ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleaner

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleaner-, *gleaner*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Worse. As a gleaner.แย่กว่านั้น เป็นกุลี The Great Wall (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleaner    (n) glˈiːnər (g l ii1 n @ r)
gleaners    (n) glˈiːnəz (g l ii1 n @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleaner \Glean"er\, n.
   1. One who gathers after reapers.
    [1913 Webster]
 
   2. One who gathers slowly with labor. --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gleaner
   n 1: someone who picks up grain left in the field by the
      harvesters
   2: someone who gathers something in small pieces (e.g.
     information) slowly and carefully

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top