ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

godfather

G AA1 D F AA2 DH ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -godfather-, *godfather*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
godfather[N] พ่ออุปถัมภ์, See also: พ่อทูนหัว, ผู้อุปถัมภ์, Syn. sponsor, patron

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
godfathern. พ่ออุปถัมภ์ (โดยเฉพาะในพิธีศีลล้างบาปทางศาสนาคริสต์)

English-Thai: Nontri Dictionary
godfather(n) พ่อทูนหัว,พ่ออุปถัมภ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Godfather is sick.The Godfather is sick. The Godfather (1972)
They want you to be godfather to their boy.They want you to be godfather to their boy. The Godfather (1972)
I've decided to be godfather to Connie's baby.I've decided to be godfather to Connie's baby. The Godfather (1972)
I'm godfather to your son, Carlo.I'm godfather to your son, Carlo. The Godfather (1972)
And you stood godfather to our baby.And you stood godfather to our baby. The Godfather (1972)
Does a godfather count?เจ้าพ่อนับ? Idemo dalje (1982)
I didn't do anything wrong He's the godfather of the nightclubsฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย - เขาเป็นเจ้าพ่อคุมไนท์คลับนะ Windstruck (2004)
He's got five kids and I'm godfather to all of 'emแล้วฉันก็เป็นพ่ออุปถัมภ์ของพวกเขา Bobby Z (2007)
With the 60th Birthday of the godfather of Macau Casino, Chairman Steve Packer...ในวันครบรอบวันเกิดปีที่ 60 ของเจ้าพ่อคาสิโน ของมาเก๊า, ท่านประธานสตีเวน เพ็กเกอร์... Episode #1.9 (2008)
And the man is a genius. He is the godfather of entertainment.ไม่ได้จริงๆ Hop (2011)
You ever see the godfather call for backup?คุณเคยเห็นเจ้าพ่อ เรียกตัวช่วยบ้างมั้ย Hecking Order (2011)
Hell, I'm godfather to all four of Jim's kids.บ้าจริง ฉันเป็นพ่อทูนหัวลูกของจิมทั้งสี่คน Party On, Garth (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
godfatherHe stood godfather to my first son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าพ่อ[N] godfather, See also: very influential person, mogul, Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่หรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าพ่อ[n.] (jaophø) EN: mogul ; godfather   FR: nabab [m] ; parrain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GODFATHER G AA1 D F AA2 DH ER0
GODFATHERS G AA1 D F AA2 DH ER0 Z
GODFATHER'S G AA1 D F AA2 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
godfather (n) gˈɒdfaːðər (g o1 d f aa dh @ r)
godfathers (n) gˈɒdfaːðəz (g o1 d f aa dh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教父[jiào fù, ㄐㄧㄠˋ ㄈㄨˋ, ] godfather, #25,155 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pate {m}; Taufpate {m} | Paten {pl}; Taufpaten {pl}godfather | godfathers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴッドファーザー[, goddofa-za-] (n) godfather; (P) [Add to Longdo]
教父[きょうふ, kyoufu] (n,adj-no) (1) godfather; sponsor; (2) church fathers [Add to Longdo]
代父[だいふ, daifu] (n) godfather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Godfather \God"fa`ther\, v. t.
   To act as godfather to; to take under one's fostering care.
   [R.] --Burke.
   [1913 Webster] god"fear`ing,

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Godfather \God"fa`ther\, n. [AS. godf[ae]der. Cf. {Gossip}.]
   A man who becomes sponsor for a child at baptism, and makes
   himself a surety for its Christian training and instruction.
   Correlative of {godmother}.
   [1913 Webster]
 
      There shall be for every Male-child to be baptized,
      when they can be had, two Godfathers and one Godmother;
      and for every Female, one Godfather and two Godmothers;
      and Parents shall be admitted as Sponsors, if it is
      desired.                 --Book of
                          Common Prayer
                          (Prot. Episc.
                          Ch., U. S. ).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 godfather
   n 1: any man who serves as a sponsor for a child at baptism
   2: someone having a relation analogous to that of a male sponsor
     to his godchild

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top