Search result for

hospital

(121 entries)
(0.03 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hospital-, *hospital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hospital[N] โรงพยาบาล, See also: โรงหมอ, ร.พ., Syn. clinic, infirmary
hospitality[N] การให้การต้อนรับด้วยความยินดี, See also: การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก, Syn. cordiality, friendliness, welcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hospital(ฮอส'พิเทิล) n. โรงพยาบาล
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
hospitalization(ฮอสพเทิลเซ'เชิน) n. การนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล,ระยะเวลาที่รักษาในโรงพยาบาล
hospitalize(ฮอส'พิเทิลไลซ) vt. นำเข้ารักษาในโรงพยาบาล
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
inhospitality(อินฮอสพิแทล'ลิที) n. การขาดไมตรีจิต,การไม่ต้อนรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
hospital(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห์
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
inhospitality(n) ความไม่ผาสุก,การไม่ต้อนรับ,ความไม่ยินดี,ความไม่มีไมตรีจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hospital and medical expenses insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospital cash insuranceการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบเงินสด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospital orderคำสั่งศาลให้ส่งตัวเข้าสถานพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hospitalisation; hospitalization๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalise; hospitalizeให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalization; hospitalisation๑. การให้เข้าโรงพยาบาล๒. ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hospitalize; hospitaliseให้อยู่โรงพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hospitalบริการทันตกรรมของโรงพยาบาล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hospital Acquiredการติดเชื้อในโรงพยาบาล, [การแพทย์]
Hospital Acquired Infectionการติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาล, [การแพทย์]
Hospital administratorsผู้บริหารโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital buildingsอาคารโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital careบริการของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital housekeepingการดูแลความสะอาดโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Hospital Infection after Patient Dischargeการติดเชื้อปรากฎภายหลังออกจากโรงพยาบาล [การแพทย์]
Hospital Infection during Hospitalizationการติดเชื้อในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล [การแพทย์]
Hospital laboratoriesห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospital ship (n ) เรือโรงพยาบาล
hospitalers (n) สมาชิกคณะสงฆ์และทางทหารตั้งแต่สมัยสงครามครูเสด ผูสงเคราะห์คนเจ็บในโรงพยาบาล
hospitality industry (n ) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานบริการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And hospitals in equatorial guinea,และโรงพยาบาลในอิเควทอเรียลกินี There Might be Blood (2008)
Lois, I checked the metropolis and the Smallville hospitals, as well as the airport...มาดูสิว่าทั้งสองคนใครจะใจร้ายกว่ากัน. โลอีส ฉันตรวจสอบรพ. Committed (2008)
she kissed me, and I had a freakin' heart attack, and I wound up in the hospital.ผู้หญิงคนนั้น เธอบ้า... เธอจูบผม, Committed (2008)
He was 70 years old, Lois. He spent the night in the hospital.เขาปิดประตูใส่เรา ทำไมนะจะยอมเสียเวลานิดหน่อยไม่ได Committed (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
There's only two good reasons not to be terrified in a hospital.มีเหตุผลดีๆแค่ 2 ข้อ \ ที่จะไม่ตรวจรักษาในโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
This hospital can't afford--โรงพยาบาลนี้ไม่จ่าย Adverse Events (2008)
That's a symptom of trying to cram hospital foodนั่นเป็นอาการเบื่อาหารโรงพยาบาล Adverse Events (2008)
My name is Dr. Cameron. You're in a hospital.หมอชื่อคาเมรอน ตอนนี้คุณอยู่ในรพ. Lucky Thirteen (2008)
When I read your bio, a doctor, a head of a hospital,เมื่อฉันอ่านประวัติคุณ หมอ.. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Joy (2008)
We're taking you to the hospital.เรากำลังนำคุณส่งโรงพยาบาล The Itch (2008)
We've got a whole hospital full of patients.เรามีโรงพยาบาล ที่มีคนไข้เต็มไปหมด The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hospitalAccording to our teacher, she entered the hospital.
hospitalA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
hospitalAfter the accident, the injured people were taken to the hospital.
hospitalAfter this Miki was taken to hospital.
hospitalA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
hospital"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
hospitalAll the guests were touched by her hospitality.
hospitalAll the nurses of this hospital are very kind.
hospitalA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
hospitalA present is usually given in return for one's hospitality.
hospitalAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
hospitalA stranger came up, asking me the way to the hospital.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รพ.[N] hospital, See also: Hosp., Syn. โรงพยาบาล
เตียงคนไข้[N] hospital bed, Syn. เตียงผู้ป่วย
โรงพยาบาล[N] hospital, Syn. โรงหมอ, Count unit: โรง, แห่ง
ร.พ.[N] hospital, Syn. โรงพยาบาล, Example: ร.พ.หลายแห่งในกรุงเทพมีเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่ทันสมัย, Count unit: แห่ง, โรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
ห้องคนไข้[n. exp.] (hǿng khonkhai) EN: hospital room   FR: chambre d'hôpital [f]
จิตวิทยาการบริการ[n. exp.] (jittawitthayā kān børikān) EN: psychology of hospitality ; psychology of tourism, hospitality and leisure   
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rōng phayābān) EN: being admitted to hospital   FR: admission à l'hôpital [f]
การออกจากโรงพยาบาล[n. exp.] (kān øk jāk rōng phayābān) EN: leaving hospital   FR: sortie de l'hôpital [f]
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation   FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับด้วยไมตรีจิต[n. exp.] (kān tønrap dūay maitrījit) EN: hospitality   
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem khai) EN: visiting patient in hospital   FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā phayāban) FR: frais hospitaliers [mpl]
คนไข้ใน[n. exp.] (khonkhai nai) EN: inpatient   FR: personne hospitalisée [f] ; personne admise à l'hôpital [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOSPITAL    HH AA1 S P IH2 T AH0 L
HOSPITALS    HH AA1 S P IH2 T AH0 L Z
HOSPITAL'S    HH AA1 S P IH2 T AH0 L Z
HOSPITALS'    HH AO1 S P AH0 T AH0 L Z
HOSPITALITY    HH AA2 S P AH0 T AE1 L AH0 T IY0
HOSPITALIZE    HH AA1 S P AH0 T AH0 L AY2 Z
HOSPITALIZED    HH AA1 S P AH0 T AH0 L AY2 Z D
HOSPITALIZATION    HH AA2 S P AH0 T AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N
HOSPITALIZATIONS    HH AA2 S P AH0 T AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hospital    (n) (h o1 s p i t l)
hospitals    (n) (h o1 s p i t l z)
hospitality    (n) (h o2 s p i t a1 l i t ii)
hospitalize    (v) (h o1 s p i t @ l ai z)
hospitalized    (v) (h o1 s p i t @ l ai z d)
hospitalizes    (v) (h o1 s p i t @ l ai z i z)
hospitalizing    (v) (h o1 s p i t @ l ai z i ng)
hospitalization    (n) (h o2 s p i t @ l ai z ei1 sh @ n)
hospitalizations    (n) (h o2 s p i t @ l ai z ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
病院[びょういん, byouin] Thai: โรงพยาบาล English: hospital

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hospital {m}hospital [Add to Longdo]
Krankenhaus {n} | Krankenhäuser {pl} | ins Krankenhaus gehen | im Krankenhaus liegen | ins Krankenhaus einliefernhospital | hospitals | to go into (the) hospital | to be in (the) hospital | to take to hospital [Add to Longdo]
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering [Add to Longdo]
Lazarettschiff {n}hospital ship [Add to Longdo]
hospitalisierenhospitalize [Add to Longdo]
hospitalisierendhospitalizing [Add to Longdo]
hospitalisierthospitalizes [Add to Longdo]
hospitalisiertehospitalized [Add to Longdo]
Hospitalisierung {f}; Aufnahme in ein Krankenhaus [med.]hospitalization [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
オープンシステム病院[オープンシステムびょういん, o-punshisutemu byouin] (n) open system hospital [Add to Longdo]
デーホスピタル;デイホスピタル[, de-hosupitaru ; deihosupitaru] (n) day hospital [Add to Longdo]
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital [Add to Longdo]
ナイトホスピタル[, naitohosupitaru] (n) night hospital [Add to Longdo]
ホスピタリズム[, hosupitarizumu] (n) hospitalism [Add to Longdo]
ホスピタリティー;ホスピタリティ[, hosupitaritei-; hosupitaritei] (n) hospitality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, ] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly [Add to Longdo]
病床[bìng chuáng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄤˊ, ] hospital bed; sickbed [Add to Longdo]
医院[yī yuàn, ㄧ ㄩㄢˋ, / ] hospital [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hospital \Hos"pi*tal\, n. [OF. hospital, ospital, F. h[^o]pital,
   LL. hospitale (or perh. E. hospital is directly from the Late
   Latin), from L. hospitalis relating to a guest, hospitalia
   apartments for guests, fr. hospes guest. See {Host} a
   landlord, and cf. {Hostel}, {Hotel}, {Spital}.]
   1. A place for shelter or entertainment; an inn. [Obs.]
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A building in which the sick, injured, or infirm are
    received and treated; a public or private institution
    founded for reception and cure, or for the refuge, of
    persons diseased in body or mind, or disabled, infirm, or
    dependent, and in which they are treated either at their
    own expense, or more often by charity in whole or in part;
    a tent, building, or other place where the sick or wounded
    of an army cared for.
    [1913 Webster]
 
   {Hospital ship}, a vessel fitted up for a floating hospital.
    
 
   {Hospital Sunday}, a Sunday set apart for simultaneous
    contribution in churches to hospitals; as, the London
    Hospital Sunday.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hospital \Hos"pi*tal\, a. [L. hospitalis: cf. OF. hospital.]
   Hospitable. [Obs.] --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hospital
   n 1: a health facility where patients receive treatment [syn:
      {hospital}, {infirmary}]
   2: a medical institution where sick or injured people are given
     medical or surgical care

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 hospital
   hospital
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hospital
   insane asylum
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 hospital
   hospital
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hospital [hɔspiːtaːl] (n) , s.(m )
   hospital
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 hospital
   hospital
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top