Search result for

geisha

(35 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geisha-, *geisha*
Possible hiragana form: げいしゃ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geisha[N] เกอิชา, See also: หญิงสาวญี่ปุ่นที่ขายบริการทางเพศ, โสเภณีญี่ปุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geisha(เก'ชะ) n. หญิงญี่ปุ่นที่มีอาชีพร้องเพลง เต้นรำและบริการผู้ชาย,หญิงเกอิชา

English-Thai: Nontri Dictionary
geisha(n) หญิงเกอิชา,นางบำเรอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geishasเกอิชา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I drink, and Gretchen's geisha.ผมเป็นนักดื่มเกรทเช่นเป็นเกอิชา The Ramen Girl (2008)
I'm not a geisha. I'm a goddess.ฉันไม่ใช่เกอิชา แค่คล้าย The Ramen Girl (2008)
He only came here because of his little Geisha girl.เขามาเนี่ยเพื่อมาหาสาวเกอิชาตัวน้อย Shanghai (2010)
- Bertie, I'm not a geisha girl. - Stop trying to be so bloody clever.พ่อครับ มีเรื่องอะไรกัน The King's Speech (2010)
Was it Pinkerton? The one that betrayed the geisha and got married.พิงเคอร์ตันใช่มั้ย คนที่หักหลังเกอิชาแล้วไปแต่งงานน่ะ A Thousand Days' Promise (2011)
A geisha?นางรำหรือ? You Take for Granted (2012)
Yes, memoirs of a lame geisha, because I occupy a certain place in the McKinley hierarchy, and you all occupy a different, lesser place in that hierarchy, and before exploding said hierarchy by jumping up and down on Oprah's couch,ใช่ การน่าอับอาบของกิเอชา ก็เพราะชั้นมีตำแหน่ง ที่แน่นอนในการจัดลำดับในแมคคินลี แล้วพวกนายก็มีตำแหน่งต่างกันที่ต้อยต่ำกว่า Love, Love, Love (2013)
Oh, my God, do not say "arrangement." I'm am not a geisha!พระเจ้าอย่าพูดว่าตกลง - ฉันไม่ใช่เกอิชา Urge (2016)
Somehow this geisha bot got past his encryption.หุ่นเกอิชาตัวนี้เจาะถอดรหัสเขาได้ Ghost in the Shell (2017)
Any more information about the ceased geisha bot?มีข้อมูลเรื่องหุ่นเกอิชาไหม Ghost in the Shell (2017)
The same as the geisha did to Osmond.เหมือนที่หุ่นเกอิชาทำออสมอนด์ Ghost in the Shell (2017)
If you hadn't riddled the geisha with bullets, this would be much easier.ถ้าคุณไม่ยิงเกอิชาจนพรุน งานคงง่ายขึ้นเยอะ Ghost in the Shell (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกอิชา[N] geisha, Example: เขามองหล่อนอย่างไม่อยากจะเชื่อ เพราะการแต่งกายและวางตัวของหญิงเหล่านั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นเกอิชาเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและวิชาชีพในการปรนนิบัติ, Notes: (ญี่ปุ่น)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEISHA    G EY1 SH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geisha    (n) (g ei1 sh @)
geishas    (n) (g ei1 sh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n,vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
一本[いっぽん, ippon] (n) (1) one long cylindrical thing; (2) one version; (3) (a) certain book; (4) (a) blow; (5) an experienced geisha; (P) [Add to Longdo]
羽織芸者[はおりげいしゃ, haorigeisha] (n) (col) (See 辰巳芸者) geisha from the Fukagawa red light district in Edo (Edo period) [Add to Longdo]
下地っ子[したじっこ, shitajikko] (n) young boy or girl being trained as a geisha or as a kabuki actor [Add to Longdo]
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
花街;花町[かがい(花街);はなまち, kagai ( hana machi ); hanamachi] (n) red-light district; prostitution quarter; geisha quarter [Add to Longdo]
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺伎[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] geisha [Add to Longdo]
艺妓[yì jì, ㄧˋ ㄐㄧˋ, / ] geisha (Japanese female entertainer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 geisha \gei"sha\ (g[=a]"sh[.a]), n.; pl. {geisha}
   (g[=a]"sh[.a]), {Geishas} (g[=a]"sh[.a]z). [Jap., art
   person.]
   A Japanese singing and dancing girl, trained to provide
   entertainment and company for a man or group of men.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geisha
   n 1: a Japanese woman trained to entertain men with conversation
      and singing and dancing [syn: {geisha}, {geisha girl}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 geisha [gɛi˘ʃa]
   geisha
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top