Search result for

harder

(32 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harder-, *harder*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think he'll be working harder for you?คุณคิดหรือว่าเค้ายังคงจะทำงานให้คุณเต็มที่ Adverse Events (2008)
It would just make it harder for House to diagnose me.มันทำให้หมอเฮาส์วินิจฉัยโรคฉันยากขึ้นหรือ Lucky Thirteen (2008)
And press harder on the string.และก็กดสายให้แรงกว่านี้ Beethoven Virus (2008)
If you don't want to end up like Han Joon-Soo, study harder!ถ้าพวกเธอไม่อยากเป็นเหมือนฮานจุนซู ก็เรียนให้หนักเข้าไว้ Baby and I (2008)
Since you inherited your brain from me, you'll get good grades if you study harder, idiot.แกได้สมองจากชั้น แกจะได้คะแนนดีถ้าแกตั้งใจเรียน My Sassy Girl (2008)
Since you inherited your brain from your mom, you'll get good grades if you study harder.แกได้สมองจากแม่แก แกจะได้คะแนนดีถ้าแกตั้งใจเรียน My Sassy Girl (2008)
I'm finding it harder to keep my eyes open.แม่ชักจะลืมตาไม่ค่อยขึ้นแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Why don't you try again? A little harder.ลองดูใหม่สิ แรงขึ้นอีกหน่อย Kung Fu Panda (2008)
-Try harder.- พยายามให้มากกว่านี้สิ Vantage Point (2008)
You're still here.. I guess I got to work a little harder.ดูท่า กูคงต้องแล่นให้ขึ้นอีกหน่อยว่ะ Death Race (2008)
A little harder than...แข็งนิดหน่อย... Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I have to train harder.ผมจะต้องเก่งขึ้น Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harderAll you have to do is study harder.
harderAll you have to do is to work harder.
harderBeat your brains a little harder.
harderGenerally speaking, high school students study harder than college students.
harderHad he worked harder, he could have succeeded.
harderHe decided to study harder.
harderHe encouraged his son to study harder.
harderHe is in danger of losing his position unless he works harder.
harderHe'll fail, unless he tries harder.
harderHell never achieve anything unless he works harder.
harderHer advice to me was to work harder.
harderHe regrets not having worked harder at school.

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDER    HH AA1 R D ER0
HARDERS    HH AA1 R D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harder    (j) (h aa1 d @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
懐が深い[ふところがふかい, futokorogafukai] (exp,adj-i) (1) (See 懐の深い) broad-minded; (2) (of a rikishi) tall, with long reach, making it harder for their opponent to get a grip on their mawashi [Add to Longdo]
降り募る[ふりつのる, furitsunoru] (v5r,vi) to rain harder [Add to Longdo]
吹き募る[ふきつのる, fukitsunoru] (v5r,vi) to blow harder and harder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hard \Hard\ (h[aum]rd), a. [Compar. {Harder} (-[~e]r); superl.
   {Hardest}.] [OE. hard, heard, AS. heard; akin to OS. & D.
   hard, G. hart, OHG. herti, harti, Icel. har[eth]r, Dan.
   haard, Sw. h[*a]rd, Goth. hardus, Gr. kraty`s strong,
   ka`rtos, kra`tos, strength, and also to E. -ard, as in
   coward, drunkard, -crat, -cracy in autocrat, democracy; cf.
   Skr. kratu strength, k[.r] to do, make. Cf. {Hardy}.]
   1. Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not
    yielding to pressure; firm; solid; compact; -- applied to
    material bodies, and opposed to {soft}; as, hard wood;
    hard flesh; a hard apple.
    [1913 Webster]
 
   2. Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended,
    decided, or resolved; as a hard problem.
    [1913 Webster]
 
       The hard causes they brought unto Moses. --Ex.
                          xviii. 26.
    [1913 Webster]
 
       In which are some things hard to be understood. --2
                          Peter iii. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious;
    fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to
    cure.
    [1913 Webster]
 
   4. Difficult to resist or control; powerful.
    [1913 Webster]
 
       The stag was too hard for the horse. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       A power which will be always too hard for them.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Difficult to bear or endure; not easy to put up with or
    consent to; hence, severe; rigorous; oppressive;
    distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times;
    hard fare; a hard winter; hard conditions or terms.
    [1913 Webster]
 
       I never could drive a hard bargain.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   6. Difficult to please or influence; stern; unyielding;
    obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard
    master; a hard heart; hard words; a hard character.
    [1913 Webster]
 
   7. Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid;
    ungraceful; repelling; as, a hard style.
    [1913 Webster]
 
       Figures harder than even the marble itself.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider.
    [1913 Webster]
 
   9. (Pron.) Abrupt or explosive in utterance; not aspirated,
    sibilated, or pronounced with a gradual change of the
    organs from one position to another; -- said of certain
    consonants, as c in came, and g in go, as distinguished
    from the same letters in center, general, etc.
    [1913 Webster]
 
   10. Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a
     hard tone.
     [1913 Webster]
 
   11. (Painting)
     (a) Rigid in the drawing or distribution of the figures;
       formal; lacking grace of composition.
     (b) Having disagreeable and abrupt contrasts in the
       coloring or light and shade.
       [1913 Webster]
 
   {Hard cancer}, {Hard case}, etc. See under {Cancer}, {Case},
    etc.
 
   {Hard clam}, or {Hard-shelled clam} (Zool.), the quahog.
 
   {Hard coal}, anthracite, as distinguished from {bituminous
    coal} ({soft coal}).
 
   {Hard and fast}. (Naut.) See under {Fast}.
 
   {Hard finish} (Arch.), a smooth finishing coat of hard fine
    plaster applied to the surface of rough plastering.
 
   {Hard lines}, hardship; difficult conditions.
 
   {Hard money}, coin or specie, as distinguished from paper
    money.
 
   {Hard oyster} (Zool.), the northern native oyster. [Local, U.
    S.]
 
   {Hard pan}, the hard stratum of earth lying beneath the soil;
    hence, figuratively, the firm, substantial, fundamental
    part or quality of anything; as, the hard pan of
    character, of a matter in dispute, etc. See {Pan}.
 
   {Hard rubber}. See under {Rubber}.
 
   {Hard solder}. See under {Solder}.
 
   {Hard water}, water, which contains lime or some mineral
    substance rendering it unfit for washing. See {Hardness},
    3.
 
   {Hard wood}, wood of a solid or hard texture; as walnut, oak,
    ash, box, and the like, in distinction from pine, poplar,
    hemlock, etc.
 
   {In hard condition}, in excellent condition for racing;
    having firm muscles; -- said of race horses.
 
   Syn: Solid; arduous; powerful; trying; unyielding; stubborn;
     stern; flinty; unfeeling; harsh; difficult; severe;
     obdurate; rigid. See {Solid}, and {Arduous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harder \Har"der\ (h[aum]r"d[~e]r), n. (Zool.)
   A South African mullet, salted for food.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top