Search result for

forgiving

(25 entries)
(0.9306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgiving-, *forgiving*, forgiv
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgiving    [ADJ] ซึ่งให้อภัย, See also: ซึ่งยกโทษให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forgiving(ฟอร์กิฟ 'วิง) adj. ซึ่งยกโทษให้,ซึ่งเป็นการยกโทษ,เมตตา,กรุณา., See also: forgivingly adv. forgivingness n., Syn. merciful
unforgiving(อันเฟอะกิฟ'วิง) adj. ไม่อภัย,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uncle Chaeng, please be forgiving.ลุงเซ็ง, กรุณายกโทษให้ด้วย Episode #1.5 (2008)
Got to be forgiving. I work right there.รอการขอรับการให้อภัย.ฉันทำงานอยู่ตรงโน้น Doubt (2008)
I'm a forgiving man, Marika.ผมให้อภัยคุณ มาริก้า Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Hey, I can't be nice, forgiving and sober all at the same time.เฮ่ ฉันไม่ทำเป็นดี ยกโทษให้ และไม่เมาเหมือนกันทุกครั้งนะ Connect! Connect! (2009)
"And be kind to one another, tenderhearted, forgiving each other, just as God in Christ forgave you.""โปรดจงเมตตาและจงเห็นอกเห็นใจผู้อื่น, ยกโทษให้แก่กันและกัน ดังที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่าน" Killing Your Number (2009)
I'm having a hard time forgiving and forgetting here.กำลังมีช่วงเวลาอันยากลำบาก ที่จะให้อภัย หรือลืมๆมันไปซะ Sympathy for the Devil (2009)
I'm sorry. I just thought you were A little bit more forgiving than that.โทษนะ ฉันนึกว่าเธอจะให้โอกาสเขาได้มากกว่านั้น The Freshmen (2009)
mary falkner's speech forgiving the v's for the death of her husband for the death of her husband combined with anna's response to an assassination attempt at the peace ambassador center has resulted in an outpouring of new support for the visitors.การแถลงข่าวของแมรี่ ฟอล์คเลอร์ กล่าวให้อภัยกับทาง V ในการทำให้สามีของเธอตายไป สำหรับการตายของสามีเธอ รวมกับท่าทีของแอนนา ที่แสดงออกมา และอีกข่าวหนึ่งคือ การพยายามเข้าลอบสังหาร ภายในศูนย์ฑูตสันติภาพ A Bright New Day (2009)
Without forgiving me, and bringing feelings of hate together with you in death.แต่คุณตาย ... โดยไม่ต้องยกโทษให้ฉัน Postman to Heaven (2009)
I don't know how to start forgiving you.ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มยกโทษคุณให้ยังไง Night on the Sun (2010)
You can start forgiving me, and I'll start forgiving you.คุณควรเรื่มหัดยกโทษให้ฉัน และฉันจะเริ่มหัดยกโทษให้คุณ You Gotta Get a Gimmick (2010)
She's finally getting some sympathy, so she's in a forgiving mood.หล่อนได้รับความสงสาร เลยให้อภัยเรา Bad Reputation (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอภัย    [N] forgiving, See also: pardon, excusing, Syn. การให้อภัย, การยกโทษ, การอโหสิ, Thai definition: ยกโทษให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGIVING    F ER0 G IH1 V IH0 NG
FORGIVING    F AO0 R G IH1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgiving    (v) (f @1 g i1 v i ng)
forgivingly    (a) (f @1 g i1 v i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャラ;ちゃら[, chara ; chara] (n) (col) forgiving a debt; getting even [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forgive \For*give"\, v. t. [imp. {Forgave}; p. p. {Forgiven}; p.
   pr. & vb. n. {Forgiving}] [OE. forgiven, foryiven, foryeven,
   AS. forgiefan, forgifan; perh. for- + giefan, gifan to give;
   cf. D. vergeven, G. vergeben, Icel. fyrirgefa, Sw. f?rgifva,
   Goth. fragiban to give, grant. See {For-}, and {Give}, v. t.]
   1. To give wholly; to make over without reservation; to
    resign.
    [1913 Webster]
 
       To them that list the world's gay shows I leave,
       And to great ones such folly do forgive. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up resentment or claim to requital on account of
    (an offense or wrong); to remit the penalty of; to pardon;
    -- said in reference to the act forgiven.
    [1913 Webster]
 
       And their sins should be forgiven them. --Mark iv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       He forgive injures so readily that he might be said
       to invite them.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To cease to feel resentment against, on account of wrong
    committed; to give up claim to requital from or
    retribution upon (an offender); to absolve; to pardon; --
    said of the person offending.
    [1913 Webster]
 
       Father, forgive them; for they know not what they
       do.                  --Luke xxiii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       I as free forgive you, as I would be fforgiven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes both the person and the offense follow as
      objects of the verb, sometimes one and sometimes the
      other being the indirect object. "Forgive us our debts
      as we forgive our debtors." --Matt. vi. 12. "Be of good
      cheer; thy sins be forgiven thee." --Matt. ix. 2.
 
   Syn: See {excuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forgiving \For*giv"ing\, a.
   Disposed to forgive; inclined to overlook offenses; mild;
   merciful; compassionate; placable; as, a forgiving temper. --
   {For*giv"ing*ly}, adv. -- {For*giv"ing*ness}, n. --J. C.
   Shairp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgiving
   adj 1: inclined or able to forgive and show mercy; "a kindly
       forgiving nature"; "a forgiving embrace to the naughty
       child" [ant: {unforgiving}]
   2: providing absolution [syn: {absolvitory}, {exonerative},
     {forgiving}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top