ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoar

HH AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoar-, *hoar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoard(vt) กักตุน (อาหาร, เงิน), Syn. cache, stockpile, store, Ant. disburse, scatter, spend
hoard(vi) กักตุน (อาหาร, เงิน)
hoard(n) แหล่งกักตุน
hoary(adj) เก่าแก่, See also: โบราณ, Syn. aged, ancient, old, Ant. fresh, new, young
hoarse(adj) (เสียง) แหบห้าว, See also: แหบ, Syn. gruff, husky, throaty
hoard up(phrv) กักตุน, See also: เก็บรวบรวม, สะสม
hoarding(n) รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarding2(n) แผ่นไม้ปิดประกาศ, See also: กระดาน, ป้ายติดประกาศ, Syn. billboard
hoarfrost(n) น้ำค้างแข็งที่จับอยู่ตามต้นไม้และพื้นดิน, Syn. white frost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoar(ฮอร์) n. ภาวะขนหงอน, ความขาว, ผมหงอกขาว. adj. หงอกขาว, Syn. hoary
hoard(ฮอร์ด) n., vt. (การ) เก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม., See also: hoarder n., Syn. stockpile
hoarding(ฮอร์'ดิง) n. การเก็บสะสม, สิ่งที่เก็บสะสม
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน
hoarhound(ฮอร์'เฮาดฺ) n. horehound
hoarse(ฮอร์ซ) adj. เสียงแหบ, เสียงห้าว, เสียงต่ำ., See also: hoarseness n., Syn. harsh, rough
hoarsen(ฮอร์'เซิน) vt., vi. ทำให้เสียงแหบ, กลายเป็นเสียงแหบ
hoary(ฮอ'รี) adj. หงอกขาว, เก่าแก่., See also: hoarily adv. hoariness n., Syn. ancient, old
hoary basinแมงลัก
word-hoard(เวิร์ด'ฮอร์ด) n. ตารางคำศัพท์

English-Thai: Nontri Dictionary
hoar(adj) ขาว, (ผม)หงอก, แก่
hoard(n) ของที่สะสมไว้, กอง, บึก, การสะสม, การกักตุน
hoard(vt) สะสม, เก็บ(เงิน), รวบรวม, กักตุน
hoarse(adj) เสียงแหบ, เสียงห้าว
hoary

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hoardingการกักตุนสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hoarseness; trachyphoniaเสียงแหบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hoary; canescent-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoar frostฮอร์ฟรอสต์ [อุตุนิยมวิทยา]
Hoarsenessเสียงแหบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hoarHe shouted himself hoarse.
hoarI am hoarse from yelling so much.
hoarI talked myself hoarse.
hoarMy voice is hoarse from a cold.
hoarShe shouted herself hoarse.
hoarThey were all hoarse from shouting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ(v) store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ห้าว(adj) husky, See also: hoarse, Example: เด็กชายเริ่มมีเสียงแตกห้าวขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น, Thai Definition: เสียงใหญ่กังวาน
แหบ(adj) hoarse, See also: husky, raucous, Syn. พร่า, ปร่า, Example: แกตะโกนตอบด้วยน้ำเสียงที่แหบเครือ, Thai Definition: แห้งไม่แจ่มใส (ใช้แก่เสียง)
เก็บเงิน(v) save, See also: hoard, accumulate, collect money, put aside, Syn. สะสมเงิน, ออมเงิน, Example: คนไทยเก็บเงินน้อยลงหลังจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
ผมหงอก(n) gray-hair, See also: hoary hair, Example: ร่างของแม่บอบบางหลังเริ่มโกง มีผมหงอกประปราย, Thai Definition: ผมที่เปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีขาว
ตุน(v) store, See also: hoard, stock up, Syn. เก็บ, กัก, กักตุน, Ant. ปล่อย, ระบาย, Example: ชาวบ้านตุนอาหารไว้มากมายเพื่อใช้ในยามสงคราม, Thai Definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลน หรือหวังกำไรในการค้า
กักตุน(v) hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai Definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
การกักตุน(n) hoard, Syn. การสะสม, การตุน, Example: การกักตุนสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
หัวหงอก(adj) grey-headed, See also: hoary, Example: คนหัวหงอกอาจจะไม่ใช่คนแก่ก็ได้, Thai Definition: ที่มีขนหรือผมเป็นสีขาว
แหบแห้ง(adj) hoarse, See also: husky, Syn. แหบ, Example: เขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งตลอดเวลา, Thai Definition: ที่แห้งไม่แจ่มใส, ที่ไม่โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหบ[haēp] (adj) EN: hoarse ; husky ; raucous  FR: enroué ; rauque
แหบแห้ง[haēp haēng] (adj) EN: hoarse ; husky
หัวหงอก[hūa-ngøk] (adj) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired  FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
กักตุน[kaktun] (v) EN: hoard for speculation ; corner
กักตุนสินค้า[kaktun sinkhā] (v, exp) EN: hoard goods ; hold back goods from the market
การกักตุน[kān kaktun] (n) EN: hoard
เก็บเงิน[kep ngoen] (v, exp) EN: save ; hoard  FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
เงินตาย[ngoen tāi] (n, exp) EN: money out of circulation ; unused money ; hoarded money ; frozen assets  FR: ancienne monnaie [ f ]
อ้นกลาง[on klāng] (n, exp) EN: Hoary Bamboo rat
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOAR HH AO1 R
HOARD HH AO1 R D
HOARE HH AO1 R
HOARY HH AO1 R IY0
HOARDS HH AO1 R D Z
HOARSE HH AO1 R S
HOARDED HH AO1 R D IH0 D
HOARDING HH AO1 R D IH0 NG
HOARSENESS HH AO1 R S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoar (j) hˈɔːr (h oo1 r)
hoard (v) hˈɔːd (h oo1 d)
hoary (j) hˈɔːriː (h oo1 r ii)
hoards (v) hˈɔːdz (h oo1 d z)
hoarse (j) hˈɔːs (h oo1 s)
hoarded (v) hˈɔːdɪd (h oo1 d i d)
hoarder (n) hˈɔːdər (h oo1 d @ r)
hoarier (j) hˈɔːrɪəʳr (h oo1 r i@ r)
hoarser (j) hˈɔːsər (h oo1 s @ r)
hoarders (n) hˈɔːdəz (h oo1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙哑[shā yǎ, ㄕㄚ ㄧㄚˇ, / ] hoarse; rough #24,685 [Add to Longdo]
[shà, ㄕㄚˋ, ] hoarse #35,286 [Add to Longdo]
嘶哑声[sī yǎ shēng, ㄙ ㄧㄚˇ ㄕㄥ, / ] hoarse [Add to Longdo]
白头[bái tóu, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ, / ] hoary head; old age [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) #6,529 [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent [Add to Longdo]
隠退蔵物資[いんたいぞうぶっし, intaizoubusshi] (n) secretly hoarded goods [Add to Longdo]
塩っぱい[しょっぱい, shoppai] (adj-i) (1) (sl) salty; (2) stingy; (3) hoarse; (4) wearisome [Add to Longdo]
塩辛声[しおからごえ, shiokaragoe] (n) hoarse voice [Add to Longdo]
古色蒼然[こしょくそうぜん, koshokusouzen] (adj-t, adv-to) antique-looking; looking hoary with patina [Add to Longdo]
広告板[こうこくばん, koukokuban] (n) billboard; (advertising) hoarding [Add to Longdo]
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m, vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard [Add to Longdo]
死蔵[しぞう, shizou] (n, vs) hoarding; storing away [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top