ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gewinnend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gewinnend-, *gewinnend*, gewinnen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewinnendyielding [Add to Longdo]
einnehmend; gewinnend {adj}winning [Add to Longdo]
erringend; gewinnendgaining [Add to Longdo]
gewinnen; siegen; erringen | gewinnend; siegend | gewonnen; gesiegt | er/sie gewinnt; er/sie siegt | ich/er/sie gewann; ich/er/sie siegte | er/sie hat/hatte gewonnen; er/sie hat/hatte gesiegt | ich/er/sie gewönne; ich/er/sie gewänne | jdn. für einen Plan gewinnen | mit einer Nasenlänge gewinnen | letztlich siegen über jdn. | ruhmreich siegento win {won; won} | winning | won | he/she wins | I/he/she won | he/she has/had won | I/he/she would win | to win sb. over to a plan | to win by a canvas | to win out over sb. | to win a famous victory; to win a glorious victory [Add to Longdo]
gewinnen; erlangen; erwerben; hinzugewinnen | gewinnendto gain | gaining [Add to Longdo]
lieb gewinnendembosoming [Add to Longdo]
wiederauffinden; wiedergewinnen | wiederauffindend; wiedergewinnendto retrieve | retrieving [Add to Longdo]
wiedergewinnen; zurückgewinnen | wiedergewinnend; zurückgewinnendto regain | regaining [Add to Longdo]
wiedergewinnendreclaiming [Add to Longdo]
wiedergewinnendreprising [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He can be very endearing, can't he?Er kann sehr gewinnend sein, nicht wahr? Bonjour Tristesse (1958)
Now Lewton Cole knew Billee had some mighty fetching waysNun wusste Lewton Cole dass Billee eine gewinnende Art hatte Waterhole #3 (1967)
A race who one might say are losing a winning battle.Ein Volk, wie man sagen könnte, das eine gewinnende Schlacht verliert. Njorl's Saga (1972)
Tell me, what else do you do To keep that winsomeSag mir, was du noch machst, für dieses gewinnend jugendliche Aussehen. California Suite (1978)
You are charming and your face would make a beautiful picture.Herzgewinnend! Euer Gesicht ist zum Malen. The Miser (1980)
You walk in, you buy one can of coffee and do you imagine, you have the winning ticket.Du kommst daher, kaufst eine Dose Kaffee, und hast dann das gewinnende Los, unfassbar. The Times They Are a Changin' (1984)
I wouldn't take it. Same winning personality.Dieselbe gewinnende Persönlichkeit. The Conversion (1985)
She has your winning personality.Sie hat dein gewinnendes Wesen. The Last Boy Scout (1991)
- lt's one of his least endearing qualities.- Keine gewinnende Eigenschaft. Through the Looking Glass (1995)
Technicolor, a winning personality and fruit made her a star.Technicolor, ihr gewinnendes Wesen und Obst machten sie zum Star. Glorious Technicolor (1998)
Winningly.Gewinnend. Body Language (1998)
"The beautiful Mrs. Rushworth," "who was to be so brilliant a leader in the fashionable world," "has quitted her husband's roof for the captivating Mr. Crawford,"Die schöne Mrs. Rushworth, die eine führende Rolle in der Gesellschaft zu spielen versprach, hat das Haus ihres Mannes verlassen, in Begleitung des bekannten und gewinnenden Mr. Crawford, eines engen Freundes und Vertrauten, nicht nur von Mr. Rushworth, Mansfield Park (1999)
Mainly because it sounded smooth and winning.Vielleicht, weil es mild und gewinnend klang. About a Boy (2002)
It's so winning.Das ist sehr gewinnend. Playing with Matches (2002)
But none had Chaplin's delicacy or winsomeness or his ability to convey slightly subversive thought through pantomime.Aber keiner hatte Chaplins besondere gewinnende Art und die Fähigkeit, Subversives pantomimisch auszudrücken. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
The New York Times called me winningly naïve.Die New York Times nennt mich "gewinnend naiv". The Big One (2003)
- I'm winningly naïve.- Ich hab 'ne gewinnende Naivität. The Big One (2003)
"You there, my friend with a winning air"Du da, mein Freund mit gewinnender Art!" A Love Song for Bobby Long (2004)
There is no honor in fighting an unwinable battle.In einer nicht zu gewinnenden Schlacht gibt es keine Ehre. The Fourth Horseman: Part 2 (2006)
Second, ornan was an energy-based corporation known for several types of trading...Zweitens, Ornan war eine Energie gewinnende Firma, bekannt für verschiedene Arten von Tauschhandel.. Pigeon (2007)
Good. We'll make the first Oscar-winning end-of-term project in history.Wir drehen den ersten Oscar gewinnenden Abschlussfilm. I Want Candy (2007)
They say you are charming and clever.Es heißt, Ihr seid gewinnend und klug. True Love (2007)
Oscar-winning chronicler of urban neuroses. Bump it!Oscar-gewinnender Chronist der städtischen Neurosen. I Heart NJ (2008)
Miss Greenstein. You are very, very bright and very fetching in your way.Miss Greenstein, Sie sind gescheit und gewinnend auf Ihre Art. Leaves of Grass (2009)
As an agnostic, I'm gonna bring my winning smile.Als Agnostiker werde ich mein gewinnendes Lächeln mitbringen. Comparative Religion (2009)
With your perfect hair and your winning smile...Mit deinem perfektem Haar und deinem gewinnendem Lächeln. The Measure of a Manmeet (2010)
I can only certify one class, so the members of the losing class will join the ranks of the winning and the losing lawyers will... Uh, or lawyer.... will be dismissed.Also werden die Kläger der verlierenden Seite sich den gewinnenden anschließen und die verlierende Anwälte oder Anwalt wird entlassen. Real Deal (2011)
Coach Marty Daniels is the second winningest coach in college football history and quickly closing in on Joe Paterno's all-time record for wins.Coach Marty Daniels ist der am zweit häufigsten gewinnende Coach in der College Football Geschichte und rückt schnell dem Rekord an Siegen von Joe Paterno näher. One Week (2011)
Harper Avery award-winning work, even though I can never win a Harper Avery.erwarten Sie, dass du Harper Avery Award gewinnende Arbeit leistet, auch wenn ich niemals einen Harper Avery gewinnen kann. One Step Too Far (2012)
Winning.Gewinnend! Splitsville (2012)
The rage lurking beneath that little boy grin... the winsome charm he uses to keep from being found out.Der Zorn hinter dem jungenhaften Grinsen, der gewinnende Charme, der ihm hilft, nicht entlarvt zu werden. Hitchcock (2012)
Look at that winning smile, those trusting eyes.Und schauen Sie sich das gewinnende Lächeln an, diese vertrauenserweckenden Augen. Chapter 1 (2013)
There's no substitution for a winning personality.- Es gibt keinen Ersatz für eine gewinnende Persönlichkeit. Get Drew (2013)
Oscar-winning songwriter,Oscar-gewinnenden Songwriter, The Interview (2014)
Now, you may find this hard to believe, given his winning personality, but the man actually has friends here.Du magst das vielleicht nicht glauben, aufgrund seiner gewinnenden Persönlichkeit, aber der Mann hat tatsächlich Freunde hier. The Warrior Class (2014)
Yes, her smile is rather winning.Sie hat ein überaus gewinnendes Lächeln. Magic in the Moonlight (2014)
Stealing souls is winning!Seelen stehlen ist gewinnend! Mother's Little Helper (2014)
You got a winning smile and a winsome way.Du hast ein gewinnendes Lächeln und eine charmante Art. Show Stoppers (2015)
It's elegant, dignified, and, above all, a trophy-winning performance.Es ist elegant, gediegen und vor allem... eine trophäengewinnende Leistung. Habe ich recht, Mutter? Habeas Corpse (2015)
With any luck, someone with a winning personality is out there getting murdered right now. Whoa.Mit ein bisschen Glück wird jetzt gerade jemand mit einer gewinnenden Persönlichkeit umgebracht. Grumpy Old Liv (2015)
A winning personality! You noticed!- Eine gewinnende Persönlichkeit. Mea Maxima Culpa (2017)
- Very winsome.- Sehr gewinnend. Slouch. Submit. (2017)
Your idiot butler probably has ten Oscar-winning ideas.Dein idiotischer Butler hat wahrscheinlich Oscar-gewinnende Ideen. The Wrath of Kuntar (2017)
Though the winning work, Drifting Emotions , has the word "emotions" in the title, there is no single emotional expression in it.Obwohl das gewinnende Werk Abweichende Emotionen das Wort "Emotionen" im Titel trägt, beinhaltet es keine einzige Emotion. Appeal (2017)
And what an engaging smile.Was hat sie für ein gewinnendes Lächeln. Bluebeard's Eighth Wife (1938)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gewinnend /gəvinənt/
   gaining; winning; yielding

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top