ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gambling

G AE1 M B AH0 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambling-, *gambling*, gambl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambling(n) การพนัน, Syn. betting, staking, gaming
gambling den(n) บ่อนการพนัน, See also: บ่อน, Syn. gaming-house

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambling placeสถานการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gambling; gamingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gambling ; Bettingการพนัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we're just gambling on probabilities.But we're just gambling on probabilities. 12 Angry Men (1957)
It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church.It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church. The Godfather (1972)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
And I'm not gambling with my daughter's life!ฉันไม่เอาชีวิตลูกฉันมาเสี่ยงด้วยหรอก! Night of the Living Dead (1990)
Gambling with the fate of the human race.การเล่นการพนันกับชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ The Russia House (1990)
It appears that Hindley mortgaged the property to cover his gambling debts.ดูเหมือนว่า ฮินด์ลีย์จะจำนอง ที่ดินเพื่อ ไปจ่ายปัญหาหนี้พนัน Wuthering Heights (1992)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
They were always away... skiing in Saint Moritz, gambling in Monte Carlo... safariing in darkest Africa.พวกเขาไม่อยู่เสมอ เล่นสกีที่สวิส เข้าบ่อนมอนทิคาโล... ...หรือไม่ก็ท่องป่าดงดิบแอฟริกา Jumanji (1995)
Her husband started gambling again.ก็สามีเธอเริ่มจะติดการพนันอีกแล้ว Christmas in August (1998)
Gambling is like playing Mah Jongg with blank tiles.การพนันก็เหมือนกับการเล่นหม่าจงบนกระเบื้องที่ว่างเปล่า Mulan 2: The Final War (2004)
Gambling their sacrifice by wandering the castle unprotected...เธอกลับเล่นกับความเสียสละนั้น .. ออกเดินทั่วปราสาท Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gamblingBoth my father and my brother are fond of gambling.
gambling"Buy a lottery ticket or something?" "Well, I don't think I've got much luck with gambling."
gamblingGambling brought about his failure.
gamblingGambling brought about his ruin.
gamblingGambling was by no means his only source of income.
gamblingHe ate up his fortune by gambling.
gamblingHe consumed his fortune gambling.
gamblingHe is mad on gambling.
gamblingHe wasted his time on gambling at the horse races.
gamblingI'm not cut out for gambling. Maybe I'm just unlucky, but working for my pay is more of a sure thing.
gamblingIt was gambling that brought about him ruin.
gamblingIt was gambling that brought about his ruin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการพนัน(n) gambling table, Example: เขาเป็นเจ้าพ่อในวงการพนันที่มีอิทธิพลมาก, Thai Definition: กลุ่มคนที่เล่นการพนัน
เดิมพัน(n) wager, See also: gambling, stake, bet, Syn. การพนัน, Example: การแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันไว้สูงมาก, Thai Definition: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนัน
ถั่ว(n) gambling game, Syn. โปกำ, Example: รัชกาลที่ 6 ทรงห้ามเล่นถั่วเล่นโป, Thai Definition: ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ถ้วยครอบเบี้ย โดยมากใช้เบี้ยจั่น เมล็ดมะขาม หรือเมล็ดละหุ่ง เป็นต้น แล้วแจงคะแนนทีละ 4
ถุงเค้า(n) gambling investor, Thai Definition: ผู้ถือต้นทุนในการพนัน
กำตัด(n) gambling game without a banker, See also: a kind of game, Example: พวกเขากำลังเล่นกำตัด, Thai Definition: การพนันชนิดหนึ่ง ลักษณะเหมือนกำถั่ว ใช้กำเบี้ย ต่างคนต่างถือแต้ม ไม่มีเจ้ามือ กำแล้วจะเติมหรือชักออกก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อน[bǿn] (n) EN: gambling house ; casino  FR: maison de jeu [ f ] ; tripot [ m ]
เดิมพัน[doēmphan] (n) EN: wager ; gambling ; stake ; bet  FR: mise [ f ] ; enjeu [ m ]
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [ m ]
การพนัน[kān phanan] (n) EN: gambling  FR: pari [ m ]
มือขึ้น[meūkheun] (v) EN: be in luck ; hold a good hand ; gain advantage from every side ; be lucky in gambling ; have a run of luck  FR: avoir la main heureuse ; être chanceux
หนี้พนัน[nī phanan] (n, exp) EN: gambling debts  FR: dette de jeu [ f ]
โรงบ่อน[rōng bǿn] (n, exp) EN: gambling house ; casino
ถั่ว[thūa] (n) EN: gambling game played with cowries  FR: [ sorte de jeu ]
ตีตบ่อน[tit bǿn] (v, exp) EN: set up a gambling place
ต๋ง[tong] (n) EN: percentage of winnings in gambling

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GAMBLING G AE1 M B AH0 L IH0 NG
GAMBLING G AE1 M B L IH0 NG
GAMBLING'S G AE1 M B L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambling (v) gˈæmblɪŋ (g a1 m b l i ng)
gambling-den (n) gˈæmblɪŋ-dɛn (g a1 m b l i ng - d e n)
gambling-dens (n) gˈæmblɪŋ-dɛnz (g a1 m b l i ng - d e n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pú, ㄆㄨˊ, ] gambling-game; sedges #763,334 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielhölle { f } | Spielhöllen { pl }gambling house; gambling den | gambling houses [Add to Longdo]
Spielsaal { m }; Spielsalon { m }gambling room; gaming room [Add to Longdo]
Spielschuld { f } | Spielschulden { pl }gambling debt | gambling debts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P) #3,751 [Add to Longdo]
旅人[たびにん, tabinin] (n) (See 旅人・たびびと) nomad; person who goes from place to place, gambling, etc.; pilgrim #8,842 [Add to Longdo]
賭け(P);賭[かけ, kake] (n, vs) (賭けする should be 賭けをする or 賭する(とする)) (See 賭する・とする) betting; gambling; a gamble; (P) #9,366 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b, vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P) #13,143 [Add to Longdo]
賭博[とばく, tobaku] (n, vs) gambling #13,384 [Add to Longdo]
ギャンブル[gyanburu] (n) gambling; (P) #15,259 [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
インターネットギャンブル[inta-nettogyanburu] (n) Internet gambling [Add to Longdo]
オイチョカブ[oichokabu] (n) oicho-kabu (traditional Japanese gambling card game) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamble \Gam"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Gambled}; p. pr. & vb. n.
   {Gambling}.] [Dim. of game. See 2d {Game}.]
   To play or game for money or other stake.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gambling \gambling\ n. [p. pr. of {gamble}.]
   the act of playing for stakes in the hope of winning
   (including the payment of a price for a chance to win a
   prize); as, his gambling cost him a fortune.
 
   Syn: gaming, play.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gambling
   n 1: the act of playing for stakes in the hope of winning
      (including the payment of a price for a chance to win a
      prize); "his gambling cost him a fortune"; "there was heavy
      play at the blackjack table" [syn: {gambling}, {gaming},
      {play}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top