ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gateway

G EY1 T W EY2   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gateway-, *gateway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gateway[N] ทางเข้าออก, See also: ประตูเข้าออก, ประตู, Syn. door, entrance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gateway(เกท'เวย์) n.ทางผ่าน,ทางเข้า,วิธีการ, Syn. entrance ประตูสัญญาณหมายถึง ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน (ตระกูลพีซี, ตระกูลแมคอินทอช ฯ) ในกรณีที่ต้องการแยกเครือข่ายทั้งสองออกจากกัน ก็ เพียงแต่ปิดสวิตช์ตัวประตูสัญญาณนี้เสียเท่านั้นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
gateway(n) ทางเข้าออก,ทางผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gatewayเกตเวย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gatewayเกตเวย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gatewayเกตเวย์ อุปกรณ์สำหรับเืชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน
ประตูทางออกในการสื่อสารข้อมูลระหว่างที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away.มันจะกระโดดจากอีกที่นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในจักรวาล Event Horizon (1997)
And that's what the gateway does. It folds space.ซึ่งประตูมิติสร้างให้ได้ด้วยการพับอวกาศ Event Horizon (1997)
When the spacecraft passes through the gateway, space returns to normal.และเมื่อยานผ่านไป อวกาศก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิม Event Horizon (1997)
They had the go-ahead to use the gravity drive to open the gateway to Proxima Centauri and then, they just disappeared.พวกขับเคลื่อนเครื่องปั่นแรงดึงดูด แล้วมุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้ Event Horizon (1997)
I'm telling you, I saw it. Mr. Cooper, it would mean the gateway was open.-นั้นแสดงว่าประตูมิติถูกเปิดออก Event Horizon (1997)
The gateway was open. - The gateway couldn't be open because the gravity drive wasn't activated.-แล้วมันจะเปิดได้ไง ถ้าไม่สั่งเดินเครื่อง Event Horizon (1997)
This is the gateway.นี่คือประตูมิติ Event Horizon (1997)
So, if Mr. Justin was sucked through your gateway, he could've gone wherever the Event Horizon's been.ถ้าจัสติน ถูกดูดเข้าไปไในประตูนั้น เขาก็ได้ไปในที่ ที่อีเวนฮอร์ไรซั่นได้ไป Event Horizon (1997)
Theoretically, yes. But as I told you before, - the gateway can't just open by itself.ในทางทฤษฎีนะใช่ แต่ประตูจะเปิดออกเองไม่ได้ Event Horizon (1997)
- Yes, sir. - Captain, there's no danger. The gateway's contained behind three magnetic fields.มันไม่อันตรายหรอก ผมรับรองว่าปลอดภัย Event Horizon (1997)
...and we're preparing to engage the gravity drive, and open the gateway to Proxima Centauri.กำลังจะเปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูดและเปิดประตูมิติ Event Horizon (1997)
You said the ship's drive creates a gateway.-คุณบอกว่ามันสร้างประตูทะลุมิติไปได้ Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatewayA car was blocking the gateway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเข้าออก[N] doorway, See also: gateway, Example: ยามตรวจรถตรงทางเข้าออกของบริษัท, Count unit: ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประตู[n.] (pratū) EN: door ; gate ; gateway   FR: porte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GATEWAY    G EY1 T W EY2
GATEWAYS    G EY1 T W EY2 Z
GATEWAY'S    G EY1 T W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gateway    (n) gˈɛɪtwɛɪ (g ei1 t w ei)
gateways    (n) gˈɛɪtwɛɪz (g ei1 t w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出入口[chū rù kǒu, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] gateway, #24,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfahrt {f} | Ausfahrten {pl}; Einfahrten {pl}gateway | gateways [Add to Longdo]
Einstiegsdroge {f}gateway drug [Add to Longdo]
Gateway {n} [comp.]gateway [Add to Longdo]
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
ゲートウェー[, ge-toue-] (n) {comp} gateway [Add to Longdo]
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] (n) {comp} gateway switch [Add to Longdo]
ゲートウェイ[, ge-touei] (n) {comp} gateway [Add to Longdo]
ゲートウェイサービス[, ge-toueisa-bisu] (n) {comp} gateway service [Add to Longdo]
ゲートウエー[, ge-toue-] (n) gateway [Add to Longdo]
デフォルトゲートウェイ[, deforutoge-touei] (n) {comp} default gateway [Add to Longdo]
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP [Add to Longdo]
関門[かんもん, kanmon] (n) barrier; gateway; (P) [Add to Longdo]
出口[でぐち, deguchi] (n) exit; gateway; way out; outlet; leak; vent; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゲートウェー[げーとうえー, ge-toue-] gateway [Add to Longdo]
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch [Add to Longdo]
ゲートウェイ[げーとうえい, ge-touei] gateway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gateway \Gate"way`\ (g[=a]t"w[=a]`), n.
   A passage through a fence or wall; a gate; also, a frame,
   arch, etc., in which a gate in hung, or a structure at an
   entrance or gate designed for ornament or defense.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gateway
   n 1: an entrance that can be closed by a gate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top