Search result for

horse fly

(42 entries)
(0.05 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horse fly-, *horse fly*, horse f
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา horse fly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *horse fly*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horse flyn. แมลงดูดเลือดตระกูล Tabanidae

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I had this, uh, horse figurine collection.ทีนี้พอดีว่าฉันสะสมหุ่นรูปม้าอยู่ Connect! Connect! (2009)
She brought with her Bella Song's new work which will be the dark horse for the auction tonight.เธอมากับผลงานชิ้นใหม่ของเบลล่าซองที่จะเป็นม้ามืดของงานประมูลในคืนนี้ Episode #1.3 (2009)
Because in your dreams you're a horse from the waist down.นั่นเพราะในฝัน ท่อนล่างของนายเป็นม้าน่ะสิ The Jiminy Conjecture (2009)
Now, the hundred-pound horse falls over dead.Now, the hundred-pound horse falls over dead. The Town (2010)
I understand your apprehension about a dark horse from the states, but I can assure you that the Waldorfs are as prestigious a family as America has, and I would never bring ignominy to Louis.ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องม้าดำจากที่ต่างๆ แต่ฉันมั่นใจคุณได้ว่าตระกูลวอลดอร์ฟ เป็นครอบครัวที่มีเกียรติมากเท่าที่ชาวอเมริกันเป็น และฉันก็ไม่เคยทำใ้ห้หลุยส์ต้องเสื่อมเสีย The Princesses and the Frog (2011)
I got a charlie horse from chucking...I got a Charlie horse from chucking... Monsters in the End (2011)
Your dad got you a horse for getting your period?พ่อเธอซื้อม้าให้ เพราะเธอเริ่มมีเมนส์เหรอ? And the Rich People Problems (2011)
The horse food is Alfalfa.อาหารม้าคือคลื่นอัลฟา Episode #1.1 (2011)
This horse from Australia has been such a difficult purchase.มันยากมากที่จะซื้อม้าที่คุณต้องการในออสเตรเลีย Episode #1.1 (2011)
First, hand over the 2000 horse field expense.จ่ายมาก่อน 2000 หยวน ค่าใช้จ่ายสนามของม้า Episode #1.1 (2011)
What if I quit the job at the horse field?พี่จะลาออกจากงานที่สนามม้าดีมั้ย? Episode #1.4 (2011)
Probably nearby in the horse field.มันน่าจะอยู่ใกล้ๆลานม้านี่เอง Episode #1.6 (2011)
According to your instructions, the horse fence that was sinking has been inspected.ตามคำสั่งของคุณ เราได้มีการตรวจสอบรางน้ำของม้าแล้วครับ Episode #1.9 (2011)
By horse for part of a day.โดยม้าส่วนหนึ่งของวัน Monsters (2012)
There's some general rules to follow when approaching a horse for the first time.มีกฏพื้นๆบางข้อ ที่ต้องปฏิบัติ เมื่ิอคุณจะเข้าหาม้า เป็นครั้งแรก Noosphere Rising (2012)
Maybe find a nice farm someplace quiet. Get a horse for major Franklin. You understandอาจจะหาฟาร์มดีๆบางแห่งที่เงียบสงบ คุณคงเข้าใจนะว่า The Dark Tower (2013)
So, here it is one more time, the dark horse for this year's Christmas number one,เอาละ ยังพอมีเวลา สำหรับม้ามืดที่อาจขึ้นอันดับหนึ่ง ของชาร์ทในคริสต์มาสนี้ Love Actually (2003)
I took this horse from the sea!เพราะมันอยู่ในดินแดนของเขา! ข้าดึงม้าตัวนี้มาจากทะเล ! Kingdom of Heaven (2005)
'Cause we've got to go and try and look at this horse for Chris.เราต้องไปช่วยดูเรื่อง... -... Match Point (2005)
You rode a horse for me?มานี่... เพื่อฉันหรือ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Friends of ours have a horse farm in Upper Saddle River. - Really?เพื่อนของเรามีฟาร์มม้า ที่แม่น้ำอัพเพอร์แซดเดิ้ล The Nanny Diaries (2007)
Branch got caught between you and Nighthorse. You two aren't enemies. You're...Branch saß zwischen dir und Nighthorse fest. High Noon (2015)
At the men's match, Steel Horse rode in on a motorcycle and did, like, I don't... backflips and shit.Steel Horse fuhr sogar auf einem Motorrad rein und machte Rückwärtssaltos und so Zeug. Live Studio Audience (2017)
♪ You can't tell a horse from a stubborn mule? You can't tell a horse from a stubborn mule The Hallelujah Trail (1965)
♪ You can't tell a horse from a stubborn mule? You can't tell a horse from a stubborn mule The Hallelujah Trail (1965)
Horse just makes you feel very comfortable. Uh-huh.Mit Horse fühlt man sich einfach nur angenehm. More (1969)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horse fCan I ride this horse for a long time?
horse fCan I ride this horse for a while?
horse fHe is training a horse for a race.
horse fI am training a horse for the race.
horse fThe boy rode a horse for the first time.

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
疾駆[しっく, shikku] (n,vs) riding fast; driving a horse fast [Add to Longdo]
馬糧[ばりょう, baryou] (n) horse feed [Add to Longdo]
糧秣[りょうまつ, ryoumatsu] (n) military provisions and cavalry horse fodder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] feed a horse with grain; horse feed [Add to Longdo]
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Golden Horse Film Festival and Awards [Add to Longdo]
马科[mǎ kē, ㄇㄚˇ ㄎㄜ, / ] Equidae; horse family [Add to Longdo]
[rì, ㄖˋ, ] horse for relaying dispatches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  horse fly
      n 1: large swift fly the female of which sucks blood of various
           animals [syn: {horsefly}, {cleg}, {clegg}, {horse fly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top