ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hole up

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hole up-, *hole up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hole up[PHRV] ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาไปแอบไว้, Syn. lie doggo, lie low, lie up
hole up[VT] ซ่อนตัว (คำสแลง), See also: เก็บตัว, Syn. hind

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ The Thing (1982)
We'll hole up here. Hope that some help comes.เราควรซ่อนอยู่ที่นี่ รอความช่วยเหลือ Night of the Living Dead (1990)
If we hole up, I want to be somewhere familiar,-ถ้าจะรอหล่ะก็ ฉันอยากจะ ไปที่สะดวกใจกว่านี้อ่ะ Shaun of the Dead (2004)
Hole up in a house somewhere. Disappear for a few weeks.ซ่อนตัวในบ้าน เก็บตัวสักสองอาทิตย์ The Holiday (2006)
So, yes. We could hole up here well provisioned and well armed.ถ้างั้น ใช่ เราก็อยู่ได้ ซุกหัวกันอยู่ที่นี่ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Put the guns in the van. Wire this shit hole up.ขนปืนไปขึ้นรถ ต่อสายไฟระเบิดเเม่งซะ Seeds (2008)
And hole up with chuck. Ah, yes, the bottomless minibarและเก็บตัวกับชัค อ้อ ใช่ มินิบาร์ที่ของไม่มีวันหมด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Wire this shit hole up. Shit.ต่อสายไฟระเบิดเเม่งซะ เวรเอ๊ย Pilot (2008)
Yeah, you're right, we can hole up there, wait for daylight.ใช่แล้ว งั้นเราจะไปที่นั่นกัน รอพระอาทิตย์ขึ้นอีกหน่อย Day of the Dead (2008)
Says he's got us a sweet little place to hole up till after the heat blows over.มันบอกว่าหาที่ให้เรากบดานได้สบายปรื้อเลย หลังจากเสร็จงานแล้ว Public Enemies (2009)
So, what? I'm supposed to just hole up here all night?แล้วไง จะให้เรานั่งรออยู่ในห้องอย่างเงี้ยเหรอ The Monster at the End of This Book (2009)
I will hole up with you for the next 24 hours, and we can fast-forward through the entire relationship.เราจะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมง และเราก็จะเพิ่มความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็ The Freshmen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hole up
   v 1: remain secluded or in hiding; "He is writing his book and
      is holing up in his study"
   2: score a hole in one
   3: sleep during winter; "Bears must eat a lot of food before
     they hibernate in their caves" [syn: {hibernate}, {hole up}]
     [ant: {aestivate}, {estivate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top