ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foible

F OY1 B AH0 L   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foible-, *foible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foible[N] ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ, See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. frailty, quirk, eccentricity,, Ant. strength
foible[N] ส่วนที่อ่อนที่สุดของดาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foible(ฟอย'เบิล) n. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,จุดอ่อน, Syn. fault

English-Thai: Nontri Dictionary
foible(n) จุดอ่อน,สิ่งบกพร่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If silver is the Abyzou's foible, perhaps a weapon of that nature can deal a fatal blow.ถ้จุดอ่อนของอบีซูคือเงิน อาวุธที่ทำจากเงินก็อาจฆ่ามันได้ The Sisters Mills (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOIBLE    F OY1 B AH0 L
FOIBLES    F OY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foible    (n) fˈɔɪbl (f oi1 b l)
foibles    (n) fˈɔɪblz (f oi1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwäche {f} | Schwächen {pl}foible | foibles [Add to Longdo]
schwache Seite {f} | schwache Seitenfoible | foibles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foible \Foi"ble\, a. [OF. foible. See {Feeble}.]
   Weak; feeble. [Obs.] --Lord Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foible \Foi"ble\, n.
   1. A moral weakness; a failing; a weak point; a frailty.
    [1913 Webster]
 
       A disposition radically noble and generous, clouded
       and overshadowed by superficial foibles. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. The half of a sword blade or foil blade nearest the point;
    -- opposed to {forte}. [Written also {faible}.]
 
   Syn: Fault; imperfection; failing; weakness; infirmity;
     frailty; defect. See {Fault}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foible
   n 1: a behavioral attribute that is distinctive and peculiar to
      an individual [syn: {idiosyncrasy}, {foible}, {mannerism}]
   2: the weaker part of a sword's blade from the forte to the tip

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top