ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gigolo

JH IH1 G AH0 L OW0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gigolo-, *gigolo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gigolo[N] ผู้ชายขายตัว, See also: แมงดา, เพื่อนนอนชาย, ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน, Syn. escort, paramour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gigolo(จิก'กะโล) n. ผู้ชายแมงดา,ผู้ชายรับจ้างเป็นคู่เต้นรำกับผู้หญิงแก่ ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot believe that Nate Archibald is a gigolo.ฉันไม่เชื่อจริงๆว่า เนท อาร์ชิบอล เป็นพวกแบบนั้น The Dark Night (2008)
Your brownstone used to be owned by a gigolo.ผู้ชายขายบริการเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ Pleasure Is My Business (2009)
A jock, a student leader, a professional ballplayer, an educator, a gigolo.ผู้นำนักเรียน นักกีฬาบอลมืออาชีพ การศึกษา ผู้ชายขายตัว The Pickle Jar (2009)
perhaps an excellent gigolo.เป็นผู้ชายขายตัวเห็นที่จะถูกโฉลก The Pickle Jar (2009)
The man's nothing but a CIA-sanctioned gigolo.มันก็แค่ผู้ชายขายตัว ที่ CIA แต่งตั้งมาก็เท่านั้นเอง Chuck Versus the Role Models (2010)
I didn't know that he was some sort of jurassic gigolo.ฉันไม่รู้ว่าเขาเคยเป็น หนุ่มหากินยุคไดโนเสาน่ะ The Chase (2010)
European gigolo.ไม่หล่อแต่เร้าใจ Dead Tooth (2010)
Yeah, I think you have a real knack for gigolo work, Leonard. Uh...นับเป็นความคิดที่ดี นอนพักซะ The Benefactor Factor (2011)
I can hear every word you're saying about Damon, the vampire gigolo. I don't know.ฉันได้ยินทุกคำที่เธอพูดเกี่ยวกับเดม่อน แวมไพร์ที่มั่วผู้หญิงไปทั่ว All My Children (2012)
Oh, a gigolo?โอ้แมงดา? Fading Gigolo (2013)
- Oh yeah. - And the gigolo parts.- และชิ้นส่วนแมงดา Fading Gigolo (2013)
...but it turns out he's a gigolo....แต่มันกลายเป็นว่า เขาเป็นผู้ชายขายตัว Guilty Pleasures (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะจั๊ว[X] (kajūa) EN: gigolo ; male parasite   FR: gigolo ; parasite (péj.) [m]
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
ผู้ชายแมงดา[n. exp.] (phūchāi maēngdā) FR: gigolo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIGOLO    JH IH1 G AH0 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gigolo    (n) ʒˈɪgəlou (zh i1 g @ l ou)
gigolos    (n) ʒˈɪgəlouz (zh i1 g @ l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gigolo {m}gigolo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジゴレット[, jigoretto] (n) gigolette (feminine form of gigolo) (fre [Add to Longdo]
ジゴロ[, jigoro] (n) gigolo (fre [Add to Longdo]
[ひも, himo] (n) (1) string; cord; (2) man who is financially dependent on a woman (such as a gigolo or, in the case of a prostitute, a pimp); pimp; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gigolo \gig"o*lo\ (j[i^]g"[.a]*l[=o]), n.
   A man whose main income is derived from gifts or payments
   from women in return for his sexual favors or companionship.
   [PJC]
 
   2. A professional male escort or dancing partner. --RHUD
    [PJC] Gigot

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gigolo
   n 1: a man who has sex with and is supported by a woman

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top