Search result for

grains

(34 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grains-, *grains*, grain
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grains[N] ฉมวก, See also: หอก, ทวน, หลาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grainstoneเกรนสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're like tiny grains of sand.พวกมันดูคล้ายทรายเม็ดเล็กๆ Water (2009)
3 months of grains payments are late. -3?ค้างค่าข้าวไว้สามดือนแล้วนะ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Grains have been gleaned.เมล็ดข้าวถูกเก็บเกี่ยวไปแล้ว Airiseu: Deo mubi (2010)
All right, so cat skull, uh, grains-of-paradise seed, devil's shoestring.เอาล่ะ กะโหลกแมว เอ่อ เมล็ดของเกรนด์ออฟพาราไดซ์,\ เดวิลชูสตริง You Can't Handle the Truth (2010)
There are more stars in the universe than all the grains of sand on every beach on Earth, and countless planets orbit those stars.มีดาวอื่น ๆ ในจักรวาล กว่าธัญพืชทั้งหมดของทราย บนชายหาดทุกบนโลก และดาวเคราะห์โคจรรอบ ดาวฤกษ์นับไม่ถ้วนเหล่านั้น Are We Alone? (2010)
Well, they vary two to three grains, but not 17.อืม เป็นไปได้ 2-3 เกรน แต่ไม่ใช่ 17 Fallen (2010)
~ disappearing like grains of sand ~~มันค่อยค่อยเลือนหายไปเหมือนกับเม็ดทราย~ Finding Mr. Destiny (2010)
And then I just thought, you know, what if all these grains of sand, were actually babies?แล้วตอนนั้นพ่อก็คิดมาได้ว่า แบบว่า ถ้าหากว่าพวกเม็ดทรายเหล่านี้ จริงๆแล้วมันคือ ทารกหล่ะ No Strings Attached (2011)
Yeah, the grains of sugar are bigger. Huh.ใช่ เม็ดของน้ำตาลมีขนาดใหญ่กว่า ฮะ Let the Water Hold Me Down (2012)
♪ Bloody grains of sandผืนทรายที่เต็มไปด้วยเลือด  ()
He but delays coming tide with grains of sand.- เขาจะชะลอการสิ้นสุดหลีกเลี่ยงไม่ได้ Victory (2013)
I've had her injected with four grains of heroin.ผมได้ฉีดยาเฮโรอีนให้เธอ 4 เกรน Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grainsAmericans eat lots of wheat, rye and other grains.
grainsIt's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.
grainsThe birds pecked grains.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม็ด[n.] (met) EN: [classifier : pills, tablets, dragees, drops ; gems ; buttons ; fruit pits ; seeds]   FR: [classificateur : pilules, gélules, capsules ; gouttes ; pierres précieuses ; noyaux et pépins de fruits ; grains, semences]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAINS    G R EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grains    (n) (g r ei1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お米[おこめ, okome] (n) (See 米・こめ) (husked grains of) rice [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
亥の子餅[いのこもち, inokomochi] (n) (See 亥の子の祝) Day-of-the-Boar mochi (made with new grains) [Add to Longdo]
黄酒[おうしゅ;こうしゅ;ホワンチュウ;ホワンチュー, oushu ; koushu ; howanchuu ; howanchu-] (n) (uk) huangjiu (undistilled Chinese alcohol, made of fermented grains) [Add to Longdo]
九穀[きゅうこく, kyuukoku] (n) the nine grains [Add to Longdo]
五穀[ごこく, gokoku] (n) the 5 grains (wheat, rice, beans, millet (awa and kibi)) [Add to Longdo]
穀類[こくるい, kokurui] (n,adj-no) grains; (P) [Add to Longdo]
砂粒[すなつぶ, sunatsubu] (n) grains of sand [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]
白酒[パイチュウ, paichuu] (n) baijiu (distilled Chinese alcohol, made from fermented grains) (chi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙砾[shā lì, ㄕㄚ ㄌㄧˋ, / ] grains of sand [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] grains in distilled liquor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grainer \Grain"er\ (gr[=a]n"[~e]r), n.
   1. An infusion of pigeon's dung used by tanners to neutralize
    the effects of lime and give flexibility to skins; --
    called also {grains} and {bate.}
    [1913 Webster]
 
   2. A knife for taking the hair off skins.
    [1913 Webster]
 
   3. One who paints in imitation of the grain of wood, marble,
    etc.; also, the brush or tool used in graining.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grains \Grains\ (gr[=a]nz), n. pl.
   1. See 5th {Grain}, n., 2
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   2. Pigeon's dung used in tanning. See {Grainer.} n., 1.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top