ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get even

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get even-, *get even*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get even[PHRV] แก้แค้น, See also: ล้างแค้น, ลงโทษตามความผิดที่กระทำ, Syn. get back, get back at, have back, pay back, revenge on
get even with[IDM] แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could get even with my sister.ข้าสามารถล้างแค้นน้องสาวข้าได้ Alice Through the Looking Glass (2016)
Then we'll get even bigger monies, Chappie.จากนั้นเราก็จะได้รับเงินที่ยิ่งใหญ่ Chappie Chappie (2015)
To see how it happens, we have to go even deeper, get even smaller.เพื่อดูว่ามันเกิดขึ้นเราต้องไปแม้ลึก ได้รับแม้จะมีขนาดเล็กลง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
To see what's going on in one of them, we'll have to get even smaller.เพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่ง ของพวกเขา เราจะต้องได้รับแม้จะ มีขนาดเล็กลง Some of the Things That Molecules Do (2014)
Come, American. Time to get even fatter.ชาวอเมริกัน ถึงเวลาขุนแล้ว The Interview (2014)
Do you want to see me get even madder?นายอยากเห็นฉันโกรธมากขึ้นใช่ไหม Episode #1.12 (2013)
You're just using me to get even with the Graysons?ไม่ คุณแค่ใช้ผม เพื่อที่จะแก้แค้นพวกเกรย์สันหรือ? Sacrifice (2013)
And I just think he was trying to get even with both of us.และฉันคิดว่าเขาพยายามเอาคืนเราทั้งคู่ The Good Shepherd (2012)
And he set all of this in motion so that Jackson could get even bigger and more powerful.แล้วเขาก็สร้างเรื่องพวกนี้เพื่อให้แจ็คสัน กลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ และมีกำลังมากกว่า Master Plan (2012)
When I do get you, I don't get even a little bit of sass coming my way.พอคุณรับสาย ผมก็ไม่ได้ยิน คุณพูดล้อเล่นกับผมซักครั้งเดียว Snake Eyes (2012)
- So, it's gonna get even a little more uncomfortable.even a little more uncomfortable. The Landlord (2012)
After that photograph came out today, we thought we'd get even more buzz if we changed the name of "The Serena" to "The Lola."หลังจากภาพถ่ายที่ออกมาวันนี้ เราคิดว่าเราได้รับข่าวโคมลอยมากขึ้น ถ้าพวกเราเปลี่ยนชื่อจาก "เซรีน่า" เป็น "โลล่า" It Girl, Interrupted (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get evenAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
get evenAs he played a dirty trick on me, I'll get even with him.
get evenI'll get even with you!
get evenI'll get even with you for this insult!
get evenI'll get even with you, if it takes me the rest of my life.
get evenI will get even with you some day.
get evenI will get even with you some day. Remember it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดบัญชี[V] revenge, See also: get even with, retaliate, Syn. ล้างแค้น, แก้แค้น, Example: งานนี้เขาจะต้องคิดบัญชีกับเพื่อนรักที่ทำเขาเสียเจ็บแสบเป็นแน่
แก้แค้น[V] revenge, See also: get even with, take vengeance on, avenge, vindicate, Syn. เอาคืน, ล้างแค้น, แก้เผ็ด, Example: เขาทำไปเพื่อแก้แค้นผู้ที่ฆ่าบิดาของเขา, Thai definition: ทำตอบบ้างให้หายแค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate   FR: venger ; se venger
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge   
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back   FR: se venger ; user de représailles
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle   

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い知らす[おもいしらす, omoishirasu] (v5s) (See 思い知らせる) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise [Add to Longdo]
思い知らせる;思いしらせる[おもいしらせる, omoishiraseru] (v1,vt) to teach somebody a lesson; to have a revenge on; to get even with; to make someone realize; to make someone realise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get even
   v 1: compensate; make the score equal [syn: {equalize},
      {equalise}, {get even}]
   2: take revenge or even out a score; "I cannot accept the defeat
     --I want to get even" [syn: {get even}, {get back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top