ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gunlock

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gunlock-, *gunlock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunlock[N] ไกปืน, See also: กลไกที่ทำให้กระสุนปืนระเบิด, Syn. trigger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gunlock(กัน'ลอค) n. ไกปืน,กลไก ที่ทำให้กระสุนปืนระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
gunlock(n) ไกปืน

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き金(P);引金(P);引き鉄;引鉄[ひきがね, hikigane] (n) trigger; gunlock; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gunlock \Gun"lock`\, n.
   The mechanism of a gun for producing the discharge. See
   {Lock}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gunlock
   n 1: the action that ignites the charge in a firearm [syn:
      {gunlock}, {firing mechanism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top