Search result for

funding

(28 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funding-, *funding*, fund
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
funding๑. การจัดหาเงินทุน๒. การแปลงหนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aren't you in desperate need to raise your political funding?พี่อยู่ในฐานะที่สิ้นหวัง ขนาดต้อง หาเงินเพิ่ม เพื่อเงินทุนเพื่อการเมือง, หรือ? Episode #1.5 (2008)
This is the funding for the construction of the union welfare building.นี่.. เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการก่อสร้าง ตึกสวัสดิภาพของสหภาพแรงงานฯ Episode #1.5 (2008)
There's a rumor that President Oh is funding the opposition party's news agency.มีข่าวลือว่า ประธานโอ ให้เงินทุนกับสำนักข่าวฝ่ายตรงข้าม Episode #1.5 (2008)
Now you're giving them a decent life. It'd be a shame if the funding dried up.ตอนนี้คุณกำลังมอบชีวิตที่เหมาะสมแก่พวกเขา มันคงน่าเศร้าถ้าเงินทุนถูกตัดไป 24: Redemption (2008)
That the revenue that produces... is responsible for funding our entire prison system... keeping the bad guys behind bars.และรายได้ที่ได้จากเกมนี้... จะมาช่วยเสริมสร้างระบบ ความปลอดภัยของคุก... ไม่ให้นักโทษแหกคุกได้ Gamer (2009)
But at MARS Industries, and with the help of a little NATO funding, we discovered how to program them to do almost anything.แต่ที่มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และด้วยเงินสนับสนุนน้อยนิดของนาโต้ เราค้นพบวิธีควบคุมให้มันทำได้เกือบทุกอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
To the White House this morning to double our funding.จากทำเนียบขาว ให้เพิ่มเงินทุนของเราเป็นสองเท่า Chapter Three 'Building 26' (2009)
The reason I've asked for such a large funding increase is to reinforce the facility so I can deal with these prisoners.เหตุผลที่ผมขอทุนไปมากขนาดนั้น ก็เพื่อเอามาเสริมเรื่องต่างๆ จะได้ใช้รับมือกับนักโทษได้ Chapter Three 'Building 26' (2009)
That's why we need better funding.ผมถึงได้บอกว่าต้องการเงินทุนเพิ่ม Chapter Three 'Building 26' (2009)
Funding?เงินทุน? Chapter Three 'Building 26' (2009)
You'll have all the funding you need.คุณจะได้เงินทุนเท่าที่คุณต้องการ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Bryden University has been funding some studies on prion diseases.มหาวิทยาลัยไบรเดนได้ทุนทำการวิจัย เรื่องโรคตัวนี้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fundingThe industry is heavily dependent on government funding.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้เงินทุน[n. exp.] (kān hai ngoenthun) EN: funding   
การระดมทุน[n. exp.] (kān radom thun) EN: fundraising ; funding   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUNDING    F AH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funding    (v) (f uh1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
県費[けんぴ;けんひ, kenpi ; kenhi] (n) prefectural expense; prefectural funding [Add to Longdo]
資金計画[しきんけいかく, shikinkeikaku] (n) financing plan; funding plan; cash planning [Add to Longdo]
資金手当[しきんてあて, shikinteate] (n) (See 資金) funding (something); financing (something); making money available [Add to Longdo]
資金面[しきんめん, shikinmen] (exp) financials; on the funding (capital) side [Add to Longdo]
借り換え[かりかえ, karikae] (n) conversion; refunding; renewal [Add to Longdo]
政府出資[せいふしゅっし, seifushusshi] (n,adj-no) government funding; government-financed [Add to Longdo]
追加融資[ついかゆうし, tsuikayuushi] (n) additional finance; additional funding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funding \Fund"ing\, a.
   1. Providing a fund for the payment of the interest or
    principal of a debt.
    [1913 Webster]
 
   2. Investing in the public funds.
    [1913 Webster]
 
   {Funding system}, a system or scheme of finance or revenue by
    which provision is made for paying the interest or
    principal of a public debt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fund \Fund\, v. t. [imp. & p. p. {Funded}; p. pr. & vb. n.
   {Funding}.]
   1. To provide and appropriate a fund or permanent revenue for
    the payment of the interest of; to make permanent
    provision of resources (as by a pledge of revenue from
    customs) for discharging the interest of or principal of;
    as, to fund government notes.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in a fund, as money.
    [1913 Webster]
 
   3. To put into the form of bonds or stocks bearing regular
    interest; as, to fund the floating debt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funding
   n 1: financial resources provided to make some project possible;
      "the foundation provided support for the experiment" [syn:
      {support}, {financial support}, {funding}, {backing},
      {financial backing}]
   2: the act of financing [syn: {financing}, {funding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top