Search result for

genetics

(48 entries)
(0.0508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genetics-, *genetics*, genetic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genetics[N] พันธุศาสตร์, See also: การให้กำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genetics(จะเนท'ทิคซฺ) n. พันธุศาสตร์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
genetics(n) พันธุศาสตร์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geneticsพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticsพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneticsพันธุศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geneticsพันธุศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geneticsพันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]
Geneticsกรรมพันธุ์, [การแพทย์]
Genetics Mappingการเขียนแผนที่โครโมโซม [การแพทย์]
Genetics, Behavioralพันธุศาสตร์พฤติกรรม [การแพทย์]
Genetics, Biochemicalพันธุศาสตร์ชีวเคมี [การแพทย์]
Genetics, Medicalพันธุศาสตร์การแพทย์ [TU Subject Heading]
Genetics, Medicalพันธุศาสตร์การแพทย์ [การแพทย์]
Genetics, Microbialพันธุศาสตร์จุลชีพ [การแพทย์]
Genetics, Molecularพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And this has nothing to do with her genitalia, and everything to do with your genetics.และเรื่องนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของเธอ และทุกๆอย่างที่ทำเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของคุณ Dying Changes Everything (2008)
The Amalgamated animal genetics lab.โครงการทดลองพันธุ์กรรมอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
Well, genetics is an extremely complex topic, Mr. Danko.อืมม พันธุกรรม เป็นประเด็นที่ซับซ้อนมาก คุณแดนโก้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
He was the only human who had ever... successfully been combined with alien genetics and remained alive.เขาเป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นทีประสบ ... ผลสำเร็จในการที่ยีนส์สามารถรวมตัวกับเอเลี่ยน และเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ District 9 (2009)
- That's genetics.- ผิดที่เกิดมาหล่อเหรอ Sex and the City 2 (2010)
Don't apologize, it's genetics.- อย่าซีเรียสน่า มันเรื่องปกติ The Next Three Days (2010)
Genetics really are amazing. You see the world with the same fierce theatricality as I do.พันธุกรรม ช่างมหัศจรรย์ คุณมองเห็นโลก เหมือนกับฉัน Theatricality (2010)
Jeff, how do you stay so fit? Uh, diet, exercise, genetics. sure, sure.ก็ควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย กรรมพันธุ์ โอเค สมมุติเรามีกล้องอัดคลิป The Science of Illusion (2010)
I know environment plays a bigger role than geneticsผมรู้ว่าสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักมากกว่าพันธุกรรม ...A Thousand Words (2010)
Well, sometimes it's genetics.- อาจจะเพราะพันธุกรรม Britney/Brittany (2010)
And genetics don't lie, even though some doctors who administer paternity tests do.การตรวจทาง พันธุศาสตร์ ไม่สามารถโกหกเราได้ แม้ว่า หมอ บางคนที่ แจ้งว่าใครเป็นพ่อ เป็นคนทำ The Undergraduates (2010)
The fact is there are a host of things that could have caused your husband's condition- smoking, genetics, acid reflux.ความจริงก็คือยังมีสิ่งอื่นๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยของสามีคุณ การสูบบุหรี่,พันธุกรรม,กรดไหลย้อน Your World to Take (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุศาสตร์[N] genetics, Example: นักวิชาการด้านพันธุศาสตร์ยอมรับแล้วว่า อาการบกพร่องของเด็กปัญญาอ่อนนั้นสามารถรักษาได้, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการเกิดจากยีนในโครโมโซม, การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีพีเจเนติกส์[n.] (īphījēnētik) EN: epigenetics   
พันธุศาสตร์[n.] (phanthusāt) EN: genetics   FR: génétique [f]
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ[n. exp.] (phanthusāt choēng parimān) EN: quantitative genetics   
พันธุศาสตร์ประชากร[n. exp.] (phanthusāt prachākøn) EN: population genetics   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENETICS    JH AH0 N EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genetics    (n) (jh i1 n e1 t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピジェネティクス[, epijieneteikusu] (n) epigenetics [Add to Longdo]
スプライシング[, supuraishingu] (n) splicing (genetics) [Add to Longdo]
遺伝学[いでんがく, idengaku] (n) genetics; study of heredity [Add to Longdo]
逆遺伝学[ぎゃくいでんがく, gyakuidengaku] (n) reverse genetics [Add to Longdo]
系統学[けいとうがく, keitougaku] (n) phylogenetics [Add to Longdo]
後成遺伝学[こうせいいでんがく, kouseiidengaku] (n) epigenetics [Add to Longdo]
細胞遺伝学[さいぼういでんがく, saibouidengaku] (n) cytogenetics [Add to Longdo]
集団遺伝学[しゅうだんいでんがく, shuudan'idengaku] (n) population genetics [Add to Longdo]
精神発達学[せいしんはったつがく, seishinhattatsugaku] (n) psychogenetics [Add to Longdo]
転座[てんざ, tenza] (n,vs) translocation (genetics) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因学[jī yīn xué, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics [Add to Longdo]
遗传学[yí chuán xué, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] genetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  genetics
      n 1: the branch of biology that studies heredity and variation
           in organisms [syn: {genetics}, {genetic science}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top