Search result for

get over

(45 entries)
(0.0695 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get over-, *get over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get over[PHRV] ข้าม, Syn. come over
get over[PHRV] เดินทางมาหา, See also: มาเยี่ยม, Syn. bring over
get over[PHRV] เป็นที่เข้าใจ, See also: เป็นที่ยอมรับ, Syn. come across
get over[PHRV] สิ้นสุด, See also: ยุติ (สิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ), ผ่านพ้น, Syn. be over, get through
get over[PHRV] ผ่านพ้น, See also: ยุติ, สิ้นสุด, Syn. finish with
get over[PHRV] เดินทางไกล, See also: ไปได้ไกล
get over[PHRV] ควบคุม (อารมณ์, ความยุ่งยาก ฯลฯ)
get over[PHRV] หายดี, See also: ฟื้นตัว, หายจาก, แข็งแรงขึ้น, Syn. recover from, recuperate from
get over[PHRV] กลับมามีความสุขหลังจากสูญเสียหรือเลิกกับ...
get over[PHRV] เชื่อถือ, See also: เชื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She'll get over it.เธอก็จะหยุดมัน Not Cancer (2008)
Why would it take anyone more than a few hours to get over misplacing a baby?มันทำให้คนบางคน\ ใช้เวลาไปหลายชั่วโมง กว่าจะจบ เรื่องที่ไม่ได้เด็กมาเลี้ยง The Itch (2008)
You, get over there.กลับไปหาพ่อไป! Baby and I (2008)
Philip, get over to the bank.ฟิลิป ไปที่ธนาคาร The Bank Job (2008)
Get over here.ไปเถอะ Heartbreak Library (2008)
Get over there!มานี่เลย .. Babylon A.D. (2008)
- Get over here!- มานี่ Babylon A.D. (2008)
Get over here.มานี่เลย My Sassy Girl (2008)
I must be hurt still. I think I'll never get over him.ชั้นคิดว่าคงไม่มีวันลืมเค้าได้ My Sassy Girl (2008)
Considering your temper... and you used to tell that you couldn't get over him.ชั้นเดาจากนิสัยของเธอ... อีกอย่าง... เธอเคยบอกว่าเธอไม่สามารถลืมเค้าได้ My Sassy Girl (2008)
Get over here.มานี่เร็ว The Other Boleyn Girl (2008)
Get over it, Trevor.ชั่งมันเถอะ เทรเวอร์ Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get overDid you get over the cold?
get overGet over here and be quick about it!
get overHe could get over every difficulty.
get overHe get over the shock of his father's death.
get overHe helped me to get over the difficulties.
get overHe that stays in the valley shall never get over the hill.
get overHe will never get over his huge business losses.
get overI believe you'll get over it soon.
get overI can't get over how different the weather is here.
get overI could get over the difficulty.
get overI do not think he will ever get over the loss of his wife.
get overI don't know why it took me so long get over my cold this time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้แล้วรู้รอด[V] get over, Example: เป้าหมายในการโจมตีครั้งนี้เพื่อบีบให้หน่วยทหารเสือออกจากที่ซ่อน เพราะจะได้สู้รบให้รู้แล้วรู้รอดกันเสียที, Thai definition: (ทำ) ให้จบสิ้นกันไป
เอาชนะคะคาน[V] get over, See also: try to win, Example: นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพยายามที่จะคิดค้น เอาชนะคะคานธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อเอามาเสริมในสิ่งที่ขาดหายไป, Thai definition: คัดค้าน เพื่อให้เอาชนะให้จงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over   FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
สร่าง[v.] (sāng) EN: recover ; be free of ; get over ; revive ; recuperate ; regain   FR: récupérer ; se remettre
ตัดใจ[v.] (tatjai) EN: make a decision against one's wish ; put sth out of one's mind ; get over sth ; drop   FR: refréner = réfréner ; contenir

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P) [Add to Longdo]
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across [Add to Longdo]
切り抜ける;切抜ける[きりぬける, kirinukeru] (v1,vt) to cut one's way through; to tide over; to struggle through; to get over [Add to Longdo]
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get over
   v 1: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100
      miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover},
      {cross}, {pass over}, {get over}, {get across}, {cut
      through}, {cut across}]
   2: to bring (a necessary but unpleasant task) to an end; "Let's
     get this job over with"; "It's a question of getting over an
     unpleasant task"
   3: improve in health; "He got well fast" [syn: {get well}, {get
     over}, {bounce back}] [ant: {get worse}, {relapse}]
   4: get on top of; deal with successfully; "He overcame his
     shyness" [syn: {overcome}, {get over}, {subdue}, {surmount},
     {master}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top