ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hailstone

HH EY1 L S T OW2 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hailstone-, *hailstone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hailstone[N] ลูกเห็บ, Syn. hail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
hailstone(n) ลูกเห็บ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hailstoneก้อนลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกเห็บ[N] hail, See also: hailstone, Example: เมื่อวานนี้มีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าที่เชียงใหม่เป็นเวลานาน, Count unit: เม็ด, ก้อน, ลูก, Thai definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ
เห็บ[N] hail, See also: hailstone, Syn. ลูกเห็บ, Example: ปีนี้ในฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงรายมีลูกเห็บตกค่อนข้างมาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็บ[n.] (hep) EN: hail ; hailstone   FR: grêle [f] ; grelon [m]
ลูกเห็บ[n.] (lūkhep) EN: hail ; hailstone   FR: grêle [f] ; grêlon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAILSTONE HH EY1 L S T OW2 N
HAILSTONES HH EY1 L S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hailstone (n) hˈɛɪlstoun (h ei1 l s t ou n)
hailstones (n) hˈɛɪlstounz (h ei1 l s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hagelkorn {n} | Hagelkörner {pl}hailstone | hailstones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hailstone \Hail"stone`\ (-st[=o]n`), n.
   A single particle of ice falling from a cloud; a frozen
   raindrop; a pellet of hail.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hailstone
   n 1: small pellet of ice that falls during a hailstorm

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top