ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gallantly

G AE1 L AH0 N T L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallantly-, *gallantly*, gallant
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brian is a cowardly degenerate who gallantly seeks to place the blame on sweet Elizabethไบรอันมันขี้ขลาดลงเรื่อย ๆ แต่ก็กล้าพอที่จะลงโทษ หวานใจตัวเอง เอลิซาเบธ Bobby Z (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLANTLY G AE1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gallantly (a) gˈæləntliː (g a1 l @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gallantly \Gal*lant"ly\, adv.
   In a polite or courtly manner; like a gallant or wooer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gallantly \Gal"lant*ly\, adv.
   In a gallant manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gallantly
   adv 1: in a gallant manner; "he gallantly offered to take her
       home" [syn: {gallantly}, {chivalrously}] [ant:
       {unchivalrously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top