ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forensic

F ER0 EH1 N S IH0 K   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forensic-, *forensic*
English-Thai: Longdo Dictionary
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forensic[ADJ] เกี่ยวกับการโต้แย้งถกเถียง, See also: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการอภิปราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence

English-Thai: Nontri Dictionary
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forensic medicine; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forensic accountingการบัญชีนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Chemistryนิติเคมี [การแพทย์]
Forensic dentistryนิติทันตวิทยา [TU Subject Heading]
Forensic Dentistryนิติทันตแพทย์ศาสตร์,นิติทันตศาสตร์ [การแพทย์]
Forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Medicineนิติเวชศาสตร์วิทยา,นิติเวชศาสตร์,การชันสูตรพลิกศพ [การแพทย์]
Forensic pathologyนิติพยาธิวิทยา [TU Subject Heading]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Forensic Psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not a forensic expert!ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช! Clue (1985)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
This isn't an official Forensic Services report.นี่มันไม่ใช่รายงานฉบับจริง Basic Instinct (1992)
- Forensics say a 100 percent positive id.แผนกชันสูตรชัวร์100 % The Bodyguard (1992)
Thank you for that fine forensic analysis, Mr. Bodine.ขอบคุณที่ทำภาพสวยๆ ให้เห็น Titanic (1997)
The body of the terrorist is being delivered to the armed forces institute of pathology where FBI forensic experts will endeavor to identify it.ศพของผู้ก่อการร้าย จะถูกส่งไปยังศูนย์วิจัย ของกองทัพ ที่ซึ่ง หน่วยพิสูจน์หลักฐานของ FBI ทำการตรวจสอบต่อไป Yankee White (2003)
Is it true? He deleted 10 years' worth of forensic files?เป็นความจริงใช่ไหม เขาลบไฟล์ข้อมูลทางนิติเวชที่เก็บข้อมูลสำคัญไว้ตั้ง 10 ปี Mr. Monk Gets Fired (2004)
I've seen your work, too, on a table in a forensics lab.ผมเคยเห็นคุณทำงานเช่นกัน บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการนิติเวช Mr. Monk Gets Fired (2004)
Please get me another forensics team down here now!ส่งทีมงานกองพิสูจน์หลักฐานทีมอื่น มาที่นี่เดี๋ยวนี้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
- The forensic just got here.นิติเวช พึ่งมา Saw II (2005)
Well,without a useful witness or a solid piece of forensic evidence... the profile's all we'll have.ใช่ มีรอยเลือดสองสามหยดใกล้ๆรถของเหยื่อ รอยลากตรงโคลนนี่ ฝนล้างทุกอย่างไปเกือบหมด L.D.S.K. (2005)
tell me, is there any scientific or forensic insight likely to be gained by spying on this woman in the shower?Someone there? ( CA T MEOWIN G) Deja Vu (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิติเวช[N] forensic laboratory, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของจ่าฤทธิ์ไปยังนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิติเวชศาสตร์ [n. exp.] (nitiwētchasāt) EN: forensic medicine   FR: médecine légale [f]
นิติวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nitiwitthayāsāt) EN: forensic science   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORENSIC F ER0 EH1 N S IH0 K
FORENSIC F AO2 R EH1 N S IH0 K
FORENSICS F ER0 EH1 N S IH0 K S
FORENSICS F AO2 R EH1 N S IH0 K S
FORENSICALLY F ER0 EH1 N S IH0 K L IY0
FORENSICALLY F ER0 EH1 N S IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forensic (j) fˈərˈɛnsɪk (f @1 r e1 n s i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法医[fǎ yī, ㄈㄚˇ ㄧ, / ] forensic investigator; forensic detective, #16,655 [Add to Longdo]
法医学[fǎ yī xué, ㄈㄚˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] forensics, #61,327 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriminaltechnik {f}forensic science; forensics [Add to Longdo]
Kriminaltechniker {m}; Kriminaltechnikerin {f}forensic scientist [Add to Longdo]
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin {f}forensic expert [Add to Longdo]
Gerichtsmedizin {f}; forensische Medizin {f} [med.]forensic medicine; forensics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学捜査[かがくそうさ, kagakusousa] (n) scientific crime detection; forensic investigation [Add to Longdo]
科学捜査研究[かがくそうさけんきゅう, kagakusousakenkyuu] (n) forensic research [Add to Longdo]
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator [Add to Longdo]
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n,vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]
法医学[ほういがく, houigaku] (n) (1) forensic medicine; forensic pathology; forensics; (2) medical jurisprudence; legal medicine; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forensic \Fo*ren"sic\, n. (Amer. Colleges)
   An exercise in debate; a forensic contest; an argumentative
   thesis.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forensic \Fo*ren"sic\, a. [L. forensis, fr. forum a public
   place, market place. See {Forum}.]
   Belonging to courts of judicature or to public discussion and
   debate; used in legal proceedings, or in public discussions;
   argumentative; rhetorical; as, forensic eloquence or
   disputes.
   [1913 Webster]
 
   {Forensic medicine}, medical jurisprudence; medicine in its
    relations to law.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forensic
   adj 1: of, relating to, or used in public debate or argument
   2: used or applied in the investigation and establishment of
     facts or evidence in a court of law; "forensic photograph";
     "forensic ballistics"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top