Search result for

huff

(69 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huff-, *huff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
huff[VT] ทำให้โกรธ, See also: ทำให้เคือง
huff[VT] พูดอย่างขุ่นเคือง
huff[VT] หอบ
huff[N] อารมณ์เสีย, See also: ความรู้สึกฉุนเฉียว, อารมณ์โกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shuffleboardn. กีฬาทอดจานไม้บนกระดานที่มีตารางหมายเลข,ตารางหมายเลขบนกระดานดังกล่าว
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading

English-Thai: Nontri Dictionary
huff(n) ความฉุน,ความโกรธ,ความเดือดดาล
huff(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้ฉุนเฉียว,ทำให้เคือง
huffy(adj) โกรธง่าย,อารมณ์ไม่ดี,งอน,ฉุน
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
shuffle(vi) ยุกยิก,เดินลากขา,สับเปลี่ยน
shuffle(vt) สับเปลี่ยน,สับไพ่,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Huffman codingการเข้ารหัสฮัฟฟ์แมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you remember the one where the wolf huffed and puffed... and blew the piggies' house down?ยังจำเรื่องที่มีหมาป่าใจร้ายชอบหายใจแรงๆ แล้วเป่าบ้านลูกหมูจนกระเด็นได้ไหม? The House Bunny (2008)
I got some Huffy vans to track down.เราพลาดตอนไปงานฝังศพ My Bloody Valentine (2009)
The old noodle just ain't what she used to be. I huffed a lot of upholstery cleaner in the '90s. Look, April,- ฉันขอโทษ วิลล์ สมองฉันยังคงไม่เข้าที่ ตอนยุค 90 ฉันดมน้ำยาเคลือบเบาะรถเยอะไปหน่อย ฟังนะ เอพริล ผมคุยกับเด็กที่ชมรม พวกเขายังไม่แน่ใจเรื่องคุณ The Rhodes Not Taken (2009)
And Aunt Edie's kid fried his brain huffing paint.ลูกป้าอีดี้สมองฝ่อเพราะสูดดมสี The Floating Anniversary (2009)
Or I'll huff and I'll puff, and I'll blow your house down.หรือว่า ชั้นจะอารมณ์เสียจนควันออกหู โกรธขนาดจะพัดบ้านพังได้ Night on the Sun (2010)
And... that's when I started huffing glue.ปกติ และ ฉันเริ่มติดยา ตั้งแต่นั้น Dream On (2010)
That extends beyond how to huff the ink.ไม่ใช่แค่สามารถหอบหมึกไปมา Investigative Journalism (2010)
Well, I am accepting. Don't get so huffy.ก็ได้ แม่ไปก็ได้ อย่าเสียใจไป Furt (2010)
Then I'll huff and I'll puff till I blow your house...งั้นฉันจะเป่าและพัดจน บ้านของแกปลิวไป... Hanamizuki (2010)
He was pretty huffed up on paint thinners.เขาติดทินเนอร์ผสมสีไม่ใช่น้อยเลยด้วย Competitive Wine Tasting (2011)
They sent betsy berger there for huffing spray paint.พวกเขาส่งเบทซี่ เบอร์เกอร์ไปที่นั่นเพื่อระบายความโกรธ Know Your Frenemies (2011)
Others huff and puff...บางตัวก็อารมณ์บูด Once Upon a Time... (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prapprung khana ratthabān) EN: reshuffle of a cabinet   FR: remaniement ministériel [m]
ล้างไพ่[v. exp.] (lāng phai) EN: shuffle   FR: battre les cartes
สลับไพ่[v. exp.] (salap phai) EN: shuffle the cards   FR: battre les cartes
สับ[v.] (sap) EN: exchange ; change ; shuffle ; switch   
สับไพ่[v. exp.] (sap phai) EN: shuffle the cards   FR: battre les cartes
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUFF    HH AH1 F
HUFFY    HH AH1 F IY0
HUFFS    HH AH1 F S
HUFF'S    HH AH1 F S
HUFFED    HH AH1 F T
HUFFER    HH AH1 F ER0
HUFFORD    HH AH1 F ER0 D
HUFFING    HH AH1 F IH0 NG
HUFFY'S    HH AH1 F IY0 Z
HUFFINE    HH AH1 F AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huff    (v) (h uh1 f)
huffs    (v) (h uh1 f s)
huffy    (j) (h uh1 f ii)
huffed    (v) (h uh1 f t)
huffier    (j) (h uh1 f i@ r)
huffily    (a) (h uh1 f i l ii)
huffing    (v) (h uh1 f i ng)
huffish    (j) (h uh1 f i sh)
huffiest    (j) (h uh1 f i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
シャッフリング[, shaffuringu] (n) shuffling [Add to Longdo]
シャッフル[, shaffuru] (n,vs) shuffle [Add to Longdo]
シュッシュッ;しゅっしゅっ[, shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub [Add to Longdo]
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing) [Add to Longdo]
ハフマン符号[ハフマンふごう, hafuman fugou] (n) {comp} Huffman code [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气喘吁吁[qì chuǎn xū xū, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄒㄩ ㄒㄩ, / ] huff and puff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huff \Huff\, v. t. [imp. & p. p. {Huffed}; p. pr. & vb. n.
   {Huffing}.] [Cf. OE. hoove to puff up, blow; prob. of
   imitative origin.]
   1. To swell; to enlarge; to puff up; as, huffed up with air.
    --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with insolence and arrogance; to chide or rebuke
    with insolence; to hector; to bully.
    [1913 Webster]
 
       You must not presume to huff us.   --Echard.
    [1913 Webster]
 
   3. (Draughts) To remove from the board (the piece which could
    have captured an opposing piece). See {Huff}, v. i., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huff \Huff\, v. i.
   1. To enlarge; to swell up; as, bread huffs.
    [1913 Webster]
 
   2. To bluster or swell with anger, pride, or arrogance; to
    storm; to take offense.
    [1913 Webster]
 
       This senseless arrogant conceit of theirs made them
       huff at the doctrine of repentance.  --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Draughts) To remove from the board a man which could have
    captured a piece but has not done so; -- so called because
    it was the habit to blow upon the piece.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huff \Huff\, n.
   1. A swell of sudden anger or arrogance; a fit of
    disappointment and petulance or anger; a rage. "Left the
    place in a huff." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. A boaster; one swelled with a false opinion of his own
    value or importance.
    [1913 Webster]
 
       Lewd, shallow-brained huffs make atheism and
       contempt of religion the sole badge . . . of wit.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {To take huff}, to take offence. --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 huff
   n 1: a state of irritation or annoyance [syn: {huff}, {miff},
      {seeing red}]
   v 1: inhale recreational drugs; "The addict was snorting cocaine
      almost every day"; "the kids were huffing glue" [syn:
      {huff}, {snort}]
   2: blow hard and loudly; "he huffed and puffed as he made his
     way up the mountain" [syn: {puff}, {huff}, {chuff}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 huff
  v.
 
   To compress data using a Huffman code. Various programs that use such
   methods have been called ?HUFF? or some variant thereof. Oppose {puff}.
   Compare {crunch}, {compress}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top