ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gesticulation

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gesticulation-, *gesticulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gesticulation[N] การแสดงท่าทาง, See also: การออกท่าออกทาง, การชี้มือชี้ไม้, การให้สัญญาณ, Syn. gesture, motion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gesticulationn. การแสดงลักษณะท่าทาง,การชี้มือชี้ไม้,การให้สัญญาณ., See also: gesticulative,gesticulatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gesticulation(n) การโบกไม้โบกมือ,การแสดงท่าทาง,การออกท่าทาง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gesticulation    (n) ʤˈɛstˌɪkjulˈɛɪʃən (jh e1 s t i2 k y u l ei1 sh @ n)
gesticulations    (n) ʤˈɛstˌɪkjulˈɛɪʃənz (jh e1 s t i2 k y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
身振り(P);身ぶり;身振(io)[みぶり, miburi] (n) gesture; gesticulation; motion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gesticulation \Ges*tic`u*la"tion\, n. [L. gesticulatio: cf. F.
   gesticulation.]
   1. The act of gesticulating, or making gestures to express
    passion or enforce sentiments.
    [1913 Webster]
 
   2. A gesture; a motion of the body or limbs in speaking, or
    in representing action or passion, and enforcing arguments
    and sentiments. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Antic tricks or motions. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gesticulation
   n 1: a deliberate and vigorous gesture or motion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top