ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grievous

G R IY1 V AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grievous-, *grievous*, grievou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grievous(adj) สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ, เศร้าโศก, ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
grievous(adj) เศร้าโศก, ทุกข์, สาหัส, มหันต์, ร้ายแรง, หนัก
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก, อย่างสาหัส, อย่างมหันต์, อย่างร้ายแรง, อย่างหนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grievous bodily harmบาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่ Episode #1.5 (1995)
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล Latter Days (2003)
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ The Corporation (2003)
Hot. - Prepare for grievous bodily harm!- เตรียมพร้อมรับการเจ็บตัว Happily N'Ever After (2006)
The droid General Grievous has our forces spread thin.นายพลกรีวัสแห่งดรอยด์ กระจายกำลังของเราออก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Grievous in retreat!กรีเวียสต้องล่าถอย! Destroy Malevolence (2008)
Anakin, I'm afraid Grievous is on to us.อนาคิน , คิดว่ากรีวัสมันรู้ตัวแล้ว Destroy Malevolence (2008)
I'm gonna hotwire the ship, give Grievous a little surprise.ข้าจะต่อสายตรงไอ้ยานนี้สักหน่อย ให้กรีวัสมันประหลาดใจเล็กๆ Destroy Malevolence (2008)
The Separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way.กองยานของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งนำโดยนายพลกรีวัส กำลังมุ่งหน้าไปทางเจ้า Downfall of a Droid (2008)
And I think I know how to beat Grievous at his own game.ข้าคิดว่าข้าทำได้ดีกว่ากรีวัสแน่ Downfall of a Droid (2008)
Grievous is falling right into our trap.กรีวัสกำลังจะติดกับเรา Downfall of a Droid (2008)
Grievous is AWOL, but his fleet of tinnies is nothing but spare parts.กรีวัสหนีไปได้ แต่ยานดีบุกของเขาเป็นเพียงอะไหล่เท่านั้น Downfall of a Droid (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหัส(adj) severe, See also: grievous, serious, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหัส[sāhat] (adj) EN: severe ; grievous ; serious  FR: grave ; sérieux ; sévère
เศร้า[sao] (adj) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic  FR: triste ; mélancolique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRIEVOUS G R IY1 V AH0 S
GRIEVOUSLY G R IY1 V AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grievous (j) grˈiːvəs (g r ii1 v @ s)
grievously (a) grˈiːvəsliː (g r ii1 v @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] grievous; relaxed #326,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) { Buddh } (See 十善) the ten evil deeds [Add to Longdo]
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na, n) pathetic; sad; sorrowful; grievous [Add to Longdo]
憂い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled [Add to Longdo]
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grievous \Griev"ous\, a. [OF. grevous, grevos, LL. gravosus. See
   {Grief}.]
   1. Causing grief or sorrow; painful; afflictive; hard to
    bear; offensive; harmful.
    [1913 Webster]
 
       The famine was grievous in the land. --Gen. xii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The thing was very grievous in Abraham's sight.
                          --Gen. xxi.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by great atrocity; heinous; aggravated;
    flagitious; as, a grievous sin. --Gen. xviii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of, or expressing, grief; showing great sorrow or
    affliction; as, a grievous cry. -- {Griev"ous*ly}, adv. --
    {Griev"ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grievous
   adj 1: causing fear or anxiety by threatening great harm; "a
       dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave
       illness"; "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a
       serious turn of events"; "a severe case of pneumonia"; "a
       life-threatening disease" [syn: {dangerous}, {grave},
       {grievous}, {serious}, {severe}, {life-threatening}]
   2: causing or marked by grief or anguish; "a grievous loss"; "a
     grievous cry"; "her sigh was heartbreaking"; "the
     heartrending words of Rabin's granddaughter" [syn:
     {grievous}, {heartbreaking}, {heartrending}]
   3: of great gravity or crucial import; requiring serious
     thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision in
     a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of
     state"; "the weighty matters to be discussed at the peace
     conference" [syn: {grave}, {grievous}, {heavy}, {weighty}]
   4: shockingly brutal or cruel; "murder is an atrocious crime";
     "a grievous offense against morality"; "a grievous crime";
     "no excess was too monstrous for them to commit" [syn:
     {atrocious}, {flagitious}, {grievous}, {monstrous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top