ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hairdresser

HH EH1 R D R EH2 S ER0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hairdresser-, *hairdresser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hairdresser[N] ช่างทำผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair

English-Thai: Nontri Dictionary
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's his hairdresser boyfriendนั่นคือแฟนเค้า เป็นช่างตัดผม Rice Rhapsody (2004)
- Hairdresser and detective.-ช่างทำผมและนักสืบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
That's how these things work. Ask any musician or hairdresser.นั่นคือสิ่งที่ได้ผลนะ เชิญชวนทั้งนักดนตรีหรือช่างตัดผม Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
How about, that blanking hairdresserแล้ว, ช่างทำผม เอี้ย นั่น Don't Walk on the Grass (2009)
Nobody quite like the Material Girl to empower my Cheerios... just like your hairdresser has empowered you to look absolutely ridiculous.ไม่มีใครสร้างพลัง ได้เหมือนเธอ เหมือนช่างตัดผม สร้างพลังให้นายดูน่าขัน The Power of Madonna (2010)
Molly Braverman saw her hairdresser twice a week.มอลลี่ เบรฟเวอร์แมน ไปทำผมสัปดาห์ละสองครั้ง The Body and the Bounty (2010)
I mean, we talked to the hairdresser, and get this.ผมหมายถึงเราพูดกันถึง ช่างทำผม แล้วเราก็ได้เรื่องนี้ The Body and the Bounty (2010)
Molly asked if she could stay at the hairdresser's house for a few days.มอลลี่เคยถามว่าเธอจะพัก อยู่ที่บ้านช่างทำผมได้ไหม สักสองสามวัน The Body and the Bounty (2010)
You know, well, the hairdresser saidก็อย่างที่ช่างทำผมบอก The Body and the Bounty (2010)
So, you know, I checked in with Caroline, and nobody else followed the hairdresser lead.ผมก็เลยตรวจสอบกับแคโรไลน์ ยังไม่มีใครคนอื่นเลย ที่ตามแบะแสช่างทำผมไป The Body and the Bounty (2010)
It's me. Prepare for hairdresser, make up artist and dresses and come here right away.ฉันเองนะ เตรียมช่างผม ช่างแต่งหน้า และชุด มาด้วย เดี๋ยวนี้เลย Episode #1.13 (2010)
You know, I can get cocaine from my hairdresser.รู้ไม๊,ชั้นสามารถหาโคเคน จากช่างแต่งผมได้นะ Bridesmaids (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hairdresserIs there a hairdresser in the hotel?
hairdresserShe always has her hair done by a famous hairdresser.
hairdresserShe went to the hairdresser's.
hairdresserShe went to the hairdresser's to have her hair done.
hairdresserYesterday I went to the hairdresser's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดผม[N] hairdresser, See also: barber
ช่างตัดผม[N] barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม[N] hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIRDRESSER    HH EH1 R D R EH2 S ER0
HAIRDRESSERS    HH EH1 R D R EH2 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hairdresser    (n) hˈɛəʴdrɛsər (h e@1 d r e s @ r)
hairdressers    (n) hˈɛəʴdrɛsəz (h e@1 d r e s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美发师[měi fà shī, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ ㄕ, / ] hairdresser; beautician [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
女髪結い;女髪結[おんなかみゆい, onnakamiyui] (n) female hairdresser; coiffeuse [Add to Longdo]
床山[とこやま, tokoyama] (n) (actors' or sumo wrestlers') hairdresser [Add to Longdo]
髪結い;髪結[かみゆい;かみい(髪結), kamiyui ; kamii ( kami ketsu )] (n) hairdresser; hairdressing [Add to Longdo]
理髪室[りはつしつ, rihatsushitsu] (n) barbershop; hairdresser [Add to Longdo]
理容師[りようし, riyoushi] (n) barber; hairdresser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hairdresser \Hair"dress`er\ (-dr[e^]s`[~e]r), n.
   One who dresses or cuts hair; a barber.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hairdresser
   n 1: someone who cuts or beautifies hair [syn: {hairdresser},
      {hairstylist}, {stylist}, {styler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top