut aussehend, intelligent, humorvoll, kultiviert und charmant. The Notebook (2004)
My funny daughter.Mein humorvolles Töchterchen. G.O.R.A. (2004)
But if you choose me you'll be getting some comedy.Aber wenn du mich auswählst, dann wird es auch humorvollThe One with Phoebe's Wedding (2004)

German-Thai: Longdo Dictionary
humorvoll(adj) ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน, ที่เต็มไปด้วยมุกตลก เช่น Er ist humorvoll. Er kann immer über sich selbst lachen. เขามีอารมณ์ขันจัง เขาสามารถหัวเราะขำตัวเองได้ตลอดเวลา , See also: A. humorlos,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
humoristisch; humorvoll {adj}humorous [Add to Longdo]
humoristisch; humorvoll {adv}humorously [Add to Longdo]
irre; unkonventionell; humorvoll exzentrisch; funky {adj}funky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  humorvoll /huːmoːrfɔl/
   humorous; humorously

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top