ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hiding

HH AY1 D IH0 NG   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hiding-, *hiding*, hid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hiding[N] การซ่อน, See also: การหลบซ่อน, Syn. concealment
hiding[N] สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน, See also: สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว
hiding[N] การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหวด, Syn. beating, flogging, thrashing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hiding(ไฮ'ดิง) n. การช่อน,การหลบซ่อน,สถานที่หลบช่อน,การเฆี่ยน, Syn. retreat,flogging

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So where's Brian been hiding you this past year, eh?ที่รัก ผมอยากให้คุณมานั่งข้างผม The Widow Maker (2017)
Meanwhile, hiding from the tax Nazi gave me the chance to score some brownie points with Sam and the kids.ระหว่างนั้น การซ่อนตัว จากนาซีคลั่งภาษีก็ทำให้ผมมีโอกาส ได้ทำคะแนนจากแซมและลูก ๆ Close Encounters (2017)
Like hiding a tree in a forest.- เหมือนกับซ่อนต้นไม้ในป่า The Six Thatchers (2017)
We're not hiding out.ไม่ได้มากบดาน Logan (2017)
Is this where we're hiding out?เราจะมากบดานที่นี่เหรอ Logan (2017)
Maybe Hannah's hiding something in her mouth.หรือฮันนาห์ซ่อนอะไรในปาก A Dog's Purpose (2017)
That cat had been hiding from me for a while.เจ้าเหมียวก็ ไปหลบไหนไม่รู้ A Dog's Purpose (2017)
Hiding from the world.เพื่อหลบกบดาน xXx: Return of Xander Cage (2017)
Hiding a couple of guns isn't the answer, not anymore.ซ่อนปืนไว้ไม่กี่กระบอก ไม่ใช่ทางออกอีกแล้ว ไม่อีกต่อไป Service (2016)
I thought about hiding some of the guns.ผมกำลังคิดว่าจะซ่อนปืนไว้ Service (2016)
The days of hiding in shadows are over, but the nights of vengeance have just begun.วันที่เราต้องซ่อนตัวจากเงามืด ได้จบลงแล้ว แต่ค่ำคืนของการแก้แค้น พึ่งจะเริ่มต้น Eve of Destruction (2016)
I'm not hiding anything from you.เพราะฉันไม่อาจปิดบังอะไรคุณได้ต่างหาก Below Her Mouth (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hidingDevils are hiding among the rocks.
hidingHe assumed that the man was hiding something from him.
hidingHe came out from where he was hiding.
hidingHe has become expert in hiding his true feeling.
hidingHe is hiding his claws.
hidingI know you are hiding yourself behind the curtain.
hidingIt made him uneasy that someone might find out any second what he was hiding.
hidingI wonder where he is hiding.
hidingNobody will ever again be able to break the wall hiding my heart.
hidingShe betrayed his hiding place to the police.
hidingSomeone is hiding in the corner.
hidingSomething is hiding me off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ซ่อน[N] hiding place, See also: hide, Example: ผู้ก่อการร้ายเร่ร่อนตระเวนหลบซ่อนตัวจากที่ซ่อนแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งระหว่างที่ทางการกำลังกวาดล้างอย่างหนัก
การซ่อน[N] hiding, See also: concealment, concealing, covering, Ant. การเปิด, การเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out   FR: s'allonger ; s'étendre
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ที่แอบซ่อน[n. exp.] (thī aēp-søn) EN: hiding place   FR: cachette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDING    HH AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hiding    (v) hˈaɪdɪŋ (h ai1 d i ng)
hidings    (n) hˈaɪdɪŋz (h ai1 d i ng z)
hiding-place    (n) hˈaɪdɪŋ-plɛɪs (h ai1 d i ng - p l ei s)
hiding-places    (n) hˈaɪdɪŋ-plɛɪsɪz (h ai1 d i ng - p l ei s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlupfwinkel {m}hiding place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ハイディング[, haideingu] (n) hiding [Add to Longdo]
隠し所[かくしどころ, kakushidokoro] (n) (1) hiding place; (2) genitals [Add to Longdo]
隠れ家;かくれ家;隠れ処;隠処(io)[かくれが, kakurega] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠れ場[かくれば, kakureba] (n) hiding place [Add to Longdo]
隠れ場所[かくればしょ, kakurebasho] (n) hiding place; refuge [Add to Longdo]
隠匿者[いんとくしゃ, intokusha] (n) hider; person in hiding [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. & p. p. {Hided}; p. pr. &
   vb. n. {Hiding}.]
   To flog; to whip. [Prov. Eng. & Low, U. S.]
   [1913 Webster] hide-and-seek

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hide \Hide\ (h[imac]d), v. t. [imp. {Hid} (h[i^]d); p. p.
   {Hidden} (h[i^]d"d'n), {Hid}; p. pr. & vb. n. {Hiding}
   (h[imac]d"[i^]ng).] [OE. hiden, huden, AS. h[=y]dan; akin to
   Gr. key`qein, and prob. to E. house, hut, and perh. to E.
   hide of an animal, and to hoard. Cf. {Hoard}.]
   1. To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to
    secrete.
    [1913 Webster]
 
       A city that is set on an hill can not be hid.
                          --Matt. v. 15.
    [1913 Webster]
 
       If circumstances lead me, I will find
       Where truth is hid.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain
    from avowing or confessing.
    [1913 Webster]
 
       Heaven from all creatures hides the book of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from danger; to shelter.
    [1913 Webster]
 
       In the time of trouble he shall hide me in his
       pavilion.               --Ps. xxvi. 5.
    [1913 Webster]
 
   {To hide one's self}, to put one's self in a condition to be
    safe; to secure protection. "A prudent man foreseeth the
    evil, and hideth himself." --Prov. xxii. 3.
 
   {To hide the face}, to withdraw favor. "Thou didst hide thy
    face, and I was troubled." --Ps. xxx. 7.
 
   {To hide the face from}.
    (a) To overlook; to pardon. "Hide thy face from my sins."
      --Ps. li. 9.
    (b) To withdraw favor from; to be displeased with.
 
   Syn: To conceal; secrete; disguise; dissemble; screen; cloak;
     mask; veil. See {Conceal}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiding \Hid"ing\, n.
   The act of hiding or concealing, or of withholding from view
   or knowledge; concealment.
   [1913 Webster]
 
      There was the hiding of his power.    --Hab. iii. 4.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiding \Hid"ing\, n.
   A flogging. [Colloq.] --Charles Reade.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hiding
   n 1: the activity of keeping something secret [syn:
      {concealment}, {concealing}, {hiding}]
   2: the state of being hidden; "he went into hiding"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top