ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gosling

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gosling-, *gosling*, gosl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gosling[N] ลูกห่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gosling(กอช'ลิง) n. ลูกห่าน,คนโง่ที่ไร้ประสบการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
gosling(n) ลูกห่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Main Force to Gosling One.กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
MFP to Gosling One.เอมปีเอฟ เพื่อโกสลิงหนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force to Gosling One.กำลังหลักที่จะ โกสลิง หนึ่ง Mad Max (1979)
MFP to Gosling One.เอมปีเอฟ เพื่อ โกสลิงหนึ่ง Mad Max (1979)
Main Force Patrol to Gosling One.หลักกองทัพตระเวนไปยังโกส ลิงหนึ่ง Mad Max (1979)
MFP, Gosling One.เอมปีเอฟ, โกสลิงหนึ่ง Mad Max (1979)
Gosling One.กอสลิงหนึ่ง Mad Max (1979)
I wouldn't kiss ryan gosling with stomach breath.ฉันจะไม่จูบไรอัน กอสลิง ด้วยกลิ่นลมหายใจจากกระเพาะ And Hoarder Culture (2011)
Kept telling me he looked like Ryan gosling in certain light.อย่างที่บอก เขาดูเหมือนไรอัน กอสลิง ในเรื่องเซอร์เทนไลท์ เเล้วฉันก็เหมือนเเบบว่า Grave New World (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gosling (n) gˈɒzlɪŋ (g o1 z l i ng)
goslings (n) gˈɒzlɪŋz (g o1 z l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goslingfeinsänger {m} [ornith.]Gosling's Apalis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gosling \Gos"ling\, n. [AS. g[=o]s goose + -ling.]
   [1913 Webster]
   1. A young or unfledged goose.
    [1913 Webster]
 
   2. A catkin on nut trees and pines. --Bailey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gosling
   n 1: young goose

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top