ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hectare

HH EH1 K T AA2 R   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hectare-, *hectare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hectare[N] หน่วยวัดของพื้นที่ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 100 เอเคอร์ หรือ 10000 ตารางเมตร), See also: เฮกตาร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hectare(เฮค'แทร์) n. 100 ares,10,000ตารางหรือ2.471เอเคอร์., Syn. hektare

English-Thai: Nontri Dictionary
hectare(n) พื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I hereby grant and bequeath all property, which includes all 1188 hectares pertaining to the Groton Valley Station, to my friend and companion of 20 years..."ผมขอมอบและยกมรดกให้ ทรัพย์สินทั้งหมด,รวมถึง ที่ดิน1188เฮคตาร์ (หน่วยวัดที่ดิน) ซึ่งอยู่ที่ ฟาร์มปศุสัตว์หุบเขาโกรตั้น Noosphere Rising (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hectareThe rainforests are disappearing at the rate of tens of thousands of hectares a day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฮกตาร์[CLAS] hectare, Example: ในประเทศไทยมีพื้นที่ป่าทึบอยู่ 2,800 ล้านเฮกตาร์, Thai definition: หน่วยวัดพื้นที่ตามมาตราเมตริก 1 เฮกตาร์ = 10,000 ตารางเมตร = 6 ไร่ 1 งาน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮคเตอร์ [n.] (hēktoē) EN: hectare   FR: hectare [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HECTARE HH EH1 K T AA2 R
HECTARES HH EH1 K T AA2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hectare (n) hˈɛktɛəʳr (h e1 k t e@ r)
hectares (n) hˈɛktɛəʳz (h e1 k t e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公顷[gōng qǐng, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄥˇ, / ] hectare, #7,473 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hektar {m} | Hektare {pl}hectare | hectares [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘクタール[, hekuta-ru] (n) hectare (fre [Add to Longdo]
一反;一段[いったん, ittan] (n) one-tenth hectare [Add to Longdo]
町(P);街[まち(P);ちょう(町), machi (P); chou ( machi )] (n) (1) town; block; neighbourhood; neighborhood; (2) street; road; (3) (町, ちょう only) 109.09 m; (4) (町, ちょう only) 0.99 hectares; (P) [Add to Longdo]
町歩[ちょうぶ, choubu] (n) hectare (2.471 acres) [Add to Longdo]
反歩;段歩[たんぶ, tanbu] (n) unit of land area (approx. one-tenth hectare) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hectare \Hec"tare`\, n. [F., fr. Gr. ? hundred + F. are an are.]
   A measure of area, or superficies, containing a hundred ares,
   or 10,000 square meters, and equivalent to 2.471 acres.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hectare
   n 1: (abbreviated `ha') a unit of surface area equal to 100 ares
      (or 10,000 square meters)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top