ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloat

G L OW1 T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloat-, *gloat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloat[VI] มองด้วยความพึงพอใจ, See also: มองอย่างสุขใจ, Syn. rejoice
gloat over[PHRV] มองหรือครุ่นคิดเกี่ยวกับความทะยานอยาก (เช่น อยากได้เงิน, อยากเป็นเจ้าของ, อยากประสบความสำเร็จ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Caught being a selfish brat and you're gloating!โดนจับได้ว่าเป็นไอ้พวกเห็นแก่ตัว แล้วยังหน้าชื่นตาบาน Seven Years in Tibet (1997)
I would be gloating. Why not ?ถ้าเป็นฉันคงดีใจตายเลย ทำไมล่ะ? Pilot (2005)
You here to gloat?คุณที่นี่เพื่อย่ามใจ? Cars (2006)
Gloating.ย่ามใจ Peaceful Warrior (2006)
She's just gloating!เค้าแค่มาโม้เอง! Lovely Complex (2007)
And I will get him back even as he gloats.แล้วซักวันฉันจะจัดการมัน ถึงแม้ว่ามันว่าจะไม่มีทาง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You got anymore words of encouragement or are you just here to gloat?มีกำลังใจให้กันบ้างมั้ย หรือแค่มายืนชม? I Had a Dream (2008)
try not to gloat on the way out.พยายามอย่าเดินท่ากวนๆตอนเดินไปจากผม Here Comes the Flood (2008)
No gloating, sir.ไม่กวนค่ะ หัวหน้า Here Comes the Flood (2008)
Are you here to gloat? over what?เธอมาที่นี่เพื่อเยาะเย้ยเหรอ เรื่องอะไร Pret-a-Poor-J (2008)
It's really not the greatest time for gloating.จริงหรือไม่ที่ว่าเวลาที่ดีที่สุด ที่จะอิ่มอกอิ่มใจ Joy (2008)
I have no wish to gloat.ลุงไม่ได้เป็นคนแบบนั้น อะไรที่มันจบไปแล้วก็คือจบ Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
โอ้อวด[v.] (ō-ūat) EN: boast ; brag ; crow ; gloat   FR: se vanter ; être prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOAT    G L OW1 T
GLOATS    G L OW1 T S
GLOATED    G L OW1 T IH0 D
GLOATING    G L OW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloat    (v) glˈout (g l ou1 t)
gloats    (v) glˈouts (g l ou1 t s)
gloated    (v) glˈoutɪd (g l ou1 t i d)
gloating    (v) glˈoutɪŋ (g l ou1 t i ng)
gloatingly    (a) glˈoutɪŋliː (g l ou1 t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
小気味よげに[こきみよげに, kokimiyogeni] (exp) in a gloating manner [Add to Longdo]
留飲[りゅういん, ryuuin] (n,vs) gloating; satisfaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloat \Gloat\, v. i. [imp. & p. p. {Gloated}; p. pr. & vb. n.
   {Gloating}.] [Akin to Icel. glotta to smile scornfully, G.
   glotzen to gloat.]
   To look steadfastly; to gaze earnestly; to gaze with
   passionate desire, lust, or avarice.
   [1913 Webster]
 
   2. To gaze with malignant satisfaction; to exult maliciously,
    sometimes also triumphantly, in another's loss or
    discomfort; -- usually in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       In vengeance gloating on another's pain. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloat
   n 1: malicious satisfaction [syn: {gloat}, {gloating}, {glee}]
   v 1: dwell on with satisfaction [syn: {gloat}, {triumph},
      {crow}]
   2: gaze at or think about something with great self-
     satisfaction, gratification, or joy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top