Search result for

guise

(53 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guise-, *guise*
Possible hiragana form: ぐいせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guise[N] ลักษณะภายนอก, See also: ลักษณะท่าทาง, Syn. pretense, semblance
guise[VT] แต่งตัว, Syn. dress
guise[VI] ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide
guise[VT] ปลอมตัว, Syn. disguise, conceal, hide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guise(ไกซฺ) n. ลักษณะภายนอก,แบบเสื้อ,ลักษณะท่าทาง
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
disguise(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตัว,ปิดบัง,อำพราง,เสแสร้ง
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My name is Antonio Guiseppe Donatello.ผมชื่อ Antonio Guiseppe Donatello When in Rome (2010)
You will take the guise of his storied grandfather,แกจะแต่งตัวเลียนแบบ เรื่องราวของอดีตปู่ของเขา Great and Unfortunate Things (2010)
You had come to Bosnia under the guise of Bruce Wayne... and you chose to depart as such.เจ้าทำทีเป็นเดินทาง ไปบอสเนียในฐานะบรู๊ซ เวย์น เจ้าเลือกที่จะปกปิด Batman: Under the Red Hood (2010)
Someone may have tried to harm the Crown Prince, under the guise of an illness and it should be investigated.อาจจะมีคนพยายามทำร้าย องค์รัชทายาท โดยเอาโรคบังหน้า จึงต้องมีการสอบสวน Dong Yi (2010)
Denying their dreams under the guise of allowing freedom, if that isn't abuse, then tell me what is?การปฏิเสธความฝัน ภายใต้การให้เสรีภาพ ถ้ามันไม่เหมาะสม, งั้นเราควรทำยังไง? God of Study (2010)
Coming here under the guise of a party and trying to get me to buy you an apartment?เธอมานี่ตอนงานเลี้ยง และพยายามขอให้ฉันซื้ออพาร์ทเม้นให้เธอ Rhodes to Perdition (2011)
You're to go to Safia under the guise of paying your respects.คุณแต่งชุดแสดงถึงความเคารพไปหาซาเฟีย Sad Professor (2011)
Under the guise of that mild-mannered medical examiner beats the heart of a real fighter.ภายใต้ท่าทางติ๋มๆแบบหมอชันสูตร แต่ใจสู้จริงๆ Ua Hala (2012)
I made an appointment under the guise of investing in a new imprint.ผมได้ทำการนัดหมายเอาไว้ หลอกว่าจะทำการลงทุน ในหนังสือเล่มใหม่ Til Death (2012)
Under the guise of discipline, Miss Hayward ruled her house with fear and intimidation, pocketing government and charity money while frequently withholding food and water from us,ภายใต้การปกครองที่เข้มงวด คุณเฮย์เวิร์ด ดูแลบ้านของเธอ ด้วยความกลัว และการข่มขู่ แอบริบเงินจากหน่วยงานรัฐ และองค์กรการกุศล Victory (2013)
"under the guise of 'emergency reserves'ภายใต้ชื่อของ 'เงินสำรองฉุกเฉิน' Let the Games Begin (2013)
In the guise of Jerome Morrow I've risen quickly through the ranks of Gattaca.หลังได้เป็นเจอโรม\ ตำแหน่งผมสูงขึ้นเรื่อยๆ Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
แฝงตัว[v.] (faēng tūa) EN: disguise   
หินลับมีด[n. exp.] (hin lap mīt) EN: hone ; whetstone ; grinding stone   FR: pierre à aiguiser [f]
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised   FR: clair et net ; franc ; évident
การลับ[n.] (kān lap) FR: aiguisage m] ; aiguisement [m]
คม[adj.] (khom) EN: sharp ; razor-sharp   FR: coupant ; tranchant ; affilé ; aiguisé ; perçant ; aigu ; vif
หลาว[v.] (lāo) EN: sharpen   FR: tailler ; aiguiser
ลับ[v.] (lap) EN: sharpen ; hone ; whet ; grind   FR: aiguiser ; affûter ; affiler

CMU English Pronouncing Dictionary
GUISE    G AY1 Z
GUISES    G AY1 Z AH0 Z
GUISEWITE    G AY1 S W AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guise    (n) (g ai1 z)
guises    (n) (g ai1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung {f} | Erscheinungen {pl}guise | guises [Add to Longdo]
Gestalt {f} | Gestalten {pl}guise | guises [Add to Longdo]
Vorwand {m} | unter dem Vorwand, etw. zu tunguise | under the guise of doing sth.; in the guise of doing sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファッションヘルス[, fasshonherusu] (n) (See ヘルス) prostitution (in the guise of a massage service) (wasei [Add to Longdo]
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P) [Add to Longdo]
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P) [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P) [Add to Longdo]
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] (n) (1) figure; form; shape; (2) appearance; dress; guise; (3) state; condition; picture; image; (4) (See 和歌) form (of a waka); (n-suf) (5) dressed in ...; wearing ...; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guise \Guise\ (g[imac]z), n. [OE. guise, gise, way, manner, F.
   guise, fr. OHG. w[imac]sa, G. weise. See {Wise}, n.]
   1. Customary way of speaking or acting; custom; fashion;
    manner; behavior; mien; mode; practice; -- often used
    formerly in such phrases as: at his own guise; that is, in
    his own fashion, to suit himself. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The swain replied, "It never was our guise
       To slight the poor, or aught humane despise."
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. External appearance in manner or dress; appropriate
    indication or expression; garb; shape.
    [1913 Webster]
 
       As then the guise was for each gentle swain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A . . . specter, in a far more terrific guise than
       any which
       ever yet have overpowered the imagination. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Cover; cloak; as, under the guise of patriotism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guise
   n 1: an artful or simulated semblance; "under the guise of
      friendship he betrayed them" [syn: {guise}, {pretense},
      {pretence}, {pretext}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top