Search result for

hence

(79 entries)
(0.0771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hence-, *hence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hence[ADV] จากนี้ไป (คำทางการ), See also: ต่อแต่นี้ไป, Syn. from now on, henceforth
hence[ADV] ดังนั้น (คำทางการ), See also: เพราะฉะนั้น, Syn. consequently, therefore, thus
henceforth[ADV] ต่อจากนี้ (คำทางการ), See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป, Syn. from now on, hence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hence(เฮนซฺ) adv. เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ตั้งแต่นี้ต่อไป,ขณะนี้. interj. จากไป
henceforthadv. ตั้งแต่นี้ไป,ต่อไป,ต่อไปภายหน้า
henceforwardadv. ดูhenceforth
thence(เธนซฺ) adv. จากที่นั้น,จากนั้น,ตั้งแต่นั้นต่อมา,เพราะฉะนั้น,ดังนั้น, Syn. thenceforth
thenceforce(เธนซฺ'ฟอร์สฺ) adv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ดังนั้น., Syn. thenceforward (s)
whence(เวนซฺ) adv.,conj. จากที่ไหน,จากแหล่งไหน,จากสาเหตุใด
whencesoever(เวนซฺโซเอฟ'เวอะ) adv.,conj. =whenever

English-Thai: Nontri Dictionary
hence(adv) จากนี้,ดังนี้,ด้วยเหตุนี้,เพราะฉะนั้น
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
thence(adv) จากที่นั้น,ตั้งแต่นั้นมา,เพราะฉะนั้น
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
whence(adv) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากไหน,ด้วยเหตุอะไร
whence(con) จากที่นั้น,ดังนั้น,จากที่ซึ่ง,ด้วยเหตุฉะนั้น,ดังนั้น
whencesoever(con) จากที่ใดก็ตาม,เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now being of age and heir apparent, from henceforth, you shall be Crown Prince of Camelot.ด้วยเกียรติ์แห่งบรรพชน นับจากนี้ไป เจ้าคือ เจ้าฟ้าชายแห่งคาเมลอต Excalibur (2008)
Hence, the bottomless party.เทรนด์เปลือยช่วงล่างกัน ก็เลยมี ปาร์ตี้เปลือยช่วงล่าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hence, don't forget your promise.ดังนั้น, อย่าลืมสัญญาของเธอ . Episode #1.5 (2008)
Hence I'm bringing you along.ดังนั้น ฉันถึงพาแกมาด้วย. Episode #1.5 (2008)
Then more girls'll wanna hang out with us. Hence, more pledges.จากนั้นก็จะมีสาวๆอยากมาอยู่กับเราเยอะขึ้น จากนี้ไปก็ต่อสัญญาได้นานขึ้น The House Bunny (2008)
Yeah. Hence!ใช่ จากนี้ไป The House Bunny (2008)
Hence our current conversation.ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้ Dirt Nap (2008)
- It's the kind of woman, you really could help, social and hence your career.แม่\ เธอเป็นผู้หญิงแบบว่า สามารถช่วยลูกเข้าสังคมได้\\ แล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน Drag Me to Hell (2009)
I don't believe in the government, and I don't believe in the government spending all its money, and hence I don't take any part of it.ผมไม่เชื่อถือรัฐบาล และผมไม่เชื่อถือรัฐบาลว่ายอมจ่ายงบทั้งหมดให้ และผมจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับมัน Public Enemies (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)
Hence, the uh, ?ต่อจากนี้... เ่อ่อ.. The Monster at the End of This Book (2009)
Hence the silver.ยังจะมีเครื่องเงินอีก... Jump the Shark (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
henceExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
henceHence 50 percent of the muscle can give way to fat.
henceHence, I shall have to stay here.
henceHence, loathed melancholy.
henceHence one can say that, of all political ideals, that of making people happy is the most dangerous.
henceIt will be all the same a hundred years hence.
henceOfficers will henceforth wear ties at dinner.
henceWhat will become of the world thirty years hence?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้นไป[ADV] from now on, See also: henceforth, hereafter, henceforward, Example: การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่นี้ไป[ADV] henceforth, See also: henceforward, from now (/then) on, from this time on, in the days to come, in future, Syn. นับจากนี้ไป
ต่อนี้ไป[ADV] henceforth, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป, Example: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร
ต่อจากนี้[CONJ] henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป
ต่อแต่นี้ไป[ADV] hence, See also: from now on, Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป, Example: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วและต่อแต่นี้ไปฝั่งทะเลตะวันตกคงจะชุ่มชื้นด้วยไอฝน, Thai definition: เวลานับจากปัจจุบันเป็นต้นไป
จากนี้ไป[CONJ] from now, See also: hence, from this now, Syn. ต่อไปนี้, ต่อจากนี้ไป, ตั้งแต่นี้ไป, Example: อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อแน่ว่านับจากนี้ไป สนามการเมืองในกทม.คงจะสนุกและตื่นเต้นมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
จากไหน[X] (jāk nai) EN: from where ; whence   FR: d'où ?
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite
จากนี้ไป[X] (jāknī pai) EN: from now ; hence ; from this now   
ครั้นแล้ว[conj.] (khran laēo) EN: after that ; after which ; then ; hence ; whereupon ; afterwards ; and then   FR: puis ; ensuite
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward   FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
เพราะฉะนั้น[X] (phrǿ chanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison

CMU English Pronouncing Dictionary
HENCE    HH EH1 N S
HENCEFORTH    HH EH1 N S F AO1 R TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hence    (a) (h e1 n s)
henceforth    (a) (h e1 n s f oo1 th)
henceforward    (a) (h e1 n s f oo1 w @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weg damit!Hence with it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence [Add to Longdo]
その為;其の為[そのため, sonotame] (exp) hence; for that reason [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
以来[いらい, irai] (n-adv,n-t) since; henceforth; (P) [Add to Longdo]
一期一会[いちごいちえ, ichigoichie] (n) once-in-a-lifetime encounter (hence should be cherished as such) [Add to Longdo]
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate [Add to Longdo]
此処に於て[ここにおいて, kokonioite] (conj) (1) (uk) now; at this time; (2) as such; for this reason; hence [Add to Longdo]
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以此[yǐ cǐ, ㄧˇ ㄘˇ, ] hence [Add to Longdo]
从今以后[cóng jīn yǐ hòu, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] henceforth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hence \Hence\ (h[e^]ns), adv. [OE. hennes, hens (the s is prop.
   a genitive ending; cf. {-wards}), also hen, henne, hennen,
   heonnen, heonene, AS. heonan, heonon, heona, hine; akin to
   OHG. hinn[=a]n, G. hinnen, OHG. hina, G. hin; all from the
   root of E. he. See {He}.]
   1. From this place; away. "Or that we hence wend." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Arise, let us go hence.        --John xiv.
                          31.
    [1913 Webster]
 
       I will send thee far hence unto the Gentiles. --Acts
                          xxii. 21.
    [1913 Webster]
 
   2. From this time; in the future; as, a week hence. "Half an
    hour hence." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. From this reason; therefore; -- as an inference or
    deduction.
    [1913 Webster]
 
       Hence, perhaps, it is, that Solomon calls the fear
       of the Lord the beginning of wisdom. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. From this source or origin.
    [1913 Webster]
 
       All other faces borrowed hence
       Their light and grace.        --Suckling.
    [1913 Webster]
 
       Whence come wars and fightings among you? Come they
       not hence, even of your lusts?    --James. iv.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   Note: Hence is used, elliptically and imperatively, for go
      hence; depart hence; away; be gone. "Hence with your
      little ones." --Shak. -- From hence, though a pleonasm,
      is fully authorized by the usage of good writers.
      [1913 Webster]
 
         An ancient author prophesied from hence.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Expelled from hence into a world
         Of woe and sorrow.         --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hence \Hence\, v. t.
   To send away. [Obs.] --Sir P. Sidney.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hence
   adv 1: (used to introduce a logical conclusion) from that fact
       or reason or as a result; "therefore X must be true";
       "the eggs were fresh and hence satisfactory"; "we were
       young and thence optimistic"; "it is late and thus we
       must go"; "the witness is biased and so cannot be
       trusted" [syn: {therefore}, {hence}, {thence}, {thus},
       {so}]
   2: from this place; "get thee hence!"
   3: from this time; "a year hence it will be forgotten"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 h , h
 
 1. (kıs.) harbor, hard, height, hence, high, (müz.) horns, hour hundred, husband.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top