Search result for

heron

(54 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heron-, *heron*
Possible hiragana form: へろん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heron(เฮอ'รัน) n. นกกระสา
heron'a-billn. ชื่อพืชไม้ดอก
heronry(เฮอ'รันรี) n. รังนกกระสา
acheron(แอค' คิรอน) นรก

English-Thai: Nontri Dictionary
heron(n) นกยาง,นกกระสา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wanna have supper at the Blue Heron?ไปทานอาหารค่ำที่ บลู เฮรอน กันดีไหม? Dark Harbor (1998)
I'm a new student here. My name is Cady Heron.ฉันเป็นนักเีรียนใหม่ ฉัน เคดี้ เฮรอน Mean Girls (2004)
Her name is Cady. Cady Heron.เธอชื่อ แคดี้ แคดี้ เฮรอน Mean Girls (2004)
And Cady Heron.และ เคดี้ เฮร่อน Mean Girls (2004)
Do we have a Cady Heron here?มีใครชื่อเคดี้ แฮร่อนมั้ย Mean Girls (2004)
I saw Cady Heron wearing Army pants and flip-flops, so I bought Army pants and flip-flops.ฉันเห็นเคดี้ เฮรอนใส่กางเกงทหารกับรองเท้าแตะ ฉันก็เลยไปซื้อกางเกงทหารกับรองเท้าแตะ Mean Girls (2004)
...is Cady Heron....คือ เคธี่ เฮรอน. Mean Girls (2004)
Cady Heron, they wanna see you in the principal's office.เคธี่ เฮรอน,เธอโดนเรียกไปพบ ที่ห้องครูใหญ่ Mean Girls (2004)
In here, Miss Heron.เข้ามาเลย คุณเฮรอน Mean Girls (2004)
- Have a seat, Miss Heron.เชิญนั่งก่อน Mean Girls (2004)
You better get your story straight, Miss Heron, because I'm not messing around here.เล่าความจริงมาเลย คุณเฮรอน เพราะชั้นไม่ต้องการคำโกหกอะไรอีก Mean Girls (2004)
I'm voting for Cady Heron because she pushed her.ฉันจะโวตให้เคดี้ เพราะเธอผลักเรจิน่า Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heronLots of herons live in the marsh.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระยาง[N] heron, See also: egret, Syn. ยาง, นกยาง, นกกระยาง, Example: นกกระยางจิกปลากินอยู่ในนา, Count unit: ตัว
กระสา[N] heron, Syn. นกกระสา, Example: นกกระสากินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร, Count unit: ตัว
นกกระสา[N] heron, See also: stork, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดใหญ่ เกือบเท่านกกระเรียน ปากหนายาวปลายแหลมตรง คอและขายาว เวลาบินคอจะยืดตรงเหมือนนกกระเรียน ทำรังด้วยกิ่งไม้อยู่บนยอดไม้สูงๆ กินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คันไถ[n. exp.] (khan thai) EN: plough handle ; beam of plough   FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
กระสา[n.] (krasā) EN: heron ; common heron   FR: héron [m]
นกแขวก[n. exp.] (nok khwaēk) EN: Black-crowned Night-Heron   FR: Bihoreau gris [m] ; Bihoreau à couronne noire [m] ; Héron bihoreau [m] ; Héron bihoreau à calotte noire [m] ; Bihoreau à manteau noir [m]
นกกระสาแดง[n. exp.] (nok krasā daēng) EN: Purple Heron   FR: Héron pourpré [m]
นกกระสานวล[n. exp.] (nok krasā nūan) EN: Grey Heron   FR: Héron cendré [m] ; Héron gris [m] ; Héron commun [m]
นกกระสาใหญ่[n. exp.] (nok krasā yai) EN: Great-billed Heron   FR: Héron typhon [m] ; Héron de Sumatra [m]
นกยาง[n.] (nok yāng) EN: heron   FR: héron [m] ; aigrette [f]
นกยางเขียว[n. exp.] (nok yāng khīo) EN: Little Heron ; Striated Heron   FR: Héron strié [m]
นกยางควาย[n. exp.] (nok yāng khwāi) EN: Cattle Egret   FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
นกยางกรอกพันธุ์ชวา[n. exp.] (nok yāng krøk phan Chawā) EN: Java Pond Heron   FR: Crabier malais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERON    HH EH1 R AH0 N
HERONS    HH EH1 R AH0 N Z
HERON'S    HH EH1 R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heron    (n) (h e1 r @ n)
herons    (n) (h e1 r @ n z)
heronry    (n) (h e1 r @ n r ii)
heronries    (n) (h e1 r @ n r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiher {m} [ornith.] | Reiher {pl}heron | herons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘロンの公式[ヘロンのこうしき, heron nokoushiki] (n) Heron's formula; Hero's formula [Add to Longdo]
ペルシュロン種[ペルシュロンしゅ, perushuron shu] (n) Percheron [Add to Longdo]
烏鷺[うろ, uro] (n) (1) crows and herons; (2) black and white [Add to Longdo]
五位鷺[ごいさぎ;ゴイサギ, goisagi ; goisagi] (n) (uk) black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax); night heron [Add to Longdo]
溝五位[みぞごい, mizogoi] (n) Japanese night heron (Gorsachius goisagi) [Add to Longdo]
黒鷺[くろさぎ, kurosagi] (n) eastern reef heron [Add to Longdo]
[さぎ, sagi] (n) (uk) heron (Ardeidae) [Add to Longdo]
青鷺[あおさぎ, aosagi] (n) (uk) grey heron (Ardea cinerea) [Add to Longdo]
中鷺[ちゅうさぎ, chuusagi] (n) intermediate heron (Mesophoyx intermedia) [Add to Longdo]
白鷺[しらさぎ;はくろ, shirasagi ; hakuro] (n) generic name for herons with all-white plumage (inc. egrets) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍鹭[cāng lù, ㄘㄤ ㄌㄨˋ, / ] heron [Add to Longdo]
[sī, , / ] heron [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, / ] heron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heron \Her"on\, n. [OE. heiroun, heroun, heron, hern, OF.
   hairon, F. h['e]ron, OHG. heigir; cf. Icel. hegri, Dan.
   heire, Sw. h[aum]ger, and also G. h[aum]her jay, jackdaw,
   OHG. hehara, higere, woodpecker, magpie, D. reiger heron, G.
   reiher, AS. hr[=a]gra. Cf. {Aigret}, {Egret}.] (Zool.)
   Any wading bird of the genus {Ardea} and allied genera, of
   the family {Ardeid[ae]}. The herons have a long, sharp bill,
   and long legs and toes, with the claw of the middle toe
   toothed. The common European heron ({Ardea cinerea}) is
   remarkable for its directly ascending flight, and was
   formerly hunted with the larger falcons.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several common American species; as, the
      great blue heron ({Ardea herodias}); the little blue
      ({Ardea c[oe]rulea}); the green ({Ardea virescens});
      the snowy ({Ardea candidissima}); the night heron or
      qua-bird ({Nycticorax nycticorax}). The plumed herons
      are called {egrets}.
      [1913 Webster]
 
   {Heron's bill} (Bot.), a plant of the genus {Erodium}; -- so
    called from the fancied resemblance of the fruit to the
    head and beak of the heron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Heron
   n 1: Greek mathematician and inventor who devised a way to
      determine the area of a triangle and who described various
      mechanical devices (first century) [syn: {Hero}, {Heron},
      {Hero of Alexandria}]
   2: grey or white wading bird with long neck and long legs and
     (usually) long bill

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top