ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frock

F R AA1 K   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frock-, *frock*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
defrock(ดิฟรอค') vt.,ดูunfrock
unfrock(อันฟรอค') vt. ถอดจีวรออก,ปลดจากตำแหน่งทางศาสนา,สึกจากพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
Oh. What have you got that silly frock on for?ต่อกรกับบาป โลกใบนี้และเหล่าปีศาจ ทำไมเธอถึงต้องใส่ ชุดแบบนั้นด้วย Wuthering Heights (1992)
I look better in frock.แต่ผมว่า ดูดีกว่าใส่เสื้อคลุมนะ Love So Divine (2004)
I thank you for having graced me with this frock.ผมอยากขอบคุณที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่า เมื่อสวมใส่เสื้อคลุมนี้ Love So Divine (2004)
So you thought I might wear some holly hobbie frock made by anงั้นเธอคงคิดว่าฉันจะใส่ชุดเด็กเล่น ที่ตัดโดยเด็กฝึกงาน Summer Kind of Wonderful (2008)
- To put on her party frock.-ไปแต่งชุดงานเฉลิมฉลอง Inkheart (2008)
Let's rock out with our frocks out. ♪ Pleasure--ลุยกันเลย ยินดีครับ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
What about Cock Frock?สิ่งที่เกี่ยวกับไก่คลุม? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Cock Frock?ไก่คลุม? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You should change that frock. Things are gonna get dirt-ayy.เธอก็น่าจะเปลี่ยนชุดนั่นซะด้วยนะ เดี๋ยวมันจะสกปรกซะ Hail, Hale (2013)
That one, before the pink frock coat with the thorns.รูปก่อนเสื้อโค้ทแฉกๆ สีชมพู Split (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
FROCK    F R AA1 K
FROCKS    F R AA1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frock    (n) frˈɒk (f r o1 k)
frocks    (n) frˈɒks (f r o1 k s)
frock-coat    (n) frˈɒk-kout (f r o1 k - k ou t)
frock-coats    (n) frˈɒk-kouts (f r o1 k - k ou t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehrock {m}frock coat [Add to Longdo]
Kutte {f} | Kutten {pl}frock | frocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
フロックコート[, furokkuko-to] (n) frock coat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frock \Frock\ (fr[o^]k), n. [F. froc a monk's cowl, coat,
   garment, LL. frocus, froccus, flocus, floccus, fr. L. floccus
   a flock of wool; hence orig., a flocky cloth or garment; cf.
   L. flaccus flabby, E. flaccid.]
   1. A loose outer garment; especially, a gown forming a part
    of European modern costume for women and children; also, a
    coarse shirtlike garment worn by some workmen over their
    other clothes; a smock frock; as, a marketman's frock.
    [1913 Webster]
 
   2. A coarse gown worn by monks or friars, and supposed to
    take the place of all, or nearly all, other garments. It
    has a hood which can be drawn over the head at pleasure,
    and is girded by a cord.
    [1913 Webster]
 
   {Frock coat}, a body coat for men, usually double-breasted,
    the skirts not being in one piece with the body, but sewed
    on so as to be somewhat full.
 
   {Smock frock}. See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frock \Frock\, v. t.
   1. To clothe in a frock.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a monk of. Cf. {Unfrock}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frock
   n 1: a habit worn by clerics
   2: a one-piece garment for a woman; has skirt and bodice [syn:
     {dress}, {frock}]
   v 1: put a frock on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top