ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

galipot

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galipot-, *galipot*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา galipot มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *galipot*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galipot[N] ยางสน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galipotn. ยางสนชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That Galipotan freighter that was scheduled to be here at 0700 still hasn't arrived.Der galipotanische Frachter, der heute früh um 7 Uhr hätte eintreffen sollen, ist immer noch nicht da. The Wire (1994)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galipot \Gal"i*pot\, n. [F. galipot; cf. OF. garipot the wild
   pine or pitch tree.]
   An impure resin of turpentine, hardened on the outside of
   pine trees by the spontaneous evaporation of its essential
   oil. When purified, it is called yellow pitch, white pitch,
   or Burgundy pitch.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barras \Bar"ras\, n. [F.]
   A resin, called also {galipot}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top