ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heifer

HH AY1 F ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heifer-, *heifer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heifer[N] วัวสาว (โดยเฉพาะที่ยังไม่เคยมีลูกวัว)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heifer(เฮฟ'เฟอะ) n. วัวสาวที่มีอายุต่ำกว่า 3ปีและยังไม่เคยมีลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
heifer(n) วัวสาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seems all the heifers decided to calf at the same time.ดูเหมือนว่าตอนนี้แม่วัวหลายตัวกำลังจะคลอดพร้อมกัน Brokeback Mountain (2005)
Ooh. And with your tutelage, will, we could take home That blue ribbon like two prize heifers in love.และจากที่นายสอน ฉันว่าเรา ต้องกลับบ้านพร้อมถ้วยรางวัลแน่ๆ Mash-Up (2009)
"Never judge a heifer by its hide.""อย่าตัดสินลูกวัวเพียงเเค่หนังของมัน" One Angry Fuchsbau (2013)
A red heifer without blemish, a high priest born of the lineage of the First High Priest, raised in isolation from birth without his feet touching the ground till his 13th year, yes.วัวสาวขนแดงที่ไม่มีตำหนิ บาทหลวงชั้นสูง เกิดจากเชื้อสายของบาทหลวงชั้นสูงรุ่นแรก เติบโตอย่างโดดเดี่ยว โดยไม่ให้เท้าได้แตะพื้นดิน Prayer of David (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIFER HH AY1 F ER0
HEIFER HH EH1 F ER0
HEIFERS HH EH1 F ER0 Z
HEIFERS HH AY1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heifer (n) hˈɛfər (h e1 f @ r)
heifers (n) hˈɛfəz (h e1 f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小牝牛[xiǎo pìn niú, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˋ ㄋㄧㄡˊ, ] heifer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Färse {f} | Färsen {pl}heifer | heifers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌牛;牝牛[めうし, meushi] (n) (See 牡牛) cow; heifer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heifer \Heif"er\, n. [OE. hayfare, AS. he['a]hfore, he['a]fore;
   the second part of this word seems akin to AS. fearr bull,
   ox; akin to OHG. farro, G. farre, D. vaars, heifer, G.
   f[aum]rse, and perh. to Gr. ?, ?, calf, heifer.] (Zool.)
   A young cow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heifer
   n 1: young cow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top