ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuck

F AH1 K   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuck-, *fuck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuck[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ
fuck[SL] คำอุทานแสดงความแปลกใจ
fuck[SL] ร่วมเพศ, See also: มีเพศสัมพันธ์
fuck[SL] พังทลาย
fuck[SL] คู่ควง
fuck[SL] คนที่โหดร้าย, See also: คนที่น่ารังเกียจ
fuck[SL] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ
fuck me[SL] ที่เชิญชวนทางเพศ
fuck me[SL] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
fuck up[PHRV] ทำให้ยุ่งเหยิง (คำต้องห้าม), Syn. mess up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fuck (n vi vt ) คำหยาบคำด่า(ค ว ย)
fuck off (phrase vulgar ) ออกไป, ไปไกลๆ (หยาบคาย, โปรดระวังการใช้งาน)
See also: S. clear off,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fuck!อะไรวะ! The Lawnmower Man (1992)
- Fuck!- FuckPulp Fiction (1994)
Fuck.โธ่เว้ย American History X (1998)
Fuck.ให้ตาย Crash (2004)
Fuck me?บ้า? Crash (2004)
- Fuck!- กรรม Crank (2006)
Fuck.บ้า Numb (2007)
Fuck.บ้าชิบ Saw V (2008)
Fuck!เชี่ย Death Race (2008)
- Fuck.- แม่ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Fuck.เชี่ยเอ๊ย Wanted (2008)
Fuck off!แม่ง ! District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuckFuck you!
fuckShe needed fuckin' words of love.
fuckThe world owes me, so fuck you!
fuckOur fuckin' livin' hell!
fuckSo fuck'in what.
fuckYou mean you're short on fuck-buddies?
fuckEven if we don't get lucky on the first try we can just keep fucking till I get pregnant. [XXX]
fuckWhat the fuck are you up to taking advantage of his proximity to cling to him like a wet T-shirt?!
fuckI'm surrounded by fuckwits!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck-buddy ; playmate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUCK    F AH1 K
FUCKS    F AH1 K S
FUCKED    F AH1 K T
FUCKING    F AH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuck    (v) fˈʌk (f uh1 k)
fucks    (v) fˈʌks (f uh1 k s)
fucked    (v) fˈʌkt (f uh1 k t)
fucker    (n) fˈʌkər (f uh1 k @ r)
fuckers    (n) fˈʌkəz (f uh1 k @ z)
fucking    (v) fˈʌkɪŋ (f uh1 k i ng)
fuck-all    (n) fˈʌk-ˈɔːl (f uh1 k - oo1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verpiss dich!Fuck off! [Add to Longdo]
Weiß der Henker!Fuck knows! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[, zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
ふざけんなよ[, fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
ハメ[, hame] (n,vs) (vulg) (See はめる・2) fucking; screwing; having sex [Add to Longdo]
ハメハメ;はめはめ[, hamehame ; hamehame] (n,vs) (vulg) (See ハメ) fucking; screwing; having sex [Add to Longdo]
パイ擦り;パイ刷り(iK)[パイずり, pai zuri] (n) (col) (vulg) (uk) breast fucking; ejaculation between or on breasts; titty fuck [Add to Longdo]
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]
ファック[, fakku] (n,vs) (X) (col) fuck; (P) [Add to Longdo]
ファックユー[, fakkuyu-] (int) (vulg) (col) fuck you [Add to Longdo]
フィストファック[, fisutofakku] (n) fist-fucking (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ n.
   A slang term for sexual intercourse. [vulgar slang]
 
   Syn: fucking, screw, screwing, ass, piece of ass, roll in the
     hay, shag.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fuck \fuck\ v. t. & i.
   to have sexual intercourse (with). [vulgar slang]
 
   Syn: love, make love, sleep with, get laid, have sex, know,
     do it, be intimate, have intercourse, have it away, have
     it off, screw, jazz, eff, have, hump, lie with, bed,
     have a go at it, get it on, bonk.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuck
   n 1: slang for sexual intercourse [syn: {fuck}, {fucking},
      {screw}, {screwing}, {ass}, {nooky}, {nookie}, {piece of
      ass}, {piece of tail}, {roll in the hay}, {shag}, {shtup}]
   v 1: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
      everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
      intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in
      the hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with},
      {get laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate},
      {have intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw},
      {fuck}, {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a
      go at it}, {bang}, {get it on}, {bonk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top