ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

good faith

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good faith-, *good faith*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
good faithความสุจริตใจ ดู utmost good faith [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faithความสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good faith, inโดยสุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Good faith (International law)ความสุจริต (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Good faith (Law)ความสุจริต (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I'm gonna do this payment-plan thing I need a show of good faith, you know?ฉันจะตองให้นายทำให้ฉัน เชื่อใจก่อน เข้าใจไหม? The Girl Next Door (2004)
So, as a gesture of good faith... all non-Israeli hostages will be released.ถือว่าโชคดีที่... ตัวประกันที่ไม่ใช่พวกอิสราเอล จะถูกปล่อยไป The Last King of Scotland (2006)
- It could be in good faith.- ตอนนี้คงดีเเล้ว Paranormal Activity (2007)
Show a little good faith.แสดงน้ำใจนักกีฬาหน่อย Sona (2007)
As I were saying. We came to you in good faith.อย่างที่บอก เราเชื่อมือนาย Transporter 3 (2008)
Tell him to send out a hostage as a sign of good faith.บอกเขาให้ส่งตัวประกันมา เพื่อยืนยัน Chuck Versus Santa Claus (2008)
He says that you should send out a hostage as a sign of good faith.เขาบอกให้คุณส่งตัวประกันออกไป เพื่อยืนยัน ดีเลย พระเจ้า, เลือกฉัน! Chuck Versus Santa Claus (2008)
I'm gonna provide another sign of good faith.แล้วผมจะให้โอกาสแสดงศรัทธาอีกครั้ง Minimal Loss (2008)
Now, the government would like to return it to the Shanghai Museum as a sign of good faith to the Chinese people.รัฐบาลอังกฤษต้องการส่งคืนพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
As a sign of good faith...นั่นเป็นสัญญาณที่ดี... Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
As a sign of good faith,ด้วยความจงรักภักดีอย่างยิ่ง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
You call this good faith?คุณเรียกมันว่ด้วยความจงรักภักดีเหรอ? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjarit) EN: honestly ; in good faith   FR: honnêtement ; de bonne foi
ความสุจริต[n.] (khwām sutjarit) EN: honesty ; good faith   FR: bonne foi [f]
มีศีลมีสัตย์[X] (mī sīn mī sat) EN: in good faith   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] good faith; devotion; loyalty; dedication, #22,351 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誠意[せいい, seii] (n-adv,n) sincerity; good faith; (P) [Add to Longdo]
善意[ぜんい, zen'i] (n) (1) virtuous mind; (2) good intentions; good will; (3) positive mindset; (4) bona fides (legal good faith); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 good faith
   n 1: having honest intentions; "he acted in good faith"; "doubt
      was expressed as to the good faith of the immigrants" [syn:
      {good faith}, {straightness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top