ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goat

G OW1 T   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goat-, *goat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goat[N] แพะ
goat[N] คนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา
goatish[ADJ] คล้ายแพะ, See also: เหมือนแพะ, Syn. goatlike
goatish[ADJ] ซึ่งมีกิเลสตัณหา, See also: ตัณหา, ราคะ, Syn. lecherous
goatherd[N] คนเลี้ยงแพะ
goatskin[N] หนังแกะ
goatsucker[N] นกกินแมลงตระกูล Caprimulgidae, Syn. fern-owl, nightjar
goat pepper[N] พริกชี้ฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goat(โกท) n. แพะ,แพะรับบาป,ผู้รับบาป,คนชั่ว,เสือผู้หญิง
goatee(โกที') n. เคราแพะ, See also: goateed adj.
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ
goatish(โก'ทิช) adj. คล้ายแพะ,ตัณหาจัด, See also: goatishness n., Syn. lustful,lecherous
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน
angora goatแพะพันธุ์หนึ่งมีขนยาวคล้ายไหมที่เรียกว่า mahair., Syn. Angora
billy goatn. แพะตัวผู้
nanny goatแพะตัวเมีย
old goatn. อ้ายเฒ่าลามก,ชายชราที่น่ารำคาญ
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy,goat

English-Thai: Nontri Dictionary
goat(n) แพะ
goatee(n) เคราะแพะ
goatskin(n) หนังแพะ
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goat industryอุตสาหกรรมแพะ [TU Subject Heading]
Goat meat industryอุตสาหกรรมเนื้อแพะ [TU Subject Heading]
Goatsแพะ [TU Subject Heading]
Goatsแพะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- A pony cart and a billy goat Hi diddle dee dumตะกร้าม้าแพะบิลลี่ Pinocchio (1940)
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ How I Won the War (1967)
We had a band powerful enough to turn goat piss into gasoline.พวกเรามีวงมีอำนาจเพียงพอฉี่แพะเป็นน้ำมัน The Blues Brothers (1980)
To eat things that would make a billy goat puke.เพื่อกินสิ่งที่จะทำให้แพะอ้วก First Blood (1982)
We must take the peelings to the goats.นี่ เราต้องเอาเปลือกไปให้แพะกิน Gandhi (1982)
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ Gandhi (1982)
But the goat is yours?แต่แพะเป็นของคุณ? Idemo dalje (1982)
Don't mess with us, you bald goat!อย่าให้เกิดความสับสน กับเรา เจ้าหัวเกรียน! Akira (1988)
Yeah, the one with the face like a goat.ใช่, คนที่มีหน้าเหมือนแพะนั่นแหละ Akira (1988)
All except Morgan the Goat, of course.ทุกคนยกเว้น มอร์แกน คนเลี้ยงแพะ คนนั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Nearly every Sunday he preached against the war and Morgan the Goat, in that order though he never mentioned Morgan the Goat by name, of course.เกือบจะทุกวันอาทิตย์ เขาจะเทศน์ต่อต้านสงคราม และมอร์แกน คนเลี้ยงแพะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goatCan you tell a sheep from a goat?
goatWe keep two goats.
goatIt is no use trying to separate the sheep from the goats while in a state of madness.
goatNot hardly. He eats like a goat.
goatA politician like that gets my goat.
goatThe goat Mei, who ran into a pitch-black mountain hut on a stormy night.
goatThey killed a goat as a sacrifice to God.
goatI got my mother's goat when I gave her the salt instead of the sugar.
goatWe cannot separate the sheep from the goats by appearance.
goatHe can not tell a sheep from a goat.
goatWhen we deal with people, it would be wise to try to separate the sheep from the goats without letting them know it.
goatIt is easy to get the cranky man's goat by teasing him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคราแพะ[N] goatee, Thai definition: เคราใต้คางที่ไว้ยาวเรียวแหลมคล้ายขนใต้คางของแพะ, เรียกคางที่ไว้เคราเช่นนั้นว่า คางแพะ
พริกชี้ฟ้า[N] goat pepper, Example: ผักสดที่สามารถนำมาแกะสลักได้สวยงาม เช่น แตงกวา มะม่วง พริกชี้ฟ้า ต้นหอม, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริก ซึ่งเม็ดมักชี้ขึ้นข้างบน
แพะ[N] goat, Example: ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชาวเผ่าจะฆ่าแพะเพื่อใช้บูชายัญ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Capra hircus ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์กีบคู่ขนาดกลาง มีความอดทน แข็งแรง และทนทานต่อโรคได้ดีกว่าสัตว์กีบคู่อื่นๆ สามารถปีนป่ายที่สูงโดยเฉพาะโขดหินหรือภูเขาได้ดี ขนหยาบสีดำ ขาว หรือน้ำตาล มีเขา 1 คู่ ตัวผู้มีเครา หางสั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
กระดาษหนัง[n. exp.] (kradāt nang) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin   FR: papier-parchemin [m] ; vélin [m]
เลียงผา[n.] (līengphā) EN: Southern Serow ; Mountain Goat   FR: chamois [m]
แม่แพะ[n. exp.] (maē phae) EN: goat   FR: chèvre [f]
มะแม[n.] (mamaē) EN: year of the Goat   
แพะ[n.] (phae) EN: goat   FR: chèvre [f] ; bique [f] (fam.)
พริกชี้ฟ้า[n.] (phrik chīfā) EN: goat pepper ; bird pepper ; chilli ; Chilli Spur Pepper   FR: piment [m]
ผู้รับบาป[n.] (phūrapbāp) EN: scapegoat   FR: bouc émissaire [m]
ปีมะแม[n. exp.] (pī mamaē) EN: Year of the Goat (Chinese astrology)   FR: année de la brebis [f]
รับบาป[v.] (rapbāp) EN: be a scapegoat ; be a whipping boy ; hold the baby   

CMU English Pronouncing Dictionary
GOAT    G OW1 T
GOATS    G OW1 T S
GOAT'S    G OW1 T S
GOATEE    G OW2 T IY1
GOATES    G OW1 EY0 T S
GOATLEY    G OW1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goat    (n) gˈout (g ou1 t)
goats    (n) gˈouts (g ou1 t s)
goatee    (n) gˈoutˈiː (g ou1 t ii1)
goatees    (n) gˈoutˈiːz (g ou1 t ii1 z)
goatherd    (n) gˈouthɜːʴd (g ou1 t h @@ d)
goatskin    (n) gˈoutskɪn (g ou1 t s k i n)
goatherds    (n) gˈouthɜːʴdz (g ou1 t h @@ d z)
goatskins    (n) gˈoutskɪnz (g ou1 t s k i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山羊[shān yáng, ㄕㄢ ㄧㄤˊ, ] goat, #14,825 [Add to Longdo]
羊男[yáng nán, ㄧㄤˊ ㄋㄢˊ, ] goat-man; faun of Greek mythology [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziegenkäse {m}goat cheese [Add to Longdo]
Ziege {f} [zool.] | Ziegen {pl}goat | goats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis) [Add to Longdo]
アンゴラ山羊[アンゴラやぎ, angora yagi] (n) Angora goat [Add to Longdo]
インドヒメジ[, indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ属[ウミヒゴイぞく, umihigoi zoku] (n) Parupeneus (genus of goatfishes of the family Mullidae) [Add to Longdo]
オオスジヒメジ[, oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus) [Add to Longdo]
オキナヒメジ[, okinahimeji] (n) blackspot goatfish (Parupeneus spilurus) [Add to Longdo]
カシミア山羊[カシミアやぎ, kashimia yagi] (n) Cashmere goat [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]
コバンヒメジ[, kobanhimeji] (n) Indian goatfish (Parupeneus indicus); Yellowspot goatfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goat \Goat\ (g[=o]t), n. [OE goot, got, gat, AS. g[=a]t; akin to
   D. geit, OHG. geiz, G. geiss, Icel. geit, Sw. get, Dan. ged,
   Goth. gaits, L. haedus a young goat, kid.] (Zool.)
   A hollow-horned ruminant of the genus {Capra}, of several
   species and varieties, esp. the domestic goat ({Capra
   hircus}), which is raised for its milk, flesh, and skin.
   [1913 Webster]
 
   Note: The Cashmere and Angora varieties of the goat have
      long, silky hair, used in the manufacture of textile
      fabrics. The wild or bezoar goat ({Capra [ae]gagrus}),
      of Asia Minor, noted for the bezoar stones found in its
      stomach, is supposed to be one of the ancestral species
      of the domestic goat. The Rocky Mountain goat
      ({Haplocercus montanus}) is more nearly related to the
      antelopes. See {Mazame}.
      [1913 Webster]
 
   {Goat antelope} (Zool), one of several species of antelopes,
    which in some respects resemble a goat, having recurved
    horns, a stout body, large hoofs, and a short, flat tail,
    as the goral, thar, mazame, and chikara.
 
   {Goat fig} (Bot.), the wild fig.
 
   {Goat house}.
   (a) A place for keeping goats.
   (b) A brothel. [Obs.]
 
   {Goat moth} (Zool.), any moth of the genus {Cossus}, esp. the
    large European species ({Cossus ligniperda}), the larva of
    which burrows in oak and willow trees, and requires three
    years to mature. It exhales an odor like that of the
    he-goat.
 
   {Goat weed} (Bot.), a scrophulariaceous plant, of the genus
    {Capraria} ({Capraria biflora}).
 
   {Goat's bane} (Bot.), a poisonous plant ({Aconitum
    Lucoctonum}), bearing pale yellow flowers, introduced from
    Switzerland into England; wolfsbane.
 
   {Goat's foot} (Bot.), a kind of wood sorrel ({Oxalis
    caprina}) growing at the Cape of Good Hope.
 
   {Goat's rue} (Bot.), a leguminous plant ({Galega officinalis}
    of Europe, or {Tephrosia Virginiana} in the United
    States).
 
   {Goat's thorn} (Bot.), a thorny leguminous plant ({Astragalus
    Tragacanthus}), found in the Levant.
 
   {Goat's wheat} (Bot.), the genus {Tragopyrum} (now referred
    to {Atraphaxis}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goat
   n 1: any of numerous agile ruminants related to sheep but having
      a beard and straight horns [syn: {goat}, {caprine animal}]
   2: a victim of ridicule or pranks [syn: {butt}, {goat},
     {laughingstock}, {stooge}]
   3: (astrology) a person who is born while the sun is in
     Capricorn [syn: {Capricorn}, {Goat}]
   4: the tenth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about December 22 to January 19 [syn: {Capricorn}, {Capricorn
     the Goat}, {Goat}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 GoAT
  //
 
   [Usenet] Abbreviation: ?Go Away, Troll?. See {troll}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top