ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hot dog

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hot dog-, *hot dog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hot dog[N] ไส้กรอกแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hot dogไส้กรอกแดง,แซนด์วิชใส่ไส้กรอกที่ผ่าออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hot dogไส้กรอกที่ประกบด้วยขนมปัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This two-quart "Seals-M-Rite" container keeps hot dog buns fresh for days.ภาชนะ "ซีส เอ็ม ไรท์" ขนาด 2 ควอทช์ นี่ จะเก็บขนมปังฮอทด็อก ให้สดใหม่หลายวัน Airplane! (1980)
You can't grow good hot dogs indoors.คุณไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี สุนัขร้อนในบ้าน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I like hot dogs but I love hot frogs and surely you'll agreeฉันชอบไส้หรอกแต่ฉันรักกบทอด แน่นอนว่าเธอจะเห็นพ้อง James and the Giant Peach (1996)
This Buddhist says to a hot dog vendor, "Make me one with everything."คนเคร่งศาสนา เดินไปหาคนขายฮอทดอก พูดว่า"ขอหนึ่งเดียว พร้อมทุกอย่างแก่ข้า" Bicentennial Man (1999)
Someday, I'm gonna go to America and enter a hot dog speed-eating contest!สักวันนะ ฉันจะต้องไปอเมริกา แล้วไปแข่งกินฮอทด๊อกให้ได้เลย คอยดู! Street Fighter Alpha (1999)
OK, you guys order hot dogs and you splash and frolic.เดี๋ยวลูกสองคนสั่งเลย ฮ็อทด็อกก็ได้ แล้วไป... ดำผุดดำว่าย Bringing Down the House (2003)
Your hot dog got cold so I fed it to the birdsฮ็อทดอกเธอเย็นหมดแล้ว ฉันเลยเอาให้นกกิน Saving Face (2004)
I love the smell of hot dog in the evening.ผมชอบกลิ่นฮอทด็อกยามเย็นจริงๆ Imagine Me & You (2005)
-Okay, I've got hot dogs to fry.- โอเค ฉันมีงานต้องทำ Chuck Versus the Helicopter (2007)
What are you doing? Can't believe I have to work my stupid hot dog shift.ฉันยังต้องไปขายฮอทด็อกต่อน่ะสิ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Oh! It's not really a dog. They just call it a hot dog here.เอ่อ ไม่ใช่เนื้อหมาจริงๆหรอกนะ เป็นแค่ชื่อเรียกน่ะ Enchanted (2007)
You're no hot dog maker.เธอไม่ใช่คนทำฮ็อตด็อก Chuck Versus the Marlin (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hot dogAs they walk up and down the rows they shout, "Get your hot dogs here! Get your hot dogs!"
hot dogHe's selling hot dogs to beat the band.
hot dogI ate a hot dog for lunch.
hot dogIn its home country of Germany, the hot dog was called the frankfurter.
hot dogThe police blamed the hot dog-days for sparking the riot.
hot dogUnder the cartoon, he wrote "Get your hot dogs!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热狗[rè gǒu, ㄖㄜˋ ㄍㄡˇ, / ] hot dog, #40,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホットドッグ[, hottodoggu] (n) hot dog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hot dog \hot" dog"\ (h[o^]t" d[add]g"), exclamation
   An expression of delight.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hot dog \hot" dog`\ (h[o^]t" d[add]g`), n.
   1. A frankfurter.
    [PJC]
 
   2. A sandwich consisting of a hot dog inserted in a partly
    split elongated roll, usually garnished with mustard, and
    sometimes also with relish, sauerkraut, or a pickle. A hot
    dog garnished with a chili mix is called a {chili dog}.
    [PJC]
 
   3. A person who performs a complex and difficult athletic
    maneuver, usually to show off his/her skill.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hot dog
   n 1: someone who performs dangerous stunts to attract attention
      to himself [syn: {hotdog}, {hot dog}]
   2: a frankfurter served hot on a bun [syn: {hotdog}, {hot dog},
     {red hot}]
   3: a smooth-textured sausage of minced beef or pork usually
     smoked; often served on a bread roll [syn: {frank},
     {frankfurter}, {hotdog}, {hot dog}, {dog}, {wiener},
     {wienerwurst}, {weenie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top