ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gastronome

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gastronome-, *gastronome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gastronome[N] นักกิน, See also: นักชิมอาหาร, ผู้พิถีพิถันในการกิน, Syn. gourmet, epicure

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガストロノーム[, gasutorono-mu] (n) gastronome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gastronome \Gas"tro*nome\, Gastronomer \Gas*tron"o*mer\, n. [F.
   gastronome, fr. Gr. ?, ?, stomach + ? law, ? to distribute.]
   One fond of good living; an epicure. --Sir W. Scott.
   Gastronomic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gastronome
   n 1: a person devoted to refined sensuous enjoyment (especially
      good food and drink) [syn: {epicure}, {gourmet},
      {gastronome}, {bon vivant}, {epicurean}, {foodie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top