ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

häßlich

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -häßlich-, *häßlich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา häßlich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *häßlich*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An ugly, gasping sound.Ein häßliches, keuchendes Geräusch. Anatomy of a Murder (1959)
- He said something ugly about my wife.- Er sagte was Häßliches über meine Frau. Anatomy of a Murder (1959)
You will find me ugly and you will stop loving me,Du wirst mich häßlich finden, und deine Liebe zu mir wird enden. Le combat dans l'île (1962)
Suzanne carried on with one ugly guy after another.Suzanne fuhr fort, sich mit irgendwelchen Jungs zu amüsieren, einer häßlicher als der andere. Suzanne's Career (1963)
Well, there weren't, and they were all really ugly.Nun, da waren kaum welche, und sie waren alle häßlichSuzanne's Career (1963)
You're not bad-looking.Häßlich bist du nicht. My Fair Lady (1964)
Am I too ugly or too stupid?Findest du mich häßlich oder dumm? The Umbrellas of Cherbourg (1964)
No, you're not ugly.Aber nein, du bist nicht häßlichThe Umbrellas of Cherbourg (1964)
Like that ugly business on the beach last night.Genau, wie die häßliche Geschichte gestern Abend in den Dünen. The Town of No Return (1965)
Is she cross- or one-eyed?Ist sie etwa schielend oder häßlichStaraya, staraya skazka (1968)
Amusingly ghastly, but it'll be just like it was that mad summer.Echt häßlich, aber es wird wie der verrückte Sommer sein. Lady Chitterly's Lover: Part 2 (1970)
There was a really, horribly ugly man...- Oh ja, ich leide. Wo? In der Äußeren Mongolei, da lebte ein urhäßlicher Mann. Out 1 (1971)
- I don't know why he was ugly... but he was the ugliest man in Mongolia... And he found a wife who was even uglier than him.Er war der häßlichste Mann in der ganzen Mongolei. Out 1 (1971)
Can you picture it? They had a baby...Er heiratete eine Frau, die war noch häßlicher als er. Out 1 (1971)
Women who seek for the arts of war are the ugly ones, unable to get a man.Frauen, die für die Kriegskünste Leidenschaft empfinden, sind immer nur die Häßlichen, die keinen Mann abkriegen. Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril (1972)
His wife ugly.Seine Frau häßlichUlzana's Raid (1972)
My wife not so ugly.Meine Frau nicht so häßlichUlzana's Raid (1972)
It is not pleasant to have to serve such a masterEs ist häßlich, einem solchen Herrn zu dienen Der Barbier von Sevilla (1973)
What an ugly face!Welch häßliches Gesicht! Der Barbier von Sevilla (1973)
To see ourselves as animal and ugly.Damit wir uns selbst als Tiere... und häßlich sehen. The Exorcist (1973)
I alone must face exclusion for my skin's a darkish hueUnd ich soll die Liebe meiden, Weil ein Schwarzer häßlich ist. The Magic Flute (1975)
That little wooden door over there, which you found so intriguing... even tried to open, well, it's through that door that sometimes... well, sorry to use such an ugly expression... but it's through that little doorJene kleine Holztür dort, die Sie so faszinierend fanden... sogar zu öffnen versuchten, nun, manchmal ist es so, daß,... nun, entschuldigen Sie den häßlichen Ausdruck... daß durch diese kleine Tür jene Seelen, aufgebläht vom Bösen, Alice or the Last Escapade (1977)
60. ugly. very ugly, terrible...60 Jahre alt, häßlich, sehr häßlich... Un om în loden (1979)
"The Wizard and his followers were immortal. As time passed they would become older, uglier but they would not die.""Der Zauberer und sein Gefolge wurden älter und häßlicher aber sie starben nicht." Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
In Poland Comrade, it's not the regime to blame that corpses stay unburied ... which on the contrary, implements a necrophiliac policy but due to the imperialist secret agents which create an orgy of grave robbing and vandalismIn Polen, Genosse bleiben die Toten unbeerdigt nicht weil das Regime dafür verantwortlich ist die im Gegenteil häßlich scharfe nekrofile Politik aber wegen der immer mehr werdenden imperialistischen Agenten die sich einer wahre Orgie der Grabschändung stürzen. Dracula of Exarcheia (1983)
Ayla is ugly.Ayla ist häßlichThe Clan of the Cave Bear (1986)
Do you think she could ever like a repulsive little scab like you?Glaubst du etwa, sie könnte dich mögen, klein und häßlich, wie du bist? Labyrinth (1986)
You're so ugly you're a modern-art masterpiece!So häßlich wie du ist nur moderne Kunst! Full Metal Jacket (1987)
"Faces look ugly"Gesichter sind häßlich The Lost Boys (1987)
"Faces look ugly"Gesichter sind häßlich The Lost Boys (1987)
He wears a dirty, brown hat.Er trägt einen häßlichen braunen Hut. A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
But it's such an ugly language.Aber es ist so eine häßliche Sprache. A Fish Called Wanda (1988)
But it's such an ugly language.Aber es ist so eine häßliche Sprache. A Fish Called Wanda (1988)
A fat and ugly guy wrote it!Ein fetter, häßlicher Mann schrieb ihn! A Clod of Clay (1989)
- He's ugly.- Er ist häßlichGhostbusters II (1989)
- Was his father ugly?- War sein Vater häßlichGhostbusters II (1989)
- That's one ugly dude.- Das ist ein häßlicher Kerl. Ghostbusters II (1989)
- Nice ugly history.- Eine häßliche Vergangenheit. Ghostbusters II (1989)
You are so ugly.Du bist so häßlichPaganini (1989)
Uglier.Etwas Häßliches. JFK (1991)
What a dumb nigga, man.Und potthäßlich. Sieh ihn dir doch an. Juice (1992)
I swear, if I gamble again, I will be terribly raped by an ugly woman until death. Or, until my dick rotten, OK?Ich schwöre, wenn ich wieder spiele werde ich von einer häßlichen Frau zu Tode vergewaltigt bis mein Schwanz verfault ist, OK? Flirting Scholar (1993)
How can you make her so ugly in your picture!Wie kannst du sie so häßlich machen! Flirting Scholar (1993)
This little wolf is so generous to screw this ugly woman.Dieser kleine Wolf macht es mit so einer häßlichen Frau Flirting Scholar (1993)
I have tried some girls who were worse than her.Ich hab's schon mit Häßlicheren getrieben Flirting Scholar (1993)
How ugly!Wie häßlichFlirting Scholar (1993)
Someone is uglier than me at last!Jemand ist häßlicher als ich! Flirting Scholar (1993)
I'm ugly and I say the wrong things.Ich bin häßlich und linkisch. Little Women (1994)
Denial can be an ugly thing.Selbstverleugnung kann häßlich sein. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You're even uglier than I thought.Du bist noch häßlicher, als ich dachte. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

German-Thai: Longdo Dictionary
häßlich(adj) น่าเกลียด, See also: Häßlichkeit, widerlich
Häßlichkeit(n) |die| ความน่าเกลียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top