ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hook on

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hook on-, *hook on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hook on[PHRV] ทำให้ยึดหรือเกี่ยวไว้ด้วยตะขอ, Syn. hook on
hook onto[PHRV] ทำให้ยึดหรือเกี่ยวไว้ด้วยตะขอ, Syn. hook on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't take the fish off of the hook once he catches it, so he just collects it.ไปเลย! อึดอีกนิด! เตะขา! Just Go with It (2011)
- Of course not. Pull the hook on your left.- ไม่ใช่อยู่แล้ว ดึงตะขอทางซ้ายมือซิ Kingsman: The Secret Service (2014)
Now, wanna throw the hook on the same side.ตอนนี้อยากจะโยนเบ็ดอยู่ข้าง เดียว Creed (2015)
I created the bass hook on that bloody intro.ผมเป็นคนแต่งเบสท่อนต้นเพลงนะ The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手鉤[てかぎ, tekagi] (n) short gaff; hand gaff; hook on a wooden handle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hook on
      v 1: adopt; "take up new ideas" [syn: {take up}, {latch on},
           {fasten on}, {hook on}, {seize on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top