ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

graphic arts

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graphic arts-, *graphic arts*, graphic art
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graphic arts[N] ศิลปะภาพพิมพ์, See also: เทคนิคภาพพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graphic artsศิลปะการทำภาพพิมพ์,ศิลปการขีดเขียน,ศิลปะการพิมพ์, Syn. graphics

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graphic artsเลขนศิลป์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปะภาพพิมพ์[N] graphic arts, Example: เขาเข้าเรียนศิลปะภาพพิมพ์ที่สถาบันศิลปะโอติส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิลปะภาพพิมพ์[n. exp.] (sinlapa phāpphim) EN: graphic arts   FR: arts graphiques [mpl]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラフィックアート[, gurafikkua-to] (n) graphic arts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graphic \Graph"ic\ (gr[a^]f"[i^]k), Graphical \Graph"ic*al\
   (gr[a^]f"[i^]*kal), a. [L. graphicus, Gr. grafiko`s, fr.
   gra`fein to write; cf. F. graphique. See {Graft}.]
   1. Of or pertaining to the arts of painting and drawing; of
    or pertaining to graphics; as, graphic art work. [WordNet
    sense 2]
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Of or pertaining to the art of writing.
    [1913 Webster]
 
   3. Written or engraved; formed of letters or lines.
    [1913 Webster]
 
       The finger of God hath left an inscription upon all
       his works, not graphical, or composed of letters.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. Having the faculty of clear, detailed, and impressive
    description; as, a graphic writer.
    [1913 Webster]
 
   5. Well delineated; clearly and vividly described;
    characterized by, clear, detailed, and impressive
    description; vivid; evoking lifelike images within the
    mind; as graphic details of the President's sexual
    misbehavior; a graphic description of the accident;
    graphic images of violence. [WordNet sense 5]
 
   Syn: lifelike, pictorial, vivid.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   6. Hence: describing nudity or sexual activity in explicit
    detail; as, a novel with graphic sex scenes.
    [WordNet 1.5]
 
   7. relating to or presented by a graph[2]; as, a graphic
    presentation of the data. [WordNet sense 3]
 
   Syn: graphical.
     [WordNet 1.5]
 
   {Graphic algebra}, a branch of algebra in which, the
    properties of equations are treated by the use of curves
    and straight lines.
 
   {Graphic arts}, a name given to those fine arts which pertain
    to the representation on a fiat surface of natural
    objects; as distinguished from music, etc., and also from
    sculpture.
 
   {Graphic formula}. (Chem.) See under {Formula}.
 
   {Graphic granite}. See under {Granite}.
 
   {Graphic method}, the method of scientific analysis or
    investigation, in which the relations or laws involved in
    tabular numbers are represented to the eye by means of
    curves or other figures; as the daily changes of weather
    by means of curves, the abscissas of which represent the
    hours of the day, and the ordinates the corresponding
    degrees of temperature.
 
   {Graphical statics} (Math.), a branch of statics, in which
    the magnitude, direction, and position of forces are
    represented by straight lines
 
   {Graphic tellurium}. See {Sylvanite}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top