Search result for

huff

(57 entries)
(0.0625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huff-, *huff*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
huff    [VT] ทำให้โกรธ, See also: ทำให้เคือง
huff    [VT] พูดอย่างขุ่นเคือง
huff    [VT] หอบ
huff    [N] อารมณ์เสีย, See also: ความรู้สึกฉุนเฉียว, อารมณ์โกรธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Huffman codingการเข้ารหัสฮัฟฟ์แมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shuffleboardn. กีฬาทอดจานไม้บนกระดานที่มีตารางหมายเลข,ตารางหมายเลขบนกระดานดังกล่าว
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading

English-Thai: Nontri Dictionary
huff(n) ความฉุน,ความโกรธ,ความเดือดดาล
huff(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้ฉุนเฉียว,ทำให้เคือง
huffy(adj) โกรธง่าย,อารมณ์ไม่ดี,งอน,ฉุน
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
shuffle(vi) ยุกยิก,เดินลากขา,สับเปลี่ยน
shuffle(vt) สับเปลี่ยน,สับไพ่,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prapprung khana ratthabān) EN: reshuffle of a cabinet   FR: remaniement ministériel [m]
ล้างไพ่[v. exp.] (lāng phai) EN: shuffle   FR: battre les cartes
สลับไพ่[v. exp.] (salap phai) EN: shuffle the cards   FR: battre les cartes
สับ[v.] (sap) EN: exchange ; change ; shuffle ; switch   
สับไพ่[v. exp.] (sap phai) EN: shuffle the cards   FR: battre les cartes
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUFF    HH AH1 F
HUFFY    HH AH1 F IY0
HUFFS    HH AH1 F S
HUFF'S    HH AH1 F S
HUFFED    HH AH1 F T
HUFFER    HH AH1 F ER0
HUFFORD    HH AH1 F ER0 D
HUFFMAN    HH AH1 F M AH0 N
HUFFY'S    HH AH1 F IY0 Z
HUFFING    HH AH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huff    (v) (h uh1 f)
huffs    (v) (h uh1 f s)
huffy    (j) (h uh1 f ii)
huffed    (v) (h uh1 f t)
huffier    (j) (h uh1 f i@ r)
huffily    (a) (h uh1 f i l ii)
huffing    (v) (h uh1 f i ng)
huffish    (j) (h uh1 f i sh)
huffiest    (j) (h uh1 f i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
シャッフリング[, shaffuringu] (n) shuffling [Add to Longdo]
シャッフル[, shaffuru] (n,vs) shuffle [Add to Longdo]
シュッシュッ;しゅっしゅっ[, shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub [Add to Longdo]
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing) [Add to Longdo]
ハフマン符号[ハフマンふごう, hafuman fugou] (n) {comp} Huffman code [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气喘吁吁[qì chuǎn xū xū, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄒㄩ ㄒㄩ, / ] huff and puff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huff \Huff\, v. t. [imp. & p. p. {Huffed}; p. pr. & vb. n.
   {Huffing}.] [Cf. OE. hoove to puff up, blow; prob. of
   imitative origin.]
   1. To swell; to enlarge; to puff up; as, huffed up with air.
    --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with insolence and arrogance; to chide or rebuke
    with insolence; to hector; to bully.
    [1913 Webster]
 
       You must not presume to huff us.   --Echard.
    [1913 Webster]
 
   3. (Draughts) To remove from the board (the piece which could
    have captured an opposing piece). See {Huff}, v. i., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huff \Huff\, v. i.
   1. To enlarge; to swell up; as, bread huffs.
    [1913 Webster]
 
   2. To bluster or swell with anger, pride, or arrogance; to
    storm; to take offense.
    [1913 Webster]
 
       This senseless arrogant conceit of theirs made them
       huff at the doctrine of repentance.  --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Draughts) To remove from the board a man which could have
    captured a piece but has not done so; -- so called because
    it was the habit to blow upon the piece.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huff \Huff\, n.
   1. A swell of sudden anger or arrogance; a fit of
    disappointment and petulance or anger; a rage. "Left the
    place in a huff." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. A boaster; one swelled with a false opinion of his own
    value or importance.
    [1913 Webster]
 
       Lewd, shallow-brained huffs make atheism and
       contempt of religion the sole badge . . . of wit.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {To take huff}, to take offence. --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 huff
   n 1: a state of irritation or annoyance [syn: {huff}, {miff},
      {seeing red}]
   v 1: inhale recreational drugs; "The addict was snorting cocaine
      almost every day"; "the kids were huffing glue" [syn:
      {huff}, {snort}]
   2: blow hard and loudly; "he huffed and puffed as he made his
     way up the mountain" [syn: {puff}, {huff}, {chuff}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 huff
  v.
 
   To compress data using a Huffman code. Various programs that use such
   methods have been called ?HUFF? or some variant thereof. Oppose {puff}.
   Compare {crunch}, {compress}.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top